Областният управител Стоян Христов насрочи консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Благоевград за 5 февруари

ТОП НОВИНИ

Съгласно своите правомощия и задължения, на основание чл. 60, ал.1 от Изборния кодекс, областният управител на Благоевград изпрати покана до парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание на Република България, както и партии и коалициите, които не са парламентарно представени за провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия – Благоевград. 

Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. (обн. ДВ. Бр 11 от 02.02.2023 г.) областният управител Стоян Христов насрочи провеждането на консултациите за 05.02.2023 г. (неделя) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Благоевград, етаж 1 (Конферентна зала).

Според решение № 1584-НС от 02.02.2023 г. на Централната Избирателна комисия, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *