Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, със спешно писмо до кмета на Общината

ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, изпрати спешно писмо до кмета Илко Стоянов, чрез което изисква предоставяне на официална информация, относно срока за приемане на решение от Общински съвет Благоевград, който да е определен от Управляващия орган, касаещ реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“.

Г-н Тасков отправи неотложни въпроси към общинското ръководство, относно Предложението изх. № 60-00-181/26.05.2022 година, което не залегна в дневния ред на заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 27.05.2022 година.

В писмото се казва:

Във връзка с Предложение с изх. № 60-00-181/26.05.2022 година, относно внесено искане за промяна на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 от 10.10.2019 година за реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), което не залегна в дневния ред на заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 27.05.2022 година.

С настоящото писмо заявявам да бъде предоставена официална информация има ли срок за приемане на решение от Общински съвет Благоевград, който да е определен от Управляващия орган и ако да, какъв е.

 Налага ли се свикване на извънредно заседание на общинския съвет, следствие на определения преклузивен срок или предложението може да бъде разгледано от постоянните комисии на общинския съвет и да залегне в проекта на дневен ред за следващото редовно заседание, което ще се проведе на 24.06.2022 година, се пита още в писмото, депозирано от председателя на местния парламент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.