Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент този петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26 януари 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 44 точки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград

на 26 януари 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.07.2023 година до 31.12.2023 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет

2. Предложение № 60-00-5/09.01.2024 г. от Методи Байкушев, кмет на община Благоевград, относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Благоевград за периода 2023-2027 година.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

3. Предложение № 60-00-6/09.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2024 г.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

4.  Предложение № 60-00-3/08.01.2024 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно партньорство по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешки ресурси” 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FPR002-2.006 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво.

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

5. Предложение № 60-00-35/17.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно кандидатстване по Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Техническа помощ“. 

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

            6. Избиране на представители на Община Благоевград в общите събрания на съдружниците и акционерите на търговските дружества, в които Община Благоевград е съдружник или акционер.

          Докл Радослав Тасков – Председател на ОбС

            7. Избиране на представители на Община Благоевград в общите събрания на съдружниците и акционерите на търговските дружества, в които Община Благоевград е съдружник или акционер.

          Докл Радослав Тасков – Председател на ОбС

            8. Избиране на представители на Община Благоевград в общите събрания на съдружниците и акционерите на търговските дружества, в които Община Благоевград е съдружник или акционер.

          Докл Радослав Тасков – Председател на ОбС

9. Покана с вх. № 69-00-31/05.01.2024 г. от Магдалена Симеонова, Председател на съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД и писмо с вх. № ЕО-Б-147/12.01.2024 г. от проф. Христо Хинков, Министър на здравеопазването.

Докл. – Калоян Калоянов – Председател на КЗ

10. Предложение № 60-00-33/16.01.2024 г. от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно възлагане на правомощия на управителите на общинските еднолични търговски дружества за избор на регистрирани независими одитори и сключване на договори за извършване на независим финансов одит и заверка на годишните финансови отчети за 2023 година.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

11. Предложение № В-00-742/22.12.2023 г., относно приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград.

Докл Радослав Тасков – Председател на ОбС

12. Създаване на временна комисия (Комисия по номинация) и избор на председател и членове за провеждане на процедура по избор на обществен посредник на територията на Община Благоевград.

Докл Радослав Тасков – Председател на ОбС

13. Предложение № 60-00-34/16.01.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за закупуване  на медицинска апаратура за лапароскопскахирургия за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД гр. Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

14. Писмо с № 61-00-20/22.01.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно споразумение за разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в Община Благоевград, и за компенсиране на превозвачите на стойността на безплатните и по намалени цени абонаментни карти и билети за пътуване с автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове.

Докл. – Веселин Христов – Заместник-предсетателна КИИНЖП

15. Предложение № 60-00-563/19.12.2023 г. от Методи Байкушев, Кмет на Община Благоевград, относно определяне размера на годишната наемна цена за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград.

Докл. – Веселин Христов – Заместник-предсетателна КИИНЖП

16Предложение № 60-00-32/16.01.2024 г., от Методи Байкушев – Кмет на община Благоевград, определяне за всеки конкретен случай таксата за промяна на предназначението на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Благоевград за неземеделски нужди.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

17Предложение № 60-00-27/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов уличен водопровод от съществуващ водопровод РЕ DN 200 в имот с идентификатор 04279.36.91 за захранване на имот с идентификатор 04279.13.16 в местността „Проевскичифлик –Ш.21“, по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.16.27 (полски път – общинска собственост), 04279.16.29 (складова база – частна собственост) и 04279.16.28 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имотите общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

18. Предложение № 60-00-10/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ I-623.29 в кв. 15А по плана на VII-ми микрорайон, Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия към улица „Егея“ между О.Т.61,  О.Т.63 и  О.Т.64 и към улица „Липа“ между О.Т. 64 и О.Т.79. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

19. Предложение № 60-00-21/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройстенплан (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ XVIII-497 в кв. 1 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, както следва:

•​Изменение на страничните регулационни линии на УПИ XVIII по имотните граници на имот с идентификатор 62699.501.16 по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград.

•​Изменение на крайната регулационна линия на с. Рилци, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ XVIII, отреден за имот с идентификатор 62699.501.448, образуван от имот с идентификатор 62699.501.16 (частен) и част от имот с идентификатор 62699.72.2 (общински) по кадастралната карта на с. Рилци. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

20. Предложение № 60-00-20/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно oдобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова улична канализация отсъществуваща канализация Ф400 до имот с идентификатор 04279.118.47, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по КККР на  Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.118.50 (за второстепенна улица – общинска собственост) и 04279.118.110 (полски път – общинска собственост) по КККР на Благоевград. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

21. Предложение № 60-00-15/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 04279.19.33, представляващ част от имоти с идентификатори 04279.163.5 (полски път – общинска собственост),  04279.19.30 (полски път – общинска собственост), 04279.19.32 (полски път – общинска собственост), 04279.323.2 (пасище, мера – общинска собственост) и 04279.323.3 (полски път – общинска собственост) от „полски път“ и „пасище, мера“ в „път с трайна настилка“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.19.14 в местността „Под Грамада-Ш.13“ по кадастралната карта на Благоевград. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

22. Предложение № 60-00-13/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно oдобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имоти с идентификатори 04279.123.20,  04279.122.81 и имоти с нови идентификатори 04279.152.47, 04279.152.48 и 04279.152.49 по кадастралната карта на Благоевград от „селскостопански, горски, ведомствен път“ в „ път с трайна настилка“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 04279.152.10 и 04279.152.18 в местността „Герено-Ш.12“ по кадастралната карта на Благоевград. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

        – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

23Предложение № 60-00-1/08.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно определяне на административни адреси на сгради в имоти извън регулация, с променено предназначение.

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

24. Предложение № 60-00-29/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.23.11, местност „Стара гара – Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

25Предложение № 60-00-9/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.28.99, местност „Карамих бунар – Ш.44“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива” в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 30 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

​​26Предложение № 60-00-11/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 57159.58.15, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, от „нива” в „за складова и производствена дейност”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

27Предложение № 60-00-14/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.111.21, местност „Джампалица” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1д”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %Плътност на озеленяване – минимум 30 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

28Предложение № 60-00-18/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.108.12, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

29Предложение № 60-00-17/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 100.1003 по плана на новообразуваните имоти на местност „Алийца“, землище на с. Дъбрава, общ. Благоевград, от „лозе“ в „за вилно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

30Предложение № 60-00-31/15.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.6.12, местност „Под Грамада – Ш.13-С” по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за обществено обслужване и жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”;Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %. /скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

31Предложение № 60-00-30/15.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.143.28, местност „Влашка чука” по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. /скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

32Предложение № 60-00-25/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.59.11, местност „Под междата” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствено и складово строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

33Предложение № 60-00-22/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 62699.15.14, местност „Таушаница” по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

​​34Предложение № 60-00-23/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.26.330, имот с нов идентификатор 04279.27.73, имот с нов идентификатор 04279.25.47 и имот с нов идентификатор 04279.25.48 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.25.43, местност „Стара гара-Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

35Предложение № 60-00-28/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.19.6, местност „Под грамада – Ш.13“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за търговска и складова дейност“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

36Предложение № 60-00-8/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.6.75, местност „Под Грамада-Ш.13“ по КК на Благоевград, от „нива“ в „за автосервиз, бензиностанция, автомивка, обществено обслужване и жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона Смф1; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 1,5; Плътност на застрояване – максимум50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

​​37Предложение № 60-00-7/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 04279.54.45 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – държавна собственост), за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.54.34 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

38Предложение № 60-00-16/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.35.5, местност „Чикуто – Ш.18“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за пункт за диагностика, монтаж и ремонт на ел. инсталации на автомобили, магазин за части и жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

39Предложение № 60-00-564/20.12.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.3341, местност „Мацански андък” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

40Предложение № 60-00-19/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.82.30, местност „Кури дере – Ш.22” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

​​41Предложение № 60-00-26/12.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 04279.53.33 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – държавна собственост), за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.53.16 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград. /Скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

42Предложение № 60-00-2/08.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 49179.13.21, местност „Равна“ по кадастралната карта на с, Мощанец, община Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 40 %. /скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

43Предложение № 60-00-4/08.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.60.8, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %. /скица/

Докл Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

          44Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *