Общински съвет Благоевград ще заседава извънредно днес от 11:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

Общински съвет Благоевград ще заседава извънредно днес от 11:00 часа/единадесет часа/ в зала „22-ри Септември”.

ПРОЕКТ НА

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение № 60-00-91/22.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно присъждане на звание Почетен гражданин на Благоевград на професор Васил Иванов Жечев – президент на Колеж по туризъм – Благоевград.
  Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ
 2. Предложение № 60-00-95/28.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно приемане на разчетни показатели за местните дейности и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, на Община Благоевград до приемането на бюджета за 2023 г.
  Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ
 3. Предложение 60-00-94/27.02.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 5 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.11.2019 г. за кандидатстване на Община Благоевград с проектно предложение „Подкрепа за деца и младежи в риск и техните семейства“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
  Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ
  – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП
 4. Предложение № 60-00-97/01.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило Предложение с вх. № 94-00-199/16.02.2023 г., допълнено с Предложение с вх. № 69-00-288/28.02.2023 г. от Павел Богуславович Белогоур, в качеството му на едноличен собственик на капитала и представител на „Белогоур Пропъртис“ ЕООД /с предишно наименование „Емирайтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД/, ЕИК 201075627, юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол и действителен собственик – физическо лице, участващо пряко във „Футболен клуб Пирин“ АД, чрез „Емирайтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД.
  Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП
  – Ясен Неделчев – Председател на КДМСТНПО
 5. Предложение № 60-00-87/16.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно молба от Анна Иванова Мицова за изграждане на постамент с паметна плоча, в памет на бежанците от Кукуш, които преди 110 години са напуснали родния град и са се заселили в Горна Джумая.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 6. Предложение № 60-00-96/28.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VIII-8335 и УПИ I в кв. 1 по плана на кв. Струмско, Благоевград, както следва:
  • Изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ VIII-8335 и УПИ I и образуване на нов УПИ VIII, отреден за имот с идентификатор 04279.628.31 и имот с нов идентификатор 04279.628.513(общински) по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, нов УПИ I, отреден за имоти с идентификатори 04279.628.25 и 04279.628.26 (общински) с предназначение „за жилищно строителство“ и нов УПИ XIV, отреден за имот с нов идентификатор 04279.628.514(общински) с предназначение „за жилищно строителство“
  • План за застрояване (ПЗ) за УПИ VIII-628.31,628.513 в кв. 1 по плана на кв. Струмско, Благоевград за ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на съществуващата жилищна сграда с идентификатор 04279.628.31.1 по кадастралната карта на Благоевград.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Валентина Шаркова – Предсевател на КИИНП
  1. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *