Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание този петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 29 юли 2022 година /петък/.

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на 29 юли 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 42 точки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 29 юли 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет

3. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Изменение на Решение № 312 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград проведено на 14.07.2021 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

5. Предложение № 60-00-190/13.06.2022 г., относно проект за изменение на Приложение № 8 и Таблица на базисни наемни цени за Община Благоевград на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

6. Предложение № 60-00-235/14.07.2022 г., относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2021-2028 година.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

7. Предложение № 60-00-234/14.07.2022 г., относно приемане на Програма за опазване на околната среда на община Благоевград за периода 2021-2028 година.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

8. Предложение № 60-00-243/15.07.2022 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на община Благоевград.

Докл. – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

9. Предложение № 60-00-250/18.07.2022 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

– Павлин Янкулски – Председател на КЗ

10. Предложение № 60-00-244/15.07.2022 г., относно отмяна на т. 19.1 и т. 19.2 от Решение № 180 от Протокол № 9 от проведено заседание на 27.05.2022 г. на Общински съвет Благоевград, прието във връзка с направено Предложение № 60-00-162/16.05.2022 г. на Кмета на Община Благоевград и отмяна на Решение № 239 от 24.06.2022 г. от Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград, прието във връзка с направено Предложение № 60-00-217/22.06.2022 г. от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

11. Предложение № 60-00-216/21.06.2022 г., относно приемане на актуализирания списък на общински жилищен фонд на Община Благоевград за 2022 година.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

12. Предложение № 60-00-247/18.07.2022 г., относно актуализиране Списъка на средищните училища в Община Благоевград за учебната 2022/2023 година.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

13. Предложение № 60-00-252/20.07.2022 г., относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4- годишните деца от учебната 2022/2023 година.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

14. Предложение № 60-00-219/27.06.2022 г., относно даване на съгласие за сключване ва договор за вългосрочен нисколихвен кредит на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД – Благоевград, ведно с Предложение № 60-00-224/06.07.2022 г., относно изменение на Предложение с вх. № 60-00-219/27.06.2022 година от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Павлин Янкулски – Председател на КЗ

– Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

15. Предложение № 60-00-238/14.07.2022 г., относно предоставяне на „Специализирана болница за активно лечение по онкология Свети Мина“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на основно ремонтирана кислородна инсталация.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Павлин Янкулски – Председател на КЗ

– Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

16. Предложение № 60-00-218/23.06.2022 г., относно издадени разрешителни за водовземане от минерални води.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

17. Предложение № 60-00-227/13.07.2022 г., относно Предложение с вх. № 69-00-425/18.04.2022 г. от ,,Езерец” ЕООД.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

18. Предложение № 60-00-223/01.07.2022 г., относно предоставяне на общински имот за безвъзмездно и безсрочно управление на БД „Спортни имоти“, ведно с предложение № 60-00-223-001/12.07.2022 г., относно допълнение към предложение с № 60-00-223/01.07.2022 г. за предоставяне на общински имот за безвъзмездно и безсрочно управление на БД „Спортни имоти“.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Ясен Неделчев – Председател на КДМСТНПО

19. Предложение № 60-00-248/18.07.2022 г., относно Предоставяне на публични активи, собственост на Община Благоевград, чрез Асоциацията по В и К на обособената територия, за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-214/20.06.2022 г., относно изменение на Решение № 273 по Протокол № 9/25.08.2017 г. на Общински съвет Благоевград, с което са определени базови цени за отдаване под наем на сгради с идентификатор № 04279.621.147.8 и № 04279.621.147.14 по КК на Благоевград, с административен адрес гр. Благоевград, бул. „Александър Стамболийски, парк „Македония“.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-251/18.07.2022 г., относно обявяване на поземлен имот с идентификатор № 04279.609.35 по КК на Благоевград – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

22. Предложение № 60-00-225/12.07.2022 г., относно заявление с вх. № ОС-0207-7/31.05.2022 г. от Румен Илиев Петров за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с ид. № 00134.501.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-82/26.11.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 453 кв.м, с адрес на имота: с. Изгрев, ул. ,,Васил Левски“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m).

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

23. Предложение № 60-00-230/14.07.2022 г., относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-16/07.09.2021 г. от Бисер Ямаков Муев и Зорница Емилова Муева за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор № 78464.501.140 (седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири точка петстотин и едно точка сто и четиридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-87/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 621 кв.м (шестстотин двадесет и един кв.м), адрес на имота: с. Церово, ул. ,,16-та“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), представляващ урегулиран поземлен имот II-АПК (две – АПК), в кв. 12 (дванадесет) по плана на с. Церово, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г. от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

24. Предложение № 60-00-229/14.07.2022 г., относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-4/26.04.2022 г. от Атанас Николов Георгиев за закупуване на 354/1419 ид.ч. /триста петдесет и четири от хиляда четиристотин и деветнадесет идеални части/ от общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 62699.501.178 /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет точка петстотин и едно точка сто седемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-86/26.11.2021 г. на ИД на АГКК, последното изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 01.04.2022 г., целият с площ от 1419 кв.м /хиляда четиристотин и деветнадесет кв.м/, с адрес на имота: с. Рилци, ул. ,,Илинден“ № 60, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m).

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

25. Предложение № 60-00-226/12.07.2022 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-8/24.08.2021 г. от Ваня Георгиева Кърчева за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот II-32 (две – тридесет и две), кв. 5 (пети) по плана на ,,Стопански двор“ – Струмско – гр. Благоевград, РП одобрен със Заповед № 296/10.06.1997 г. на Кмета на Общината.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

26. Предложение № 60-00-228/17.07.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-16/ 06.06.2022 г. от Любен Кирилов Петкашев за прекратяване на съсобственост в УПИ X-308 /десет – триста и осем/, кв. 3 /три/ по плана на с. Падеш, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със заповед № 268/13.08.1985 г., КП одобрен със заповед № РД-02-14-2217/ 22.11.1999 г., ПУП-ИПР одобрен със заповед № 327/04.02.2022 г., целият с площ от 1151 кв.м /хиляда сто петдесет и един кв.м/.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

27. Предложение № 60-00-233/14.07.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на наследниците на Кръстьо Досев Христов.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

28. Предложение № 60-00-215/21.06.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на наследниците на Темелячно Ноколов Малински.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-222/01.07.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на наследниците на Петър Костадинов Кьосев.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-242/15.07.2022 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

• Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II, пл. № 328 в кв. 26 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ II по имотните граници на имот с пл. № 328, промяна предназначението от „тютюнева сушилня“ за „жилищно строителство“ и образуване на три нови УПИ: УПИ ХХ, отреден за имот с пл. № 328 и общинско, с предназначение „за жилищно строителство“; УПИ ХХI, отреден за имот с пл. № 328 и общинско, с предназначение „за жилищно строителство“ и УПИ ХХII, отреден за имот с пл. № 328 и общинско, с предназначение „за жилищно строителство“;

• План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните УПИ ХХ-328, общ.; УПИ ХХI-328, общ. и УПИ ХХII-328, общ. в кв. 26 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, както следва:

– за УПИ ХХ и УПИ ХХI – ново ниско свързано жилищно застрояване;

– за УПИ ХХII – ново ниско свободно жилищно застрояване,

при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Жм“;

Височина на застрояване- до 10.00м;

Максимална стойност на Кинт.- 1,2;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

31. Предложение № 60-00-241/15.07.2022 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХIV-157,158, кв. 17 по плана на с. Рилци, община Благоевград, за изменение на страничните регулационни линии на УПИ ХIV-157,158 към УПИ ХV-159 и УПИ ХVI-159,160 по имотните граници на имот с идентификатор 62699.501.326 по КККР на с. Рилци, община Благоевград, отреждане на УПИ ХIV за имот с идентификатор 62699.501.326, с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

32. Предложение № 60-00-220/27.06.2022 г., относно даване на съгласие на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ II-16, кв. 11 по плана на “Стопански двор-Струмско“ – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.628.351, 04279.628.352 и 04279.628.353 по кадастралната карта на Благоевград, за изменение на уличната и страничната регулационни линии на УПИ II по имотните граници на имот с идентификатор 04279.628.506 по кадастралната карта на Благоевград и отреждане на УПИ II за имот с идентификатор 04279.628.506 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за работилница за металообработване, складове за промишлени стоки и строителни материали“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

33. Предложение № 60-00-237/14.07.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на оптичен кабел от съществуваща кабелна шахта на БТК ЕАД до бл. 129 в ж.к. „Еленово“, гр. Благоевград до базова станция SO 1593 на БТК ЕАД в имот с идентификатор 27231.20.7 в землището на с. Еленово, община Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 27231.21.60 (полски път – общинска собственост), 27231.20.76 (местен път – общинска собственост), 27231.20.68 (местен път – общинска собственост), 27231.20.71 (полски път – общинска собственост) и 27231.20.7 (за друг вид застрояване – частна собственост) по кадастрална карта на землище с. Еленово, община Благоевград като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

34. Предложение № 60-00-236/14.07.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за трасе на нов водопровод от съществуващ водопровод РЕ DN 75 до имот с идентификатор 62699.14.7 в местността „Диновица“ по кадастралната карта на землище с. Рилци, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.14.234 (полски път – общинска собственост), 62699.14.2 (полски път – общинска собственост), 62699.9.225 (полски път – общинска собственост) и 62699.9.176 (полски път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

35. Предложение № 60-00-231/15.07.2022 г., относно Одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на нов водопровод PE DN 90 от съществуващ водопровод РЕ DN 90 до имот с идентификатор 04279.108.33 в местността „Реката“ по кадастралната карта на землище Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.109.30 (полски път – общинска собственост), 04279.109.36 (местен път – общинска собственост) и 04279.108.34( местен път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

36. Предложение № 60-00-246/15.07.2022 г., относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ II-605.3 (стар пл. № 1207), кв. 87 по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.605.3 по кадастралната карта на Благоевград за предвиждане на подземно застрояване на странична регулационна линия с УПИ I, кв. 87 по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.605.1 (частна общинска собственост) и 04279.605.2 (частна общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

37. Предложение № 60-00-232/14.07.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.67.18, местност „Шабаница-Чикуро“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

38. Предложение № 60-00-245/15.07.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 27231.21.2, местност „Ушите” по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „пасище” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1,2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-239/14.07.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-240/14.07.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.245.34, местност „Медарица” по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-253/20.07.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.76.4, местност „Баларбаши” по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за склад за промишлени стоки и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

42. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *