Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков свиква редовно заседание на местния парламент в петък от 9:30 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 25 март 2022 година  /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 33 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 25 март 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

          1. Предложение № 60-00-31/03.02.2022 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград и предложение № 60-00-31-001/04.03.2022 г., във връзка с допълнения и изменения на Предложение № 60-00-31-001-/04.03.2022 г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

2. Предложение № 60-00-43/09.02.2022 г., относно приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища в Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

3. Предложение № 60-00-32/04.02.2022 г., относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

4. Предложение № 60-00-93/18.03.2022 г., относно одобряване на единични цени на строително-монтажни работи на сграда с идентификатор 04279.613.268.1 по КККР на гр. Благоевград, Община Благоевград, област Благоевград, с адрес на сградата: гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ № 7.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

5. Предложение № 60-00-94/21.03.2022 г., относно изпълнение на мерките заложени в „Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Благоевград с период на действие 2019-2023 година“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

6. Предложение № 60-00-75/11.03.2022 г., относно кандидатстване по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

7. Предложение № 60-00-71/04.03.2022 г., относноотпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

           –  Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

          8. Предложение № 60-00-85/15.03.2022 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор  04279.613.419.1.20 по КК на Благоевград, с площ 90,10 кв.м, частна общинска собственост съгласно Акт № 7193/01.09.2017 г., с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ № 1, ет. 5 на „Паркинги и гаражи“ ЕООД.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          9. Предложение № 60-00-88/15.03.2022 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-1348/23.11.2021 г. от Емил Кехайов – директор на ЮЗРД на Български спортен тотализатор за предоставяне под наем на части от общински имоти за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ с предназначение за тото-пункт.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          10. Предложение № 60-00-76/11.03.2022 г., относно заявление с вх. № 94-00-3139/10.12.2021 г. от Петър Илиев Узунов за закупуване на поземлен имот с    № 92.2233 /деветдесет и две точка две хиляди двеста тридесет и три/, с трайно предназначение на територията: селскостопански фонд, начин на трайно ползване: овощни насаждения (нетерасирани), категория на земята: V (пета), целият с площ от 207 кв.м (двеста и седем кв.м), по плана на новообразуваните имоти на м. ,,Чимево дере“, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрен със Заповед № ОА-103/25.04.2006 г.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          11. Предложение № 60-00-83/14.03.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-6/ 09.08.2021г. от Константин Ангелов Тюфекчиев за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот IX-7632, кв.28 по плана на IV-ти микрорайон – гр. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 1309/ 16.03.2001 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 149/30.01.2008 г.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

  12. Предложение № 60-00-84/14.03.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-12/ 27.09.2021 г. от Силвия Стоименова Попова, Стоян Николаев Попов и Стоимен Николаев Попов за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот         XVI-629.100, кв. 29 по плана на ЖК ,,Струмско“ – гр. Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с решение № 46, протокол № 4/15.02.2008 г. на ОбС.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

13. Предложение № 60-00-90/16.03.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-13/ 22.11.2021 г. от Владислав Сашков Ангелов и Йорданка Асенова Грънчарова за прекратяване на съсобственост в следните урегулирани поземлени имоти:

– УПИ XI-общ., кв. 1 по плана на кв. „Баларбаши“ – гр. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 265/22.05.1997 г. на Кмета на Община Благоевград. Същият е образуван от поземлен имот с идентификатор 04279.603.493 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и три точка четиристотин деветдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ от 1883 кв.м /хиляда осемстотин осемдесет и три кв.м/ частна собственост, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) и от поземлен имот с идентификатор 04279.603.508 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и три точка петстотин и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 09.03.2022 г., целият с площ от 7 кв.м /седем кв.м/ трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, общинска собственост.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

  14. Предложение № 60-00-77/11.03.2022 г., относно заявление с вх.№ 94-00-118/20.01.2022 г. от Димитър Димчов Костадинов за закупуване на поземлен имот с № 63.29 /шестдесет и три точка двадесет и девет/, с трайно предназначение на територията: селскостопански фонд, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), категория на земята: V (пета), целият с площ от 896 кв.м (осемстотин деветдесет и шест кв.м), по плана на новообразуваните имоти на м. ,,Полето“, землище на с. Бучино, общ. Благоевград, одобрен със Заповед № ОА-РР-98/23.02.2012 г.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

15. Предложение № 60-00-70/28.02.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследниците на Воин Николов Ангелов, по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

16. Предложение № 60-00-67/25.02.2022 г., относнопредоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследниците на Траян Христов Янев, по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-68/25.02.2022 г., относнопредоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследниците на Йордан Христов Недински, по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

18. Предложение № 60-00-69/28.02.2022 г., относнопредоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост на наследниците на Сотир Величков Митов, по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                     – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

    19. Предложение № 60-00-92/16.03.2022 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ V-36 в кв.10 по плана на с. Мощанец, общ. Благоевград и образуване на нова улица-тупик с о.т.47а – о.т.47б.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

        20. Предложение № 60-00-87/15.03.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за трасе на кабел 20 кV за външно ел. захранване на имот с идентификатор 04279.38.65 в местността „Кури дере-Ш.22“ по КК на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.38.51 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          21. Предложение № 60-00-66/16.02.2022 г., относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 150 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XI-236, кв. 12 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, за изменение на уличната и страничната регулационни линии по имотните граници на имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград и отреждане на УПИ XI за имот с идентификатор 27231.501.236 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-78/11.03.2022 г., относноразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 68792.57.4, местност „Кръста“  по кадастрална карта на с. Логодаж, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00м;

           Максимална стойност на Кинт- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 60%;

           Плътност на озеленяване- минимум 20%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-73/07.03.2022 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване на УПИ VII-общ. в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на кв. „Бялата висота-2ра част“, местност „Мандаджи баир“, Благоевград за образуване на нов УПИ XII, отреден за имоти с идентификатори 04279.621.88 и 04279.621.229 (частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и нов УПИ XI-общ. с предназначение „за обществено обслужване“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-91/16.03.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.78.13, местност „Крачаница“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствено-складови дейности”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:  Устройствена зона- „Пп”;  Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

          25. Предложение № 60-00-86/15.03.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на нов водопровод PE DN 90 от съществуващ водопровод РЕ DN 90 до имот с идентификатор 04279.108.33 в местността „Реката“ по кадастралната карта на землище Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.109.30 (полски път – общинска собственост), 04279.109.36 (местен път – общинска собственост) и 04279.108.34 местен – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване  през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

  26. Предложение № 60-00-65/16.02.2022 г., относно предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България oтносно разрешаване изменение на коефициента на интензивност на застрояване за УПИ II295, кв. 9б по плана на III-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатори 04279.610.295 по кадастралната карта на Благоевград, от максимална стойност на Кинт. – 3.0 (съгласно ПУП – изменение на ПЗ и РУП, одобрен със Заповед № 560/05.06.2012 г. на Кмета на Община Благоевград) на максимална стойност на Кинт. – 5.60, на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

27. Предложение № 60-00-82/14.03.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.56.14, местност „Авганцов чифлик – Ш.72” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за складове и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

        Устройствена зона- „Смф1”;

        Височина на застрояване- до 10.00 м;

        Максимална стойност на Кинт.- 1.5;

        Плътност на застрояване- максимум 50%;

        Плътност на озеленяване- минимум 30%.

        Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          28. Предложение № 60-00-81/11.03.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.58.37, местност „Баларбаши- БЛ.2“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна на конкретното предназначение на имота от „за обществено обслужване“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

           Устройствена зона- „Жм1“;

           Височина на застрояване- до 8.00 м;

           Максимална стойност на Кинт- 0.9;

           Плътност на застрояване- максимум 40%;

           Минимална озеленена площ- 40 %.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-80/11.03.2022 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет  Благоевград, за имот с идентификатор 53031.10.229, местност „Юрто“ по кадастралната карта на с. Обел, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00м;

           Максимална стойност на Кинт- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 60%;

           Минимална озеленена площ- 20%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-89/16.03.2022 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.18.3, местност „Зад ридо“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00м;

           Максимална стойност на Кинт- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 60%;

           Минимална озеленена площ- 20 %.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31. Предложение № 60-00-61/16.02.2022 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.158.87, местност „Средния път-Ш.09“  по кадастрална карта на Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-62/16.02.2022 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 04279.59.41 и 04279.59.42, местност „Река Бистрица“ по кадастралната карта на  Благоевград, с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона – „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 30%; Минимална озеленена площ- 50%.

            Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          33. Изказвания на граждани, изказвания извън древния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *