Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, представи годишния отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, откри публичното обсъждане, на което докладва годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година.

Събитието се проведе днес в зала „22-ри Септември“ на община Благоевград, като обсъждането премина в три етапа.

Представен бе годишният отчет за изпълнение на бюджета, след което допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси и отправяне на въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2021 година.

„Поради спецификата на 2021 година – три Народни събрания, два състава на служебно и два на редовно правителство – правната рамка, регулираща работата на общините, включително и в частта по реализиране на политиката за децентрализация, остана непроменена. Световната пандемия, от друга страна, изцяло преподреди приоритетите на всички обществени системи.

Община Благоевград и Общински съвет положиха усилия въпреки трудните условия да осигурят непрекъсваемост на най-важните публични услуги, а също така да подкрепят бизнеса, въпреки намалението на приходите“, отбеляза в доклада председателят на местния парламент.

Годишния отчет за изпълнението на бюджета е внесен за разглеждане от Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

Представен бе по показателите, по които е приет, като неразделна част от него е годишния отчет за състоянието на общинския дълг и одитен доклад за извършен финансов одит от Сметна палата.

В отчета се посочва още, че Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Благоевград към 31 декември 2021 година и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните ѝ парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

От доклада за годишния отчет за изпълнение на бюджета става ясно, че собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 27,30% при средно за страната 31,62%, т.е този показател е с 4,32% по-нисък от средното за страната, което отново подкрепя твърдението, че Община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите за битови отпадъци, както и за административни и технически услуги, които отдавна не отговарят, както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 36,3% при 43,15% средно за страната за 2021 година. Този показател за общината е намалял спрямо 2020 година с цели 21,7%, а за страната – с 9,61%, което показва, че предприетите действия на общинското ръководство за погасяването на стари задължения по договори за кредити, както и предоговарянето на погасителните вноски по дълга е дало значителен резултат.

Община Благоевград е приключила 2021 година с просрочени задължения в размер на 6,6%, което е с 3,7 % повече от 2020 година. Причината за драстичното повишаване на този показател са дължимите отчисления по ЗУО за периода 2011-2017 година, които към 30.06.2021 година са отразени като просрочени задължения.

Общият им размер към 31.12.2021 година е 5,1 млн. лева. Останалите просрочени задължения са в размер на 2,3 млн.лева, което представлява приблизително 3% от размера на разходите в годишен аспект и показва запазване на достигнатото ниво от 2020 година. За страната просрочените задължения по общинските бюджети са средно 1,4%, което е с 0,4% по-малко от 2020 година.

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 4,8% , и е с 0,7% по-малко от 2020 година.

Максималния размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да надвишава 15%. Както е видно, Общината е спазила ограничението на закона. Този показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за разходи, които не са обезпечени с очаквани приходи. За страната този показател е средно 5,2%.

Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 30,8%, което показва с 4,9 % по-малко от предходната година. Максималния размер на тези задължения в края на годината съгласно Закона за публичните финанси не може да надвишава 50%.

Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател отразява всички ангажименти за разходи, независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години.

На провелото се публично обсъждане присъстваха: Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград, Мария Петрова-заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти на общината, Борис Механджийски, директор на дирекция „Финанси “, който запозна присъстващите с изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за 2021 година, Мария Грозданова – Директор на дирекция „Европейски проекти и програми“, която представи информация за изпълнението на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, Любомир Треновски – Директор на дирекция „Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология“ , който информира за изпълнението на инвестиционните разходи за 2021 година.

Борис Механджийски съобщи, че общия размер на приходите по отчет за 2021 година е в размер на 95 518 940 лева, в това число местни приходи – 33 188 426 лева и държавни 62 330 514 лева.

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2021 г. е 15 млн. лева, което е с 4,4 млн. лева повече от 2020 година. Планираните постъпления са преизпълнени с 29% на обща база.

С цел информацията да бъде в достъпен за гражданите формат и вид, докладващите представиха отчета на Общината за 2021 година под формата на презентация.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков прикани присъстващите да зададат своите въпроси по темата и информира, че подробен касов отчет за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма и сметките за средства от ЕС към 31.12.2021 година, както и друга отчетна информация, са публикувани на електронната страница на общината http://www.blgmun.com, секция „Икономика“.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на въпроси от страна на присъстващите, г-н Тасков закри общественото обсъждане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *