Председателят на местния парламент, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград този петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 23 февруари 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 54 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 23 февруари 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-98/14.02.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно представяне на програма за управление за срока на мандата на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

Докл. – Методи Байкушев –  Кмет на Община Благоевград

2. Предложение № В-00-742/22.12.2023 г., относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград, ведно със становище № В-00-93/09.02.2024 г. на Временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Създаване на временна комисия (Комисия по номинация) и избор на председател и членове за провеждане на процедура по избор на обществен посредник на територията на Община Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Предложение № 60-00-76/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Кандидатстване по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” (Покана 2) за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

5. Предложение № 60-00-99/15.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

6. Предложение № 60-00-90/13.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобрява пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк.„Ален мак” бл. 2, ет. 7, ап. 21, е идентификатор 04279.625.111.6.21(нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто и единадесет точка шест точка двадесет и едно) по кадастралната карта на Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 09.01.2023 г., целият с площ- 70,51кв.м.,ведно с мазе № 21,с площ 3,13кв.м и 4,0600% ид.ч.от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, без направените подобрения от наемателя на Иван Атанасов Терзиев.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

7. Предложение № 60-00-74/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с наш вх. № 53-00-63/22.01.2024 г. от д-р Кирил Алексиев – Директор на Регионален исторически музей – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на част от общински нежилищен имот, находящ се в с. Покровник, общ. Благоевград за нуждите на музея.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

8. Предложение № 60-00-71/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № 69-00-1322/12.12.2023 г. от г-н Любомир Траянов – Председател на СНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза “Пирин спорт – 2013“ за предоставяне под наем на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов“ № 26. 

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

9. Предложение № 60-00-70/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно писма с наш вх. №24-00-869/08.12.2023 г. и № 24-00-897/08.12.2023 г. от старши комисар Светослав Костадинов – Директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Кюстендил за предоставяне за безвъзмездно управление  на общински нежилищни имоти за нуждите на дирекцията.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

10. Предложение № 60-00-73/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с наш вх. № 24-00-73/22.01.2024 г. от г-н Александър Балев – Директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на част от общински имот, представляващ стаи №№ 513, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529 на V-ти етаж в сградата на общинска администрация Благоевград на пл. „Георги Измирлиев – Македончето“ № 1, публична общинска собственост, както и помещение на партера в същата сграда, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

11. Предложение № 60-00-75/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот – помещение на първи етаж в сградата на кметството в с. Покровник, публична общинска собственост.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

12. Предложение № 60-00-72/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот –  помещение на ет. 1 в сграда (бивше училище) в с. Еленово, общ. Благоевград

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

13. Предложение № 60-00-84/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от административна сграда – публична общинска собственост – западно крило на пл. “Г. Измирлиев – Македончето” № 5.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

​​14. Предложение № 60-00-89/13.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх.№ ОС-0215-21/14.09.2023г. от  Мартин Антонов Манов за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 2/315 ид.ч. /две от триста и петнадесет ид.ч./ от поземлен имот с идентификатор 04279.603.205 /нула четири хиляди двеста седем десет и девет точка шестстотин и три точка двеста и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-9714- 29.08.2023 г. на Началник на СТЕК- Благоевград, адрес: гр. Благоевград, кв. „Освобождение’’ целият с площ от 315 кв.м/.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

15. Предложение № 60-00-92/13.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх.№ ОС-0215-29/05.12.2023г. от „Марс ММ“ ЕООД, представлявано от управителя Росен Асенов Йорданов за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 20/583 ид.ч./двадесет от петстотин осемдесет и три ид.ч./ от поземлен имот с идентификатор 04279.601.128/нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и едно точка сто двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-13386-29.11.2023г на Началник на СГКК – Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. „Славянска“, целият с площ от 583 кв.м.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

16. Предложение № 60-00-91/13.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно провеждане на публичен  търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой гараж до съществуващ гараж с идентификатор 04279.625.129.22 в поземлен имот с идентификатор 04279.625.129 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ УПИ Ш- 128,129 кв. 23 по плана на ж.к.“Ален мак”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 202, Протокол № 7 от 07.08.2009г. и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

17. Предложение № 60-00-86/13.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно определяне мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване за 2024 г., приемане на Годишен план за паша за 2024 г. и Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ на територията на Община Благоевград за 2024 г.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

18. Предложение № 60-00-37/17.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Янчо Костадинов Бързачки в землището на с. Лешко. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

19Предложение № 60-00-38/17.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Стефан Христов Веселински в землището на с. Покровник. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

20. Предложение № 60-00-39/17.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Иван Ников Мазнеов в землището на с. Селище. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

21. Предложение № 60-00-40/17.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Никола Чимев Иванов в землището на с. Бучино. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

22. Предложение № 60-00-47/30.01.2024 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Стойчо Иванов Чучуков в землището на с. Изгрев.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

23. Предложение № 60-00-48/30.01.2024 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Димитър Стойчев Гяурски в землището на с. Клисура.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

24. Предложение № 60-00-50/30.01.2024 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Марян Николов Марчов в землището на с. Покровник.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

25. Предложение № 60-00-51/30.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Йордан Маноилов Цонев в землището на с. Марулево.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

26. Предложение № 60-00-93/13.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците Борис Чимев Десподски в землището на с. Логодаж. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

27. Предложение № 60-00-24/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване изменение на коефициента на интензивност на застрояване за УПИ ХХI-9262, кв. 92а по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.604.367 по кадастралната карта на Благоевград, от максимална стойност на Кинт. – 2.5, ПУП-ИПРЗ и РУП, одобрен със Заповед № 110/11.02.2004г. на Кмета на Община Благоевград, на максимална стойност на Кинт. – 3.3, на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

28. Предложение № 60-00-59/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 04279.38.82 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ част от имот с идентификатор 04279.38.51 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост)  от „полски път“  в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.38.41 в местност „Кури дере-Ш.22“ по кадастралната карта на Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

29. Предложение № 60-00-58/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за нов водопроводен клон за водоснабдяване на имот с № 532.421 по плана на новообразуваните имоти на местност „Валого“, землище с. Логодаж, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 68792.531.760 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 68792.234.731 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 68792.234.715 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 68792.234.314 (пасище, мери – общинска собственост) по КК на с. Логодаж, община Благоевград и имоти с № 532.426 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), № 531.405 (полски пътища – общинска собственост) и № 532.427 (трайни насаждения – общинска собственост) по плана на новообразуваните имоти на с. Логодаж, община Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

30. Предложение № 60-00-61/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на електронна съобщителна мрежа (оптичен кабел) до имот с идентификатор 78464.20.883 в местността „Поището“, землище с. Церово, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 78464.20.17 (местен път – общинска собственост) по КККР на с. Церово, община Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

​​31. Предложение № 60-00-87/13.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 30702.15.57 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Зелен дол, община Благоевград, представляващ поземлен имот с нов идентификатор 30702.15.58 от “полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 30702.67.18, местност „Шабаница – Чикуро“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, община Благоевград. 

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

32. Предложение № 60-00-63/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно ел. захранване – трасе за нов кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ 20 kV„Язовира“ в имот с идентификатор 68792.72.30 по КККР на с. Логодаж, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 68792.72.30 (нива – частна общинска собственост), 68792.72.718 (за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост), 68792.238.718 (за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост), 68792.238.4 (нива – общинска частна собственост) и 68792.238.779 (за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост) по КККР на с. Логодаж, община Благоевград, и 66055.58.585 (за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост) по КККР на с. Селище, община Благоевград до имот с идентификатор 66055.58.10 в местността „Поленица“ по КККР на с. Селище, община Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

33. Предложение № 60-00-64/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел. кабел НН до имоти с идентификатори 00134.10.12 и 00134.10.63, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.32.109 (алея – частна собственост), 00134.32.153 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 00134.10.1 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на с. Изгрев, община Благоевград/Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

​​34. Предложение № 60-00-42/19.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 57159.59.469 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, представляващ част от имот с идентификатор 57159.59.468 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и имот с идентификатор57159.55.508 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 57159.60.4 в местността „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

35. Предложение № 60-00-44/19.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно ел. захранване – трасе за нови кабели 20 kV от съществуващ стълб от ВЕЛ 20 kV „Падеш“, п/ст„Джумая“ в имот с идентификатор 57159.55.508 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 57159.55.508 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 57159.55.503 (местен път – общинска собственост) до имоти с идентификатори 57159.58.12 и 57159.58.22  в местността „Над междата“ по КККР на с. Покровник, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

36. Предложение № 60-00-67/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод от съществуващ водопровод PE DN110 в имот с идентификатор 04279.63.50 (местен път  – общинска собственост) за захранване на имоти с идентификатори 04279.1.62, 04279.1.61, 04279.1.16, 04279.1.37 и 04279.1.36 в местността „Баларбаши – 15-2“ по КК на Благоевград с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.95.32 (местен път – общинска собственост), 04279.95.33 (местен път – общинска собственост), 04279.2.60 (полски път – общинска собственост), 04279.2.61 (местен път – общинска собственост), 04279.1.46 (полски път – общинска собственост), 04279.1.47 (местен път – общинска собственост). /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

37. Предложение № 60-00-68/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод до имоти с идентификатори 04279.67.61, 04279.67.62 и 04279.67.63 местност „Баларбаши-БЛ.7“ по КК на гр. Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.63.50 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.55 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.59 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.58 (пасище – общинска собственост), 04279.75.56 (друг вид водно течение, водна площ, съоръжение- общинска собственост) и 04279.75.57 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на гр. Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

​​38. Предложение № 60-00-88/13.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 57159.55.509 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, представляващ част от имот с идентификатор 57159.55.469 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и имот с идентификатор57159.55.508 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 57159.59.5 в местността „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

39. Предложение № 60-00-85/09.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия НН до поземлени имоти с идентификатори 04279.1.36 и 04279.1.37, местност „Баларбаши-15-2“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.1.46 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и идентификатор 04279.1.47 (местен път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

40. Предложение № 60-00-69/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на кабелна линия  CpH за ел. захранване на имоти с идентификатори 04279.67.61, 04279.67.62 и 04279.67.63, местност „Баларбаши-БЛ.7“  по КК на гр. Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.75.59 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.75.55 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.137.24 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.136.13 (друг вид водно течение, водна площ, съоръжение- общинска собственост) и 04279.67.47 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на гр. Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

41. Предложение № 60-00-66/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 57159.66.26 представляващ част от имот с идентификатор 57159.66.30 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 57159.66.18 в местност „Над междата“ по кадастрална карта на  с. Покровник, община Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

​​42. Предложение № 60-00-65/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за захранване на „Жилищна сграда“ в имот с идентификатор 04279.130.80 в местността „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.130.27 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост). /скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

43. Предложение № 60-00-43/19.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ V-173,175 с предназначение „за игрище“ в кв. 25 по плана на с. Селище, общ. Благоевград, за образуване на нов УПИ V, отреден за имот с идентификатор 66055.501.248 (общински) с предназначение „за игрище“ и нови: УПИ VI, отреден за имот с нов идентификатор 66055.501.266,  УПИ VII, отреден за имот с нов идентификатор 66055.501.267 и УПИ VIII отреден за имот с нов идентификатор 66055.501.268 по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

44. Предложение № 60-00-62/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал.2, т.2 и т. 6 от ЗУТ и чл. 81, ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ XI-92 в кв. 11 по плана на                           с. Логодаж, общ. Благоевград по имотните граници на имот с идентификатор 68792.501.92 по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград към УПИ I-91 и образуване на нов УПИ XI, отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.505 по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“, нов УПИ XII отреден за имот с нов идентификатор 68792.501.506 по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ и нова улица-тупик с О.Т.59а, О.Т.59б за достъп до новообразувания УПИ XI. /скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

45. Предложение № 60-00-60/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройстенплан (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ XIII-305 в кв. 1 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград за изменение на крайната регулационна линия на с. Рилци, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ XIII с предназначение „за жилищно строителство“, отреден за имот с идентификатор 62699.501.443, образуван от имот с идентификатор 62699.501.11 (частен) и част от имот с идентификатор 62699.72.2 (общински) по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

46. Предложение № 60-00-83/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.106.26, местност „Армутлука“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „ливада” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:  Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9;  Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. /Скица/

       Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

47. Предложение № 60-00-81/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.105.64, местност „Армутлука“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

48. Предложение № 60-00-80/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.39.3, местност „Герено – БКС” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за рекреационни и курортни дейности”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ок”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,5; Плътност на застрояване – максимум 30 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

49. Предложение № 60-00-77/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.118.29, местност „Пенков чифлик – Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

50. Предложение № 60-00-41/19.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.16.18, местност „Проевски чифлик – Ш.21“ по КК на Благоевград, от „нива“ в „за складова база и офиси“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Смф1; Височина на застрояване – до 10.00м; Максимална стойност на Кинт. – 1,5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

51. Предложение № 60-00-78/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127 ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, в обхват имоти с  идентификатори 04279.323.2717 и 04279.323.2619, местност „Река Бистрица“, по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправка на явна фактически грешка и предвиждане на курортна устройствена зона – „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 30%; Плътност на озеленяване – минимум 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

52. Предложение № 60-00-79/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127 ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.62.5, местност „Козлодуй“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправяне на допусната явна фактически грешка и предвиждане на предимно – производствена устройствена – „Пп“ със средните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Минимална озеленена площ – 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

53. Предложение № 60-00-82/08.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 07377.53.35 и 07377.53.36, местност „Бана каси“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %. /Скица/

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          54. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *