ОИЦ И ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБСЪДИХА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

България ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Представители на Община Благоевград и екипът на Областен информационен център – Благоевград  обсъдиха напредъка по изпълнението на проектите, по които Общината е бенефициент и са финансирани от Оперативните програми чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В работната среща в офиса на ОИЦ участие взеха Мария Петрова – зам.-кмет по икономика, финанси и европейски проекти, Мария Гроздановадиректор надирекция „Европейски проекти и програми“, експерти от дирекцията и служителите на центъра.

По Оперативните програми от програмен период 2014 – 2020 г. Община Благоевград е сключила 35 договора на обща стойност 102 млн. лв., по които размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е над 90 млн. лв. Изплатените до момента средства възлизат на 65% или близо 60 млн. лв.

Приключилите проекти са 21 на обща стойност близо 45 млн. лв., от които БФП е около 42 млн. лв. Повечето от тях – на стойност около 30 млн. лв., са финансирани по ОП„Региони в растеж“ и са насочени към мерки за благоустрояване на градската среда, за енергийна ефективност и обновяване на публични и жилищни сгради, както и за подобряване качеството на образователната и социалната инфраструктура в Благоевград.

По ОП„Околна среда“  размерът на БФП на приключилите проекти е 9 млн. лв., които са изразходвани основно за изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, а също така и за разработване на програма за качеството на атмосферния въздух.

Останалите средства са използвани предимно по  ОП „Развитие на човешките ресурси“  в социалната сфера за осигуряване на топъл обяд, патронажна грижа и разкриване на нови социални услуги.

Продължава работата по останалите 14 проекта, които са с обща стойност близо 57 млн. лв. и БФП 48 млн. лв., коментираха представителите на Община Благоевград.  Около 32 млн. лв. от тях са проекти по ОП„Околна среда“  и са предназначени за анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци и за демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

Други  близо 11 млн. лв. са БФП по ОП„Региони в растеж“ и се инвестират за интегриран градски транспорт, за благоустрояване на улици, както и за въвеждане на мерки за обновяване и енергийна ефективност на сградния фонд на културни институти.

Останалите над 5 млн. лв. са насочени по проекти по ОП  „Развитие на човешките ресурси“ и са за реализиране на дейности по социално включване, патронажна грижа, услуги за ранно детско развитие и за интегриране на ромите.

Освен по Оперативните програми, финансирани от европейските фондове, Община Благоевград изпълнява и 3 проекта по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на обща стойност близо 3,7 млн.лв. Това са проект за интегрирани мерки за приобщаване на ромите, проект за енергийна ефективност, чрез който сградата на образователен център и култура ще изпълни условията за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ и проект за прилагане на мерки за адаптация към климатичните промени.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите на Община Благоевград за реализиране на проекти с безвъзмездна помощ от Програмите през програмен период 2021 – 2027 г., които се финансират със средства от Европейските фондове при споделено управление и по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Областен информационен център – Благоевград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *