Защо е невъзможен референдум за кредита от 14. 5 млн лв. в Благоевград?! 12 съветници с провален опит за политически пиар на гърба на благоевградчани

ТОП НОВИНИ

На  разюздан политически популизъм, заиграване с истината и опит за пиар в предизборно време, се нагледахме в последните няколко дни в Благоевград. За пореден път ставаме свидетели на отдавна битуващото мнение сред жителите на града, че често политиката, провеждана от някои от народните избраници в местния общински съвет, се грижи за интересите на ограничен кръг хора, което я прави особено хаотична и склонна към неоптимално вземане на решения, които засягат всички жители на областния център. 
Доказателство за тази тенденция е предложението на 12 общински съветници за провеждане на референдум по отношение на намерението на общината да изтегли дългосрочен кредит от 14. 5 млн. лв, необходим за довършване на стратегически важни проекти за развитието на града. 

Кредитът, който общината иска да изтегли е  необходим за довършване на работата по стратегически важната улица „Промишлена“ ,за укрепването на свлачището по пътя за Бодрост- Картала и други дейности, заложени в бюджета, за които средствата ,според градоначалника Байкушев, са похарчени не по предназначение и пари няма.  
Обединени около идеята да се нарекат „опозиционери“ на статуквото, 12-те народни избраници се подписаха под предложение за провеждането на местен референдум за кредита, който да бъде проведен на 9 юни, в деня на изборите за  български и европарламент. Предложението им е гражданите да отговорят на въпроса: „Да поеме ли община Благоевград дългосрочен дълг /заем/ в размер на 14. 5 милиона лева? “ Според тях разходите за референдума ще бъдат в размер на 20 000 лева. 
Предложение, което провокира спорове, театралност и взаимни обвинения. Зле режисирано шоу за пред благоевградската публика, след което стана ясно, че вносителите на предложението не са си направили труда да проучат защо подобен референдум е невъзможен и неприложим в Благоевград. 

Кметът М. Байкушев и ОБС председателят Р. Тасков се опитаха да обяснят обективните причини, поради които не може да бъде проведен референдум на 9 юни, и че твърденията, че той ще струва 20 000 лева са несъстоятелни и не отговарят на истината. Кметът уточни, че въпросните средства, с размера на кредита, са включени в общинския бюджет и вече са гласувани при приемането на бюджета, а в закона изрично е казано, че чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет; 
Думите на кмета достигнаха до по-голямата част от общинските съветници, които мъдро отхвърлиха предложението за референдум, понасяйки критиката на загрижените за благоевградчани 12 съветници. 

Наблюдавайки целия този спектакъл, и водени от презумпцията да открием истината по казуса, се свързахме възможно най-компетентния по темата с провеждането на референдуми, председателят на ОИК, адвокат Мартин Бусаров.

В пространен коментар, стъпил на закона и неговите норми  Бусаров доказа, че референдум по темата с кредита е невъзможен. Ето какво  заяви адв. Бусаров: 

Възможността на една местна общност, да участва активно в решаване на въпроси от местно значение, е предвидена от законодателя чрез ЗПУГДВМС. 
Именно в този закон се съдържа легалното определение за Местен референдум. 

Законът е категоричен: Чрез местен референдум не могат да се решават въпроси: 

1. на общинския бюджет; 

2. относно размера на местните данъци и такси; 

3. на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет. 

(3) При произвеждането на местен референдум може да се гласува по един или по няколко въпроса. 


(4) Решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от общинския съвет. Той приема акт, когато това е необходимо за неговото изпълнение. 

При пряк прочит на тази норма от Закона, става ясно, че чрез местен референдум не могат да се решават въпроси отнасящи се до общинския бюджет. Тоест, не се допуска чрез местен референдум жителите на една община например, да решават за какво и как ще се харчи общинския бюджет, което е разбираемо именно с оглед характера на общинския бюджет и задълженията, които се създават по повод на изпълнението му. 

На следващо място, следва да се има предвид, че за да се проведе местен референдум, на територията на една община, е необходимо да се спази строго формална процедура – в тази процедура ясно се разписано кой орган приема решение за насрочване на местен референдум, какво следва да съдържа това решение, и на кого се възлага изпълнението на решението. Законът е категоричен: Общинският съвет на дадена община е компетентния орган, който да приеме изричен административен акт – решение за произвеждане на местен референдум. 

Това решение следва да съдържа : 

Дата за произвеждане на референдума – т. е. дата на която ще се гласува; 

Въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването; 

Утвърждаване на изборните книжа за произвеждане на референдума; 

В решението си за произвеждане на местен референдум общинският съвет одобрява разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел. 

С това решение се възлага на Кмет на общината да осъществи цялата организационно-техническа подготовка и произвеждане на местния референдум. Много важна част от това задължение на Кмета е да организира отпечатването на информационен лист, който съдържа: 

1. формулировката на въпроса; 

2. кратка информация за мотивите на референдума; 

3. информация за времето, мястото и реда за произвеждане на референдума. 

Като всеки административен акт и това решение за произвеждане на местен референдум подлежи на оспорване/ отново по текст от закона/ 

И така достигаме до сроковете, в които следва да се насрочи местен референдум, като става ясно, че Общинският съвет определя дата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. 

Всички казано по-горе, означава, че за да бъде произведен общ местен референдум на територията на нашата община Благоевград, той следва да бъде законосъобразен.

Отнесено към настоящата ситуация, в която предстоят избори за членове на Европейския парламент, и избори за народни представители в Народно събрание на 09. 06. 2024г., произвеждането на общ местен референдум категорично не е възможно на същата дата. 

Защо? 

На първо място – органите които следва да организират изборите и произвеждането на местен референдум са различни. Районна избирателна комисия Благоевград организира изборите на територията на цялата област Благоевград – това е изборен район 01 Благоевградски. Местният референдум следва да се организира от Общинска избирателна комисия Благоевград – тук изборния район е само територията на общината. В изборния кодекс са разписани правомощията на тези комисии, и не се предвижда правомощия на РИК да произнася решения относно местен референдум. 

Общинската избирателна комисия е тази, която следва да организира т. нар. информационна кампания, чрез регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети в подкрепа или против въпросите на местния референдум. 

Нещо много важно, секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите на 09. 06. 2024г. ще се назначат с решение на РИК. Техните правомощия по ИК са строго регламентирани и тези секционни комисии не могат да произведат местен референдум. 

Секционни избирателни комисии, които да произведат местния референдум са в различен състав от тези за общите избори за НС и ЕП, а именно при тези за референдума липсва фигурата на секретар на СИК. 

И не на последно място, за произвеждане на местен референдум се дължат редица плащания от общинския бюджет – заплати на ОИК, заплати на СИК, заплащане за дейността на информационно обслужване, ако се позлва за обработка на данните, заплащане на стойността на бюлетините за гласуване – а те се отпечатват по списъците за местните избори, т. е. около 90 000 бюлетини,стойността на останалите изборни книжа – 160 секционни протокола, разходи за логистика, за избирателни списъци, които се поръчват на ГД ГРАО при МРРБ и се заплащат. Само за проста справка, към днешна дата в няколко местни референдума са определени възнаграждения на СИК на стойност 230 лв еднократно, т. е. за бройката от около 1200 члена на СИК в общината ще се дължат 1200х230лв + 11х700лв за ОИК + хлв за останали разходи, или по груби сметки стойността на местен референдум ще надхвърли 300 000 лв. от общинския бюджет. 


Пак казвам, няма вариант в който СИК за общите избори на 09. 06. 2024г. да организира гласувнето в местен референдум, ако се избере датата 09. 06. 2024г., то в секционните помещения следва да има две СИК, една от 7 или 9 члена за общите избори и една от 5 до 7 члена за референдума. 

Оставям на Вас да прецените, как ще се намерят над 2400 души, които да са членове на СИК, и как ще се осъществи гласуване в едно помещение на две комисии. 

На последно място, но не по важност, е една подробност – не стига само да се произведе местен референдум, но има изискване за брой на гласували, т. е. активност в референдума – а тя е : 

чл. 41. (1) Общинската комисия за референдумите обобщава данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24. 07. 2015 г.) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с „да“ са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели. 

(3) (Нова – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24. 07. 2015 г.) Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински съветници и кметове, предложението, предмет на референдума, е прието, ако с „да“ са отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в съответната община в изборите за общински съветници. 

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24. 07. 2015 г.) Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, местен референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от една година от датата на произвеждането му. 


В заключение, ще кажа, че местният референдум е възможност, но не и на всяка цена, за да се чуе гласа на местната общност, по важни въпроси от местно самоуправление., казва адв. Мартин Бусаров. 

Идеята за референдум пропадна. Опитът на 12-те за политически пиар също.

Време е част от местните парламентаристи, чиято работа и обществена ангажираност добре познаваме, да се запитат дали това, което сте направили досега в ОБС -Благоевград, където сте избрани от гражданите, е най-доброто, което можете да дадете, и това ли е максимумът на вашите индивидуални ангажименти, поети гръмко по време на предизборни кампании.   

Благоевград очаква стабилни политици, които да критикуват и бранят  интересите на града, и които да не се разклащат при едно „погалване“ на интересите ви. Моля, следващият път да представите по- добро шоу!  

/struma.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *