Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание този четвъртък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 15 февруари 2024година /четвъртък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 10 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 15 февруари 2024година /четвъртък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-55/05.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Благоевград за периода 2023 – 2027 година.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

2. Предложение № 60-00-53/02.02.2024 г., от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2024 година.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

3. Предложение № 60-00-52/01.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на общата численост и структура на общинска администрация.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

4.  Предложение № 60-00-46/29.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2025 г. – 2026 г. на Община Благоевград.

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

​​5. Предложение № 60-00-57/05.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно допълнение на Решение № 123 от 29.04.2022 година на Общински съвет Благоевград относно делегиране на права на второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегираните бюджети във функция «Образование» да реализират собствени приходи.

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

6. Предложение № В-00-82/05.02.2024 г., относно Програма за приоритети в дейността на Общински съвет Благоевград за мандат 2023-2027.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

7. Предложение № 60-00-56/02.02.2024 г., от Кмета на Община Благоевград, относно осигуряване на средства за обезпечаване на дежурствата на денонощните аптеки за 2024 година.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

8Предложение № 60-00-36/17.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно дарение в полза на Първо РУ-Благоевград на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща моторно превозно средство – лек автомобил марка: МАЗДА /MAZDA/, модел: ЦХ 7/CX7/, рама /шаси/: JMZER893600133615, кубатура: 2261, брой места: 4+1, цвят: черен, с регистрационен номер Е9378НМ, необходим за нуждите на полицейските и младши полицейските инспектори по териториално обслужване при Първо РУ – Благоевград.  

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

9. Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет Благоевград в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

  10Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *