Общински съвет Благоевград ще заседава този петък. Вижте какво включва дневния ред

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ


Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 61 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-172/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград (посмъртно) на художника Стойне Михайлов Шаламанов.  

Докл Василиса Валеова –  Председател на КОКВ

2. Предложение № 60-00-171/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно сформиране на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Благоевград и приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите му.

Докл Благовест Стоицов –  Председател на КДМСТРНПО

3Изменение на Решение № 204 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 24 юни 2022 година.

4Предложение № 60-00-173/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 507 от 23.12.2022 година.

Докл Милена Бунцева –  Председател на КБФЕ

5Предложение № 60-00-174/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 508 от 23.12.2022 година.

Докл. – Милена Бунцева –  Председател на КБФЕ

6Предложение № 60-00-178/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на финансиране на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2024 година.

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

7. Писмо с вх. № 69-00-485/19.04.2024 година от ГЕОРГИ ХРИСТОВ СПАСОВ и МИЛЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, в качеството им на акционери в „ПФК ПИРИН 22“ АД, със седалище и адрес на управление Благоевград, п.к. 2700, ул. „Дъбравска“ № 1, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията към МП с ЕИК 206966097, с което заявяват желание за задълбочено партньорство с „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООДЕИК 202375339.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Благовест Стоицов –  Председател на КДМСТРНПО

8. Предложение № 60-00-161/11.04.2024 г. от Десислава Витанова-Кехайова – Секретар на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл Калоян Калоянов – Председател на КЗ

           – Христо Михалков – Председател на КСП

9Предложение № 60-00-204/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Поставяне на бюст-паметник на Иван Михайлов в Благоевград.

Докл Василиса Валеова – Председател на КОКВ

10Писмо с вх. № 69-00-456/11.04.2024 г. и уведомление с вх. № В-00-238/15.04.2024 г. от г-н Илия Ризов, управител на „Прима инвест БГ“ ООД,  относно свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците в „Прима Инвест БГ“ ООД.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

11Предложение № 60-00-212/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка за СПО, други медицински дейности и паркинг“ в полза на „Медикус-98-Медицински център“ ООД, с ЕИК 101099933,  върху съсобствен поземлен имот с идентификатор № 04279.603.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Благоевград срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

12Предложение № 60-00-157/25.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.25.1.1 по КК на Благоевград, с площ 106,00 кв.м, частна общинска собственост съгласно АОС № 1736/03.01.2008 г., с административен адрес гр. Благоевград, ул. „АрсенийКостенцев“ № 6 на „Паркинги и гаражи“ ЕООД и предложение № 60-00-157-001/12.04.2024 г. относно допълнение към предложение с изх. № 60-00-157/25.03.2024 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот на „Паркинги и гаражи“ ЕООД.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

13Предложение № 60-00-158/29.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на изграден физкултурен салон, оборудване, спортни уреди и подпорна стена.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

14Предложение № 60-00-209/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0207-13/ 21.08.2023г. от Янчо Атанасов Котев и Тодорка Боянова Котева за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 68/743 ид. ч. /шестдесет и осем от седемстотин четиридесет и три ид.ч./ от поземлен имот с идентификатор 68792.501.503 /шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка петстотин и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, одобрени със Заповед № РД-18-185/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-1046-25.01.2024г. на Началника на СГКК-Благоевград, адрес: с. Логодаж,  целият с площ от 743 кв.м.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

15. Предложение № 60-00-169/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-15/15.11.2022 г. от „Пътнически превози“ ООД, ЕИК 101001024, представлявано от управителя Марио Ванчов Богданов, за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, а именно поземлен имот с идентификатор 04279.618.15 по КККР на гр. Благоевград, целият с площ от 5733 кв.м., адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 34.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

16Предложение № 60-00-192/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-6/03.05.2023 г. от Методи Росенов Христов и Бисер Росенов Христов за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 78464.501.103 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2023 г., целият с площ 807 кв.м.          

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

17. Предложение № 60-00-207/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0204-2/ 05.02.2024г. от Боян Симеонов Топалов за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пристройка към двуетажна сграда с идентификатор 78464.501.71.1 по КККР на с. Церово – лятна кухня със застроена площ – 16,25 кв.м (шестнадесет цяло и двадесет и пет кв.м) и РЗП – 32,50 кв.м (тридесет и две цяло и петдесет кв.м) в поземлен имот с идентификатор 78464.501.71 (седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири точка петстотин и едно точка седемдесет и едно) по кадастралната карта на с. Церово, общ. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-87/26.11.2021 г. на Изпълнителен директор на АК, с адрес: с. Церово, ул. „Осми март“ №2, с площ 700 кв.м.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

18Предложение № 60-00-160/11.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно писмо с вх. № 53-00-83/26.01.2024 г. от Иван Големеев – председател на УС на Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, публична общинска собственост.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

19. Предложение № 60-00-191/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя гаражи, предвидени със строителни петна №1, №2, №3, №4, №5 в поземлен имот с идентификатор №04279.624.42 по кадастралната карта на Благоевград,  представляващ УПИ XI-42 кв. 67 по плана на ж.к. “Орлова чука”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 203, Протокол № 7 от 07.08.2009г. и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

20. Предложение № 60-00-170/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно откриване на процедура и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи тип билборд с размери 3 х 4 м.

Докл Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

21. Предложение № 60-00-159/10.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменени и нови маршрутни разписания по съществуващи автобусни линии, част от общинската транспортна схема.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

22Предложение № 60-00-214/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление от Инициативен комитет – наследници на преселници от с. Зарово, Солунско за поставяне на възпоменателна плоча в град Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

23. Предложение № 60-00-168/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно определяне на административни адреси на сгради в имоти извън регулация, с променено предназначение и наименуване на улици в гр. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

24. Предложение № 60-00-196/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов уличен водопровод PE DN90 от съществуващ водопровод за с. Дъбрава, общ. Благоевград в имот с идентификатор 24367.11.388 до имот с идентификатор 24367.501.20, махала „Телкиевска“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

25. Предложение № 60-00-193/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на нов водопровод РЕDN 110 и нов канализационен клон Ф 350, продължение трасета по ПУП-ПП одобрен с Решение № 478, Протокол № 18 от 25.11.2022 г. на ОбС Благоевград и нов кабел НН, продължение на трасе по ПУП-ПП, одобрен с Решение № 481 по Протокол № 18 от 25.11.2022 г. на ОбС Благоевград до имот с идентификатор 04279.118.125 в местността „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

26. Предложение № 60-00-198/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия НН от ТП „Поделение СВ“ в имот с идентификатор 04279.36.89 за ел. захранване на имот с идентификатор 04279.139.65 в местността „Под черквата“ по КККР на гр. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.36.89 (за друг вид производствен, складов обект – частна собственост), 04279.36.86 (пасище – общинска собственост), 04279.36.90 (водно течение, река – държавна собственост), 04279.36.93 (местен път – общинска собственост), 04279.59.26 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.59.28 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.109.24 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.109.36 (местен път – общинска собственост),  04279.139.60 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.322.3495 (за  животновъден комплекс – няма данни) по КККР на гр. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

27Предложение № 60-00-197/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов уличен водопровод PE DN90 от съществуващ водопровод за с. Дъбрава, община Благоевград в имот с идентификатор 24367.11.388 до имот с идентификатор 24367.509.30, махала „Ръжениците“ и до имот с идентификатор 24367.76.467, местност „Ръжениците“ по КККР на с. Дъбрава, община Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

28. Предложение № 60-00-203/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение (актуализация) на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 216а по плана на гр. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

29. Предложение № 60-00-195/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.134, ал.2,  т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-417 в кв. 36 по плана на с. Селище, община Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия към улица от о.т. 104 до о.т. 99 и образуване на нов  УПИ VI, отреден за имот с нов идентификатор 66055.502.83, образуван от имот с идентификатор 66055.502.56 (частен) и част от имот с идентификатор 66055.502.75 (общински) по КККР на с. Селище, община Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

​​30. Предложение № 60-00-183/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

– Изменение плана за регулация (ИПР) за имоти с идентификатори 04279.626.91, 04279.626.310, 04279.626.311, 04279.626.320 по кадастралната карта на Благоевград в кв. 27 по плана на ж. к. „Еленово 1“ – Благоевград, с цел обособяване на 1 (един) брой нов УПИ I – 626.366, кв. 27 по плана на ж. к. „Еленово 1“ – Благоевград, отреден за имот с проектен идентификатор 04279.626.366 по КК на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“;

– Плана за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ I – 626.366, кв. 27 по плана на ж. к. „Еленово 1“ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.626.366 по кадастралната карта на Благоевград – ново жилищно застрояване.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

                – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

31. Предложение № 60-00-194/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

​- Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларенплан (ПП) за трасе на нова кабелна линия СРН 20 kV от П/СТ Джумая 110/20 kV в имот с идентификатор 04279.87.14 по кадастралната карта на Благоевград до нов ЗРУ 20 kVна имотната граница с имот с идентификатор 03664.5.42 по кадастралната карта на с. Бело поле, община Благоевград.

– Инвестиционен проект за кабелна линия СРН 20 kVот П/СТ Джумая 110/20 kV в имот с идентификатор 04279.87.14 по кадастралната карта на Благоевград до нов ЗРУ 20 kV на имотната граница с имот с идентификатор 03664.5.42 по кадастралната карта на с. Бело поле, община Благоевград. 

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

                – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

32Предложение № 60-00-190/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.247.98, местност „Герена” по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

33Предложение № 60-00-167/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.148.44, местност „Мутишица” по кадастралната карта на Благоевград, от „нива” в „за складова база за промишлени стоки, офиси и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленителна площ – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

34Предложение № 60-00-163/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот 78.843 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо/Над обора“, землище на с. Рилци, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 1,2;Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

35. Предложение № 60-00-165/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.63.30, местност „Баларбаши-Бл.5“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

36. Предложение № 60-00-179/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор № 73.1058, по плана на новообразуваните имоти на местност „Бегов андък” землище на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

37. Предложение № 60-00-188/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.139.94, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %;  Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

38. Предложение № 60-00-187/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 532.425 по плана на новообразуваните имоти на местност „Валога”, землище на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

39. Предложение № 60-00-201/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.90.1, местност „Горски разсадник“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за обществено-обслужващи дейности и жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”, Височина на застрояване – до 10.00 м, Максимална стойност на Кинт. – 1.5, Плътност на застрояване – максимум 50 %, Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

40Предложение № 60-00-164/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имоти с идентификатори 04279.2.56 и 04279.2.57, местност „Баларбаши – 15-1” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

41Предложение № 60-00-202/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 68792.249.15, местност „Ридо“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм”, Височина на застрояване – до 10.00 м, Максимална стойност на Кинт. – 1.2, Плътност на застрояване – максимум 60 %, Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

42. Предложение № 60-00-189/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 66055.58.10, местност „Поленица” по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

43. Предложение № 60-00-186/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 00134.2.33, местност „Кури дере” по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

44. Предложение № 60-00-181/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.116.45, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм1; Височина на застрояване – до 8.00 м; Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

45. Предложение № 60-00-176/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.132.3, местност „Баларбаши-Бл.4“ по кадастралната карта на Благоевград, общ. Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм1д; Височина на застрояване – до 8.00м; Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

46. Предложение № 60-00-177/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.158.77, местност „Средния път-Ш.09“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „за складова база за промишлени стоки и автосервиз“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Пп; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

47. Предложение № 60-00-182/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 29.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Айдаровско дере“, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград от „ливада“ в „за вилно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Ов; Височина на застрояване – до 7.00 м; Кинт. – 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

48. Предложение № 60-00-185/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.146.9, местност „Таушанка“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за шоурум за продажба на автомобили и авточасти, сервиз за гаранционно и извън гаранционно обслужване, център за монтаж и демонтаж на гуми, офис и кафе“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона: „Пп“; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

49. Предложение № 60-00-184/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.101.53, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

50. Предложение № 60-00-166/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.63.15, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

51. Предложение № 60-00-162/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 00134.32.164, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с понижени показатели – „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт- 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

52. Предложение № 60-00-175/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.61.4, местност „Козлодуй“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа  грешка и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

53. Предложение № 60-00-205/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Йордан Митов Лазов в землището на с. Горно Хърсово.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

54. Предложение № 60-00-206/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Димитър Чимев Митов в землището на с. Горно Хърсово.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

55. Предложение № 60-00-208/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Магда Стоянова Стойчева в землището на с. Българчево.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

56. Предложение № 60-00-210/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Станоя Гошев Ковачки в землището на с. Дренково.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

57. Предложение № 60-00-211/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Йордан Христов Недински в землището на с. Логодаж.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

58. Предложение № 60-00-213/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Борис Чимев Десподски в землището на с. Логодаж.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

59. Предложение № 60-00-215/17.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Санде Спасов Зашев за землището на с. Дъбрава.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

60. Изслушване на г-н Васил Бачев, управител на „Биострой“ ЕООД.

          61Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *