Постъпиха първите заявления за саниране на сгради в Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Постъпиха първите заявления за саниране на сгради в Благоевград, отделеният финансов ресурс за домакинствата в областния център е 50 млн. лева

Първите заявления за кандидатстване по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ вече са входирани в деловодството на Община Благоевград.


С цел нормалното протичане на процеса и постигане на оптимални резултати, специално сформиран екип оказва необходимата логистична подкрепа на кандидатите, нуждаещи се от помощ, които към момента подготвят своите документи.
Община Благоевград напомня, че финансовият ресурс, който е предвиден за домакинствата в областния център е 50 млн. лв., като всички сдружения, подали заявления, класирани и попадащи в определения ресурс ще бъдат финансирани.


Всеки кандидат може да получи информация и на Деловодството в сградата на Общината, като веднага ще бъде насочен към експерт от специално сформирания екип за санирането.


Припомняме, че Сдруженията на етажната собственост могат да подготвят и подават заявления за кандидатстване до Общината в срок не по-късно от 10 май 2023 г.
Най-важни сред документите: обследване за установяване на технически характеристики на сградата и техническия паспорт, както и обследване за енергийна ефективност, придружено от доклад и сертификат.


Важно е да се отбележи, че след подаване на заявлението се подписва споразумение между съответното Сдружение и Община Благоевград като водещ партньор.


Кандидатстването ще се извърши изцяло по електронен път чрез Информационната система на механизма за възстановяване и устойчивост. Специално назначена оценителна комисия в МРРБ ще извърши оценка и класиране на проектите. Важно е да се има предвид, че проекти, които са получили по-малко от 72 точки, няма да бъдат класирани от оценителната комисия и съответно финансирани.

Критериите за оценка са седем и включват: процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия; очаквано годишно намаление на емисиите на въглероден диоксид и ефективност на инвестицията. Тези показатели се определят от обследването за енергийна ефективност и мерките, които са предписани от енергийния одитор.

Останалите критерии са целесъобразност на инвестицията като РЗП на сградата; ниво на ангажираност на членовете на етажната собственост. постигане на клас „А“ на електропотребление или близко до нулево потребление на енергия на сградата след санирането; проектът да предвижда мерки, които допринасят за общия архитектурен облик в съответствие с одобрените от общинската администрация указания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *