Променят таксите за вадене на лични документи

ТОП НОВИНИ

Министерски съвет предлага промени в таксите, които се събират за вадене и преиздаване на лични документи. Планира се от май месец 2024 г. като първи етап на издаване на новото поколение български лични документи чрез осигурено централизирано персонализиране да се издават лична карта, карта за пребиваване и разрешение за пребиваване на граждани на трети страни. По прогнозни данни до края на 2024 година се планира издаването на между 450 – 500 хиляди лични карти на български граждани, в това число на първа лична карта, лична карта на лица от 14- до 18-годишна възраст и на лица над 18 години. 

С оглед запазване на установената практика на провежданата социална политика преференциалните такси за издаване на лична карта целевите групи граждани се запазват, като се прилага съществуващото съотношение между стойността на таксата за обикновена услуга към стойността на таксата за преференциална услуга. 

За първо издаване на лична карта на лицата от 14 до 16 години услугата е безплатна, независимо дали е обикновена, бърза или експресна. За издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години и за всяка лична карта на лица между 16 и 18 години преференциалната такса е в размер на 21 лв. за лична карта със срок на валидност 10 години на лице от 18- до 70-годишна възраст таксата става 30 лв. 

За издаване на лична карта на лица, навършили 70 години, се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга. За лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се запазва преференциална такса в размер на 3 лв. 

Предвижда се преференциална такса за издаване на лична карта на лица, на които не могат да се снемат биометрични данни поради временна физическа невъзможност (гипсиране, изгаряне и др.) в размер на 3 лв. 

Държавни такси за издаване на карта за пребиваване на чужденец в Република България 

Размерът на таксата за карта за пребиваване на членовете на семейства на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, е 30 лв. за обикновена услуга,пише pariteni bg. За бързо издаване таксата е в двоен размер, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни. 

Държавната такса за издаване на разрешение за пребиваване на чужденец в България. е 40 лв. 

За определянето на размера на държавните такси в МВР е изготвена Методика за изчисляване на размера на таксите за издаване на българските лични документи. Методиката е съобразена с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 2012 г. Държавните такси на посочените три вида български лични документи са актуализирани, като са отчетени: – разходите, необходими за тяхното издаване и – възможността за развитие на българските лични документи чрез вграждане на нови защити характеристики, пише в мотивите към проекта. 

В Тарифа № 4 все още съществува такса за издаване на контролен талон, независимо че с промените в Закона за движението по пътищата е отменена възможността при издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му да получава контролен талон. Поради това държавната такса за издаване на контролен талон отпада. 

/struma.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *