До 3 пъти по-скъпи адвокати от вторник

ТОП НОВИНИ

Новите тарифи за минимални хонорари излязоха в „Държавен вестник“

Хонорарът на защитника при развод става двоен – от 600 на 1200 лева

Дават им право за бедни да свалят цените

Адвокатските услуги поскъпват наполовина, като в някои случаи увеличението е достига до 3 пъти. Това стана ясно вчера, след като в „Държавен вестник“ бяха публикувани новите тарифи за минимални на адвокатските възнаграждения, приети от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС).

Новите хонорари влизат в сила от вторник и са мотивирани от високата инфлация и постоянно растящите цени на стоки и услуги. Промяната засяга не само конкретни увеличения на тарифите, но и урежда някои неясноти, възникващи при отношенията между адвокати и клиенти. Например – регламентиран е двоен хонорар за работа в почивни дни или за правна помощ, оказана по спешност. Изрично е уредено заплащането на пътни разходи на адвокат. Ако той осъществява дейности в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората му, той може да поиска от клиента допълнително към хонорара си и суми за транспорт, неколкодневен престой и др.

За първи път ВАдвС въведе в наредбата възможност адвокатите да падат под минимумите, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора. Сега те също могат да го правят, но не срещу сваляне на хонорара си под минимума, а срещу нулево заплащане, каквото право имат при правна помощ на роднини, на други юристи или на лица, които имат право на издръжка.

По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа сумата за адвокат се увеличава от 300 на 400 лв. Но по дела за развод увеличението е двойно – от 600 на 1200 лева, но когато по взаимно съгласие си остава по досегашните 400 лева за адвокатски хонорар. От 500 на 1200 лева скача хонорарът по дела за бащинство и оспорване на бащинство.

С промените се изравнява минималното заплащане за адвокатите по граждански и административни дела с материален интерес. Тарифите са изцяло нови (виж Таблица 1) и не могат да бъдат сравнявани с досегашните заради различните суми и проценти над горниците по скалата. Но например – при материален интерес до 1000 лв. досега адвокатският хонорар бе 300 лв. и става 400 лева. Увеличението е 33 %. Ако материалният интерес е от 50 000 лева, досега за адвокат се плащат 2230 лева, а по новата тарифа – сумата е 4650 лева. Тоест – увеличението е на два пъти, или по-точно 108,5 %. А за материален интерес от 15 милиона лева при досегашен минимален адвокатски хонорар от 136 530 лева, вече трябва да се плати нов от от 204 650 лева. Увеличението е почти 50 на сто, или по-точно – 49,89%.

Значително е увеличението на минималното заплащане за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт. Създават се нов текст като адвокатският хонорар също с изчислява според материалния интерес (Виж Таблица 2). Например – за изготвяне на договор при материален интерес от 80 000 лв. минималният хонорар от 590 лева скача над три пъти 1900 лв.

При повикване на адвокат в полицията

300 лева при задържане по Закона за МВР

“За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв.” Този текст фигурира за първи път в новата наредба за минималните адвокатски хонорари. И по наказателните дела има увеличение с 40-50% на възнагражденията за защитниците. При тях цените се определят от наказанията, предвидени за съответното престъпление в Наказателния кодекс (виж таблицата). Вместо 400 адвокатът ще получава 600 лева, ако защитава извършител на леко престъпление, наказуемо с пробация или глоба, а най-горе в скала е присъдата от доживотен затвор, където адвокатският труд се оценява минимум за 6000 лева при 4000 лв. досега.

В наредбата е записано също, че за защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплащат допълнително по 250 лв. на адвоката. Освен това, ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението на защитника се определя по правилата за представителство при даден материален интерес.

Нови цени за регистрации на фирми 

Наполовина по-евтино, ако сам си подготвиш документите

На адвокат може да се плати само половината от сумите, посочени в наредбата за минималните хонорари, когато става дума за услуги, свързани с търговския регистър. Досега принципът беше, че се дължи една твърда такса и за регистрация, и за вписване на промени. Вече има една тарифа за подготовка на документите и вписването, независимо дали се отнася за първоначална регистрация, или за промяна в обстоятелствата и внасянето им (виж таблицата), а когато адвокатът е ангажиран само с внасянето и заявяването на вписванията, клиентът му дължи два пъти по-малко. Това е улеснение и намаление на цените за голяма част фирмите, в които също работят юристи и сами си подготвят документацията, а ползват адвокатските услуги за вписванията.

В досега действащата наредба нямаше минимални хонорари за адвокати, които обжалват действията съдиите по вписванията и на длъжностни лица от Агенцията по вписванията. Затова сега е въведен нов текст, който предвижда “за съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вписванията и на длъжностно лице по регистрацията възнаграждението е 400 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 600 лв.

Вдигат тарифите и за еднократни услуги

От 300 на 500 лв. по дело за дребно хулиганство

900 лв. става минималният хонорар за адвокат по дело за мярка за неотклонение, ако не е ангажиран с целия процес.

Увеличават се минималните възнаграждения на адвокатите и по специално уредените със закон производства за една инстанция. Такива има например в Закона за здравето, Закона за закрила на детето, Закона за домашното насилие и други. Нарастването при тях също е от 40 до 50 процента – например от 300 лв. става на 500 лв. защитата по дело по Указа за борба с дребното хулиганство. Същото важи и за случаи, когато адвокатът се явява по делегация, но без да е ангажиран по цялото дело.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото наказателно дело, минималното възнаграждение от 600 лв. става 900 лева.

При защита по частни жалби по наказателни дела възнаграждението от 200 лева става 300 лева, а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – от 400 лева се увеличават на 600 лева.

За правна помощ и процесуално представителство, защита и съдействие на свидетел, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение на адвоката от 300 става 500 лв./труд бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *