Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква редовно  заседание на 27 май 2022 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква редовно  заседание на 27 май 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 34 точки.

 Граждани и представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват предстоящото редовно заседание на местния парламент на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам  редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 27 май 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 94-00-955/19.05.2022 г., относно приемане на решение за произвеждане на местен референдум в Община Благоевград.

Докл. –  Павлин Янкулски – общински съветник

2. Предложение № 60-00-158/13.05.2022 г., относно поемане на дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове за реализиране на инвестиционно намерение.

Докл. –  Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

3. Предложение № 69-00-153/29.03.2022 г., от Ивайло Червилов, управител на „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД, относно Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

4. Предложение № 94-00-1676/06.07.2021 г., от Кирил Илиев – общински съветник към Общински съвет Благоевград, относно изменение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред.

Докл. – Кирил Илиев – общински съветник

5. Предложение № 60-00-96/30.03.2022 г., относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

6. Предложение № 60-00-102/05.04.2022 г., относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

7. Предложение № 60-00-139/19.04.2022 г., относно отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

8. Предложение № 60-00-171/18.05.2022 г., относно кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение: „Доставка на ново изцяло електрическо превозно средство за нуждите на Общинско предприятие „Озеленяване“ към Община Благоевград“ по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

9. Предложение № 60-00-146/28.04.2022 г., относно предложение от Лина Ангелова – Директор на Камерна опера Благоевград, Колектива на Камерна опера Благоевград за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на академик Пламен Карталов.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

10. Предложение № 60-00-157/12.05.2022 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на община Благоевград.

Докл. – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

           – Любомира Хамбарджийска – Председател на КЖСП

11. Предложение № 60-00-162/16.05.2022 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявление, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

Докл.  – Любомира Хамбарджийска – Председател на КЖСП

 – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

12. Предложение № 60-00-173/20.05.2022 г., относно определяне на представител на Община Благоевград за участие в комисия за изработване на областна аптечна карта.

Докл. – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ

13. Предложение № 60-00-155/11.05.2022 г., относно заявяване членство на Доброволното формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ при община Благоевград в Националната Асоциация на Доброволците в Република България (НАДРБ).

Докл. – Албина Анева – Томова – Председател на КОРСПКУКИ

14. Предложение № 60-00-168/17.05.2022 г., относно даване съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

15. Предложение № 60-00-163/16.05.2022 г., относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой гараж в поземлен имот с идентификатор №04279.625.131 по кадастралната карта на Благоевград, до съществуващ гараж с идентификатор 04279.625.131.1 по кадастралната карта на гр. Благоевград,  представляващ УПИ XVIII-130,131, кв. 21 по плана на ж.к. “Ален мак”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 202, Протокол № 7 от 07.08.2009г. на Общински съвет-Благоевград и ПУП-ИПРЗ одобрен със заповед № 855/03.08.2012 г. и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

16. Предложение № 60-00-152/10.05.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-4/10.03.2022 г. от „Лед Инвест“ ООД за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.626.102 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и шест точка сто и две/ по кадастралната карта на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г., представляващ УПИ XVI-102 /шестнадесет – сто и две/, кв. 36 /тридесет и шест/ по плана на ж.к. „Еленово – 1“ – Благоевград, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен с решение № 200, протокол № 7/07.08.2009 г. на Общински съвет  Благоевград, целият с площ от 400 кв.м /четиристотин кв.м/.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-159/16.05.2022 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-486/20.04.2022 г. от г-жа Марина Кунгелова – Директор на Общински куклено-драматичен театър – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти за нуждите на театъра.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

18. Предложение № 60-00-160/16.05.2022 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-494/26.04.2022 г. от г-жа Веска Събева – Председател на СНЦ „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ за предоставяне за безвъзмездно управление общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.428.1.56 по КК на Благоевград, с адрес на имота гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 5, офис № 45, частна общинска собственост съгласно  Акт № 4110/21.10.2014 г.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

19. Предложение № 60-00-165/16.05.2022 г., относно определяне начина, конкрутните количества и цената за продажба на дървесина, добита от горски територии-общинска собственост за 2022 година.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

20. Предложение № 60-00-151/09.05.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

21. Предложение № 60-00-161/16.05.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН до имот № 106.2063, за външно ел. захранване на имоти № 106.2063 и № 106.2064 в местността „Требаница“, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Дъбрава, община Благоевград, с трасе  и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 24367.106.462 (местен път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, община Благоевград.

          Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП  

22. Предложение № 60-00-143/20.04.2022 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за УПИ VI-129, кв. 26 по плана на ж.к. „Еленово 1“, Благоевград, за имот с идентификатор 04279.626.129, по кадастралната карта на Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с комплексно застрояване- „Жк“, със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 15.00 м.

Максимална стойност на К инт. – 2.5

Плътност на застрояване – максимум 50 %

Плътност на озеленяване – минимум 50 %.      

          Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

23. Предложение № В-00-10/24.03.2022 г., относно постъпило заявление от Кинка Борисова Костадинова за разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г., на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 24367.76.6, местност „Баларбаши“ по КК на с. Дъбрава, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

24. Предложение № З-00-111/01.04.2022 г., относно постъпило заявление от Стоян Крумов Георгиев за разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г., на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.101.102, местност „Айдаровско дере“ по КК на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

25. Предложение № 60-00-164/16.05.2022 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нови подземни кабели 20kV – изместване на въздушна електропроводна линия  20kV от имот с идентификатор 24367.76.225 до трафопост в имот с идентификатор 24367.76.467, местност „Баларбаши“, землище с. Дъбрава, община Благоевград,  засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 24367.76.467 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.75.476 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжения – общинска собственост) и 24367.76.225 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                     – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-150/09.05.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.77.9, местност „Валого-краварник” по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „друг вид земеделска земя” в „за складова дейност”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

27. Предложение № 60-00-147/28.04.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.38.41, местност „Кури дере – Ш.22” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за складове, офиси и жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

28. Предложение № 60-00-166/16.05.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.23.8, местност „Стара гара – Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване – минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-149/09.05.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.142.18, местност „Песока-оранжерии” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-148/09.05.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 62699.16.10, местност „Стремата” по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1,2; Плътност на застрояване- максимум 60 %; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31. Предложение № 60-00-154/10.05.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.66.18, местност „Над междата” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за цех за мебели, склад за промишлени стоки, магазини и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-153/10.05.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.36.1, местност „Змиярски рид” по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, без промяна на предназначението за изграждане на „селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имота, и помещения за обитаване“, при спазване на следните устройствени показатели: Височина на застрояване – етажност не повече от два етажа, Максимална стойност на К инт.- 0.4; Плътност на застрояване- максимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-170/17.05.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.58.37, местност „Баларбаши – БЛ.2” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

            Устройствена зона- „Жм1”;

            Височина на застрояване- до 8.00 м;

            Максимална стойност на Кинт.- 0.9;

            Плътност на застрояване- максимум 40%;

            Плътност на озеленяване- минимум 40%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *