Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на местния парламент този четвъртък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 09 март 2023 година /четвъртък/ от 11:00 часа/единадесет часа/ в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 7 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 09 март 2023 година /четвъртък/ от 11:00 часа /единадесет часа/ , в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-91/22.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно присъждане на звание Почетен гражданин на Благоевград на професор Васил Иванов Жечев – президент на Колеж по туризъм – Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

2. Предложение № 60-00-95/28.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно приемане на разчетни показатели за местните дейности и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, на Община Благоевград до приемането на бюджета за 2023 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

3. Предложение 60-00-94/27.02.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 5 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.11.2019 г. за кандидатстване на Община Благоевград с проектно предложение „Подкрепа за деца и младежи в риск и техните семейства“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

4. Предложение № 60-00-97/01.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило Предложение с вх. № 94-00-199/16.02.2023 г., допълнено с Предложение  с вх. №  69-00-288/28.02.2023 г. от Павел Богуславович Белогоур, в качеството му на едноличен собственик на капитала и представител на „БелогоурПропъртис“ ЕООД /с предишно наименование „Емирайтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД/, ЕИК 201075627, юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол и действителен собственик  – физическо лице, участващо пряко във „Футболен клуб Пирин“ АД, чрез „ЕмирайтсФъндс Ексчейндж“ ЕООД.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Ясен Неделчев – Председател на КДМСТНПО

5. Предложение № 60-00-87/16.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно молба от Анна Иванова Мицова за изграждане на постамент с паметна плоча, в памет на бежанците от Кукуш, които преди 110 години са напуснали родния град и са се заселили в Горна Джумая. 

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

6. Предложение № 60-00-96/28.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VIII-8335 и УПИ I в кв. 1 по плана на кв. Струмско, Благоевград, както следва:

• Изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ VIII-8335 и УПИ I и образуване на нов УПИ VIII, отреден за имот с идентификатор 04279.628.31 и имот с нов идентификатор 04279.628.513(общински) по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, нов УПИ I, отреден за имоти с идентификатори 04279.628.25 и 04279.628.26 (общински) с предназначение „за жилищно строителство“ и нов УПИ XIV, отреден за имот с нов идентификатор 04279.628.514(общински) с предназначение „за жилищно строителство“

• План за застрояване (ПЗ) за УПИ VIII-628.31,628.513 в кв. 1 по плана на кв. Струмско, Благоевград  за ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на съществуващата жилищна сграда с идентификатор 04279.628.31.1 по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

         – Валентина Шаркова – Предсевател на КИИНП

   7Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *