Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква заседание на местния парламент на 29 декември 2023г. /петък/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква заседание на Общински съвет Благоевград на 29 декември 2023г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 34 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 29 декември 2023 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Определяне на заместник делегат в Общото събрание на „Сдружение на югозападните общини“ (СЮЗО).

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Предложение относно избор на служители от общинска администрация за членове на Комисията по следприватизационен и следконцесионен контрол към Общински съвет Благоевград, във връзка с Решение № 14 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 11 декември 2023 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

5. Разглеждане на предложение от граждани на Община Благоевград, придружено с подписка.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

6. Предложение № 60-00-542/21.11.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно одобряване на План-сметка за дейностите по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

7. Предложение № 60-00-553/06.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

8. Предложение № 60-00-552/06.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград /НОРМДТОБ/.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

9. Предложение № 60-00-560/18.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация, ведно с предложение № 60-00-560-001/19.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно изменение на Предложение № 60-00-560/18.12.2023 година.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

10. Предложение № 60-00-558/18.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Благоевград за 2024 година.

Докл. – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

11. Предложение № 60-00-524/13.10.2023 г. от Анита Коцелова, Заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена за Кмет със Заповед № 371-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно определяне на минимални и максимални цени на километър пробег за извършване на таксиметрови превози на територията на община Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

12. Предложение № 60-00-559/18.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно постъпило писмо с вх. № П-00-1166/23.08.2023 г. от „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД за учредяване право на строеж за фундамент на трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.601.543 по кадастралната карта на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.07.2023 г., адрес: гр. Благоевград, ул. „Роден край“, целият с площ от 115 кв.м. /сто и петнадесет кв.м/. Издадена е скица № 617/ 12.06.2023 г. и Виза № АП-0104-301/19.06.2023 г. от Главния Архитект на Община Благоевград за изработване на инвестиционен проект за изграждане на трафопост с площ 48 кв.м в поземлен имот с идентификатор 04279.601.543 по кадастралната карта на гр. Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

13. Предложение № 60-00-526/18.10.2023 г. от Анита Коцелова, заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371 – ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение плана за регулация (ИПР) за образуване на нов УПИ XXV в кв. 8 по плана на „Промишлена зона“, Благоевград за част от имоти с идентификатори 04279.619.42 и 04279.619.81 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за трафопост“ и отреждане на УПИ XXV за имот с нов идентификатор 04279.619.242 по кадастралната карта на Благоевград;

2. Изменение плана за застрояване (ИПЗ) за новообразуван УПИ XXV-619.242, кв. 8 по плана на „Промишлена зона“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.619.242 по кадастралната карта на Благоевград – ново ниско свободно застрояване; Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт. – 2.5;Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

14. Предложение № 60-00-505/21.09.2023 г. от Илко Стоянов, Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от О.Т.192 с нови осови точки О.Т.193, О.Т.194, О.Т. 195, О.Т. 196, О.Т. 197 до О.Т.130 по плана на Промишлена зона Благоевград и изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ II в кв. 2 по плана на Промишлена зона Благоевград за образуване на нов УПИ XXXV отреден за имот с идентификатор 04279.618.528 по КК на Благоевград с предназначение „за производствени цели“ и нов УПИ II отреден за имоти с идентификатори 04279.618.527 и 04279.618.66 по КК на Благоевград с предназначение „за производствени цели“.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

15. Предложение № 60-00-546/30.11.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за захранване на „Жилищна сграда“ в имот с идентификатор 27231.22.34 в местността „Гошевица“ по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград, кв. 60а, Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 27231.20.76 (местен път – общинска собственост) и 27231.21.60 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

16. Предложение № 60-00-521/09.10.2023 г. от Анита Коцелова, Заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371 – ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване изменение на коефициента на интензивност на застрояване и плътност на застрояване за УПИ IV-602.99, 602.100, 602.7845, кв. 25 по плана на IV-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.602.100 по кадастралната карта на Благоевград, от максимална стойност на Кинт. – 2.0 и плътност на застрояване 70%, съгласно одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, на максимална стойност на Кинт. – 5.0 и плътност на застрояване 86% на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

17. Предложение № 60-00-530/01.11.2023 г. от Анита Коцелова, ВрИД Кмет на Община Благоевград, съгласно Решение № 522 по Протокол  № 13/16.10.2023 г. на Общински съвет Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 30702.18.3, местност „Зад ридо“ по кадастралната карта на с. Зелендол, общ. Благоевград, от „нива“ в „за складове и офиси“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона: „Пп“; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

18. Предложение № 60-00-508/21.09.2023 г. от Илко Стоянов, Кмет на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 27231.19.49, местност „Станчов рид” по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

19. Предложение № 60-00-527/19.10.2023 г. от Анита Коцелова, Заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371 – ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.105.7, местност „Армутлука“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

20. Предложение № 60-00-523/10.10.2023 г. от Анита Коцелова, Зам.-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.118.26, местност „Пенков чифлик – Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

21. Предложение № 60-00-529/31.10.2023 г. от Анита Коцелова, ВрИД Кмет на Община Благоевград, съгласно Решение № 522 по Протокол  № 13/16.10.2023 г. на Общински съвет Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.66.69, местност „Над Бахчите” по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

22. Предложение № 60-00-528/19.10.2023 г. от Анита Коцелова, Зам.-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.17.20, местност „Чикуто – Ш.16” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за паркинг”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

23. Предложение № 60-00-534/08.11.2023 г. от Анита Коцелова, ВрИД Кмет на Община Благоевград, съгласно Решение № 522 по Протокол  № 13/16.10.2023 г. на Общински съвет Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04217.1.39 по кадастралната карта на с. Бистрица, общ. Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 30 %; Минимална озеленена площ – 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

24. Предложение № 60-00-537/09.11.2023 г. от Анита Коцелова, ВрИД Кмет на Община Благоевград, съгласно Решение № 522 по Протокол  № 13/16.10.2023 г. на Общински съвет Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.17.11, местност „Валого” по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производство на електротабла и стълбове и за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

25. Предложение № 60-00-562/19.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на част от улица „Иван Михайлов“ от о.т. 9а – о.т. 9 – о.т.10 – о.т. 11 – о.т. 12 – о.т. 13 по плана на кв. Грамада, Благоевград до кръстовище при о.т. 1 по плана на ж.к. „Запад“, Благоевград за предвиждане на кръгово кръстовище и пътен надлез над ЖП линия при кв. Грамада, Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

26. Предложение № 60-00-561/19.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на уличната регулационна линия на улица от о.т. 45а до о.т. 45б към УПИ XIV в кв. 12 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград по имотните граници на имот с идентификатор 04279.621.9 по кадастралната карта на Благоевград, с цел разширение на пътната връзка на улицата с ул. „Промишлена“ от нова о.т. 45а до нова о.т. 45 м.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

27. Предложение № 60-00-515/21.09.2023 г. от Илко Стоянов, кмет на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 20540.12.25, местност „Равнако-Секирица“ и 20540.43.274, местност „Преслапо-Каловица“ по кадастралната карта на с. Делвино, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Минимална озеленена площ – 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

28. Предложение № 60-00-519/04.10.2023 г. от Анита Коцелова, Зам.-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет -Благоевград, за имот с идентификатор 04279.12.39, местност „Проевски чифлик – Ш.21“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели – „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

29. Предложение № 60-00-518/02.10.2023 г. от Анита Коцелова, Заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371 – ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 00134.8.6  и 00134.8.7, местност „Чуките“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа  грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

30. Предложение № 60-00-510/21.09.2023 г. от Илко Стоянов, Кмет на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.158.77, местност „Средния път – Ш.09“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

31. Предложение № 60-00-509/21.09.2023 г. от Илко Стоянов, Кмет на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.148.44, местност „Мутишица“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

32. Предложение № 60-00-541/20.11.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 04279.101.51 и 04279.101.53, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

33. Предложение № 60-00-520/09.10.2023 г. от Анита Коцелова, Заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на Община Благоевград, оправомощена със Заповед № 371 – ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.8.36, местност „Проевски чифлик – Ш.19“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени параметри – „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

34Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *