ВАЖНО ЗА АБИТУРИЕНТИ И ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ! Оценките от първи и втори ДЗИ няма да влизат в дипломите на дванадесетокласниците

ТОП НОВИНИ

Оценките от първия и втория държавен зрелостен изпит няма да влизат като средноариметични при балообразуването. При изчисляването на дипломата ще се вземат средноаритметичните оценки от 11 и 12 клас. Тези, както и други много важни детайли, бяха разяснени на работно съвещание на директорите на училищата в Пиринско и експерти от Регионалното управление на образованието и началника Ивайло Златанов. Поводът за срещата бяха предстоящите кампании за националното външно оценяване в 4 клас и държавните зрелостни изпити на дванадесетокласниците.

„Радвам се, че се виждаме и че по вашите лица се „чете” едно спокойствие и удовлетворение. Сигурен съм, че това е от добре свършена работа и в очакване на повече от добри и положителни резултати по отношение представянето на нашите/вашите деца на предстоящите национални външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Искрено вярвам, че това ще се случи и че децата имат знания, умения, компететности и вие като директори, учители сте ги направлявали целенасочено и системно”, каза на директорите при откриването на срещата началникът на РУО.

Първа пред ръководителите на училищата застана старши експертът по начално образование Анета Марянска, която внесе разяснения относно националнито външно оценяване по български език и литература и математика в 4 клас. Първият, а именно изпитът по БЕЛ, ще се проведе на 26 май с начало 10 часа. На следващия ден в същия час е и този по математика.

Както е известно от миналата година, тоест сега за втори път, НВО при завършване на началното образование се провежда по нов формат. Една от промените е, че диктовката вече не се възпроизвежда от четец на място в стаята и е на аудиофайл. Миналата година имаше случаи /не в област Благоевград/ на училища, които пуснаха друга, а не зададената от МОН диктовка. Затова сега в инструкциите с червено е посочено, че преди да се размножи аудиофайлът, училищната комисия трябва да се убеди, че на флаш паметта или друго приносимо устройство няма нищо друго записано.

„Подготвяте листове за чернова /по един кариран с печата на училище/ само по математика. Изтегляте и предоставяте на председателя на изпитната комисия засекретения файл с теста по БЕЛ и аудиодиктовката. Половин час преди изпита, или към 9.30 ч., ще получите паролата, затова изчакайте спокойно. Председателят разсекретява теста в присъствието на директора и останалите членове на комисията. Разпечатва го еднократно и се предава за размножаване, което трябва да бъде едностранно и да е равен на броя на явилите се. Ако се случи проблем – не може да отворите файла с теста или аудиодиктовката, трябва да ни информирате. Въпреки че в правилата пише, че трябва да информирате министерството, днес специално отправихме питане към МОН и отговорът е, че трябва да се обърнете към нас и ние ще съдействаме”. Това беше част от посочените от А. Марянска конкретни стъпки, действия за НВО за 4 клас.

Старши екпертът обърна внимание, че 15 минути след началото на изпита директорите трябва да са попълнили справката с броя на явилите се и неявилите се ученици.

На самото разкодиране на изпитните материали може да присъства представител на родители, ако някъде има такова желание, като след разпечатването и започването на изпита външното лице си тръгва. Също така не се допускат придружители и чакащи лица на територията на училището и в двора.

 НВО за 4 клас ще се проведе в 91 училища в областта, като завършващите начален етап на образованието са 2668.

„Струва ми се, че трябва да има по-осезаема подкрепа на децата, явяващи се на това НВО. Чухте: под видеонаблюдение принципно и безпристрастно администрирате този процес. Искаме да видим и вие, и ние, и министерството, и обществото какво е състоянието на знанията, уменията, компетеностите на ниво 4 клас. В тази връзка разчитам на вашата компетентна намеса и пак казвам: принципно и безпристрастно провеждане на нациналното външно оценяване”, обърна внимание на директорите началникът на РУО.

Председателят на Областната комисия по организиране и провеждане на държаните зрелостни изпити Екатерина Текерска също направи подробни разяснения и обърна внимание на конкретни детайли и важни моменти за новия формат на матурите в 12 клас.

„Тази година пред всички нас стои огромното предизвикателство на по-различния начин на провеждане във връзка с това, че е върху профилирана/професионална подготовка”, коментира Е. Текерска. Тя, както и колежката й А. Марянска, а след това и старши експертите по обработка и анализ на информацията Марина Войнова, и по професионално образование инж. Антоанета Николова, бяха подготвили и представиха специални презентации, за да акцентират на проблемните моменти в провеждането на НВО 4 клас, ДЗИ и ДИППК /държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация/. И за да са максимално полезни, от Регионалното управление на образованието – Благоевград още същия ден след съвещанието изпратиха въпросните презентации по училищата.

Заявление за допускане до ДЗИ са подали 2449 зрелостници, като до днес /17 май/ директорите трябва да потвърдят точния брой на учениците, които успешно завършват 12 клас и съответно имат право да се явят на матурите.

1421 зрелостници са подали заявления за второ ДЗИ по предмет от профилираната подготовка. 175 ученици искат да държат и трета матура по желание, като 21 имат желание да покажат знанията си по предмет от профилираната подготовка и 154 по предмет от общообразователната.

Утре /18 май/ държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе в 47 училища в Пиринско в 247 зали.

На 20 май втора задължителна матура ще има в 30 училища, 183 зали, а допълнителното ДЗИ е в 22 училища, в 64 зали.

„Виждате какво предизвикателство стои пред училищата на област Благоевград и пред всички нас”, констатира Е. Текерска. Сред посочените от нея важни акценти са, че диплома за средно образование се получава след успешно положена матура по БЕЛ и втори задължителен ДЗИ, който за зрелостници от минали години ще е по общообразователна подготовка. При неявяване или

неуспешно полагане на ДЗИ учениците получават удостоверение за завършен гимназиален етап.

„Нещо, което стои като акцент и промяна от тази година, е, че по различен начин се изчислява общият успех по диплома. Съгласно чл. 31 на Наредба 11 при изчисляването на дипломата се вземат средноаритметичните оценки от 11 и 12 клас. Оценките от първи и втори ДЗИ не влизат като средноариметични при балообразуването”, обясни за важната промяна председателят на областната комисия.

В хода на разясненията Е. Текерска подробно се спря на правилата за информационна сигурност, предаването по зали на изпитните работи в РУО, матурите по отделните – общо 26 предмета, в това число и за различни нива на чужд език. От предметите само ДЗИ по български език и литература е в три части, а останалите са с по две.

Освен музиката, изобразителното изкуство, предприемачеството, за първа година ще има матури по информатика, както и по информационни технологии, които ще се провеждат в 7 училища.

Специално внимание бе обърнато и на „ролята” и задълженията на квесторите. Те трябва да са в училището, в което са разпределени, един час преди началото на изпита, или в 7.30 часа, и да заемат местата си по залите половин час преди старта на ДЗИ. Категорично не се допуска консумирането на закуски и напитки, в това число кафе, чай, от служебните лица в изпитните зали, коридорите и помещенията. Същото се отнася и до струпване на квестори на едно място, например в коридорите.

От разясненията стана ясно и че единствено директорът на училището има право да ползва телефон по време на изпита.

„Не подценявайте видеонаблюдението. По всяко време, от всяко място в часовете на изпитите се вижда къде, какво се случава и дали е, или не е в изпълнение на правилата”, изрично предупреди директорите Ив. Златанов и коментира ситуации, при които в дадена изпитна зала до някои зрелостници имало дрехи или чанти, ученици, стоящи с шапка, качулка… или пък квестори, струпали се в коридора, какъвто случай е имало, и то по време на пандемията.

„Неслучайно колегите ви казаха: да няма вестници, списания, кафета или някой да излиза да си купува баничка. Забравяте за такива работи. Влизат ученици, влизат квестори, вратата се затваря и само в посока навън има движение, а влизане ще има само при инцидентни случаи. Обърнете внимание на всичките тези моменти и да се съсредочим върху същинската част”, подчерта шефът на РУО и поясни, че при създала се ситуация извън правилата той ще търси отговор от директора на съответното училище.

Последва детайлен анализ на новия държавен изпит за придобиване на професионална кавалификация, за който заявления са подали 953 зрелостници от 19 училища /18 професионални гимназии и Спортното училище/.

На проведените преди това срещи инж. А. Николова се спря на трите варианта на матура по професия – писмена работа по изпитна тема, тест, дипломен проект в теоретичната и практическата част, отнасящ се само за професиите, които са с трета степен на професионална квалификация. Тя отново обясни указанията за воденото, попълването на документацията, съдържанието на самите изпитни материали, задълженията на всички длъжностни лица, участващи в ЗДИППК, оценяването, разсекретяването…

„Видеонаблюдение трябва да има, независимо от това как се провежда изпитът – чрез тема, тест или дипломен проект. В нашите правила не е посочено време, за което да се съхранява това видеонаблюдение, но в наредбата е записано всичко от изпитите, като започнем от дипломни проекти, рецензии, карти за оценяване… Писмените работи се съхраняват за срок от една година и след това се унищожават от комисия, определена от директора. Така че по наша препоръка записите от камерите също ще се пазят една година”, отговори старши експертът по професионално образование на постъпил въпрос от директора на Гимназията по икономика Ася Бояджиева.

На финала на съвещането, продължило повече от 3 часа, думата взе началникът на РУО, който държеше отново да насочи вниманието на директорите към ангажираните за квестори около 1400 учители. За да не се случат проблемни ситуации, а и за да са максимално подготвени, Ив.Златанов посъветва школските шефове да инструктират квесторите по два пъти – един път в училището, в което работят, и след това на място, където са разпределени.

Шефът на регионалното управление на образованието призова училищата към максимална експедитивност при предаването на изпитните материали.

Както е известно, след края на всеки изпит директорите носят пликовете с материалите на РУО. Оттам следва преброяване, обобщаване и транспортиране към София.

„Налага се да чакаме един-двама директори до 17 часа и след това не питайте как ние се оправяме до малките часове на денонощието”, коментира Ив. Златанов.

За предстоящата утре матура по БЕЛ, а и не само, от РУО са „активирали” ВиК, ЧЕЗ, мобилните оператори, кметовете на всичките 14 общини, Министерството на вътрешните работи. По този повод Ив. Златанов посочи, че при необходимост директорите също могат да се обръщат за съдействие към съответните институции.

На съвещанието бяха обсъждани и текущи въпроси като приема в 1 клас и след 7-и, пътувания и екскурзии на ученици, обявяването на неучебни дни от директори…

В заключение Ив. Златанов пожела успех на всички ангажирани с организирането и повеждането на ДЗИ и на учениците./struma.bg, сн: dariknews.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *