ОИЦ – Благоевград представи новите програми с европейско финансиране

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Областен информационен център – Благоевград се включи в общата инициатива на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., с информационна среща, посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС, за програмен период 2021-2027 г. Събитието предизвика голям обществен интерес и в него се включиха представители на местната и държавната администрации, на бизнеса, директори на училища, неправителствени организации, граждани и медии.

С над 21 млрд. лева от Европейските фондове за споделено управление ще разполага през този програмен период страната ни. Националното съфинансиране по програмите възлиза на над 4 млрд. лв., а целите заложени в Споразумението за партньорство, ще бъдат постигнати чрез изпълнението на 10 програми, коментира по време на откриването управителят на ОИЦ – Благоевград Бисер Младенов. Той представи политиките, заложени в Споразумението и различните подходи при изпълнението на програмите. Специално внимание беше обърнато на Интегрираните териториални инвестиции, които са изцяло нов подход, на подхода ВОМР с неговите добри резултати от предишния програмен период и финансовите инструменти, които все повече навлизат в цялостната концепция за участие в европейски програми.

Десислава Атанасова – експерт в ОИЦ – Благоевград представи Програмите, включени в Споразумението, като запозна присъстващите и с предстоящи и вече отворени процедури за кандидатстване.

Над 6,5 млрд. лева са предвидени за програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., която скоро очаква одобрение от Европейската комисия. Средствата са разпределени в четири приоритета – „Интегрирано градско развитие“, „ Интегрирано териториално развитие на регионите“, „ Справедлив преход“ и „Техническа помощ“.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. е насочена към преодоляване предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното включване и равните възможности на уязвими групи от обществото. Общият бюджет на програмата е над 3,8 млрд. лева.

Постигането на по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска са целите на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Приоритетите на Програмата са в няколко направления – „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“, „Въздух“ и „Техническа помощ“. Бюджетът, с който ще разполага ПОС, е малко над 3,5 млрд. лева.

С 3 млрд. лева ще разполага Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., които ще бъдат насочени към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и за осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Програма „Образование“ е фокусирала своята подкрепа върху насърчаването на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение, стимулиране на ученето през целия живот, насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности. За постигането на тези цели ще бъдат инвестирани близо 1,7 млрд. лева.

Общият бюджет на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 1,9 млрд. лева, а над 2,1 млрд. лева са отредени за Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021-2027 г.

Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г. ще допринесе активно за изпълнението на специфичната цел на ЕС, насочена към преодоляване на проблема с материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ, и осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.

С най-малък бюджет са Програмите „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 и „Техническа помощ“ 2021-2027 г.

При представянето бяха упоменати и програмите за териториално сътрудничество, по които страната ни ще работи през новия програмен период.

Общата инициатива на Мрежата от ОИЦ за представяне на новите Програми на България, съфинансирани от ЕС, продължава до средата на месец декември.

Областен информационен център – Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *