Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент в петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Общински съвет Благоевград ще заседава на 28 октомври 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес заседание на Председателски съвет бе приет дневен ред от 29 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 28 октомври 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-328/09.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Проект за изменение на Приложение №8 и Таблица на базисни наемни цени за Община Благоевград на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

Докл. – Валентина Шарков – Председател на КИИНП

2. Предложение № 60-00-369/17.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на финансиране на част от обектите и допълнени обекти   в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2022 година.

            Докл. – Йосиф Кочев  – Председател на КБФЕ

3. Предложение № 60-00-365/05.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Кандидатстване по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана по Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

            Докл. – Йосиф Кочев  – Председател на КБФЕ

                       – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

4. Предложение № 60-00-366/10.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027.

Докл. –  Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

             5. Предложение № 60-00-368/17.10.2022 г., от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на дарение от Общински съвет Благоевград.

            Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

                       – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

            6. Попълване състава на временна комисия за изработване на предложение на политика за участието на Община Благоевград и общинските публични предприятия и бизнес задачи.

            Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

            7. Предложение № 60-00-379/18.10.2022 г., от Кмета на Община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

            Докл. – Любомира Хамбарджийска –Председател на КЖСП

                       – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

            8. Предложение № 60-00-361/27.09.2022 г., от Дейвид Арабаджиев – Секретар на Община Благоевград и Председател на комисия, създадена със Заповед № 204/09.08.2021 г. на Кмета на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на община Благоевград.

            Докл. – Любомира Хамбарджийска –Председател на КЖСП

                       – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

            9. Предложение № 60-00-367/14.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Поставяне в градска среда на паметника на българските възрожденци, братята Димитър и Константин Миладинови, който се намира в Регионалния исторически музей.

            Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

                        – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            10. Предложение № 60-00-377/18.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно прекратяване на Договор за възлагане управлението на „Арт стейдж енд фест“ ЕООД  с № 815-ЧР-Д/02.11.2021 г.

Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

 11. Предложение № 60-00-378/18.10.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно учредяване на Еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „БЛАГОЕВГРАД ГРИЙН ТРАНС“ ЕООД, ведно с изменение на предложение № 60-00-379-001/21.10.2022 г., от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

            12. Предложение № 60-00-387/20.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, кв. „Запад“, бл.2, ет.1, ап.2, с идентификатор 04279.609.15.2.2 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и девет точка петнадесет точка две точка две) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 34,78 кв.м (тридесет и четири цяло и седемдесет и осем стотни кв.м), ведно с мазе № 13 (тринадесет)  с площ – 3,90 кв.м (три цяло и деветдесет стотни кв.м) и 3,674 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,  в размер на 29040,00 лв. /двадесет и девет хиляди и четиридесет лева/ без ДДС, на наемателя – Елка Георгиева Безинска.

Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

            13. Предложение № 60-00-375/17.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение № 478 по Протокол № 17/29.10.2021 г. на ОбС Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

     14. Предложение № 60-00-371/17.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХI-91 в кв. 14 по плана на с.Лешко, общ. Благоевград, за изменение на вътрешните регулационни линии към УПИ Х-58,106,107 и към озеленяване, по имотните граници на имот с пл. № 161 и отреждане на УПИ ХI за имот с пл. № 161 по кадастралния план на с. Лешко, общ. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

     15. Предложение № 60-00-376/17.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ X-48 и УПИ XI-46 в кв. 7 по плана на с. Бело поле, общ. Благоевград, както следва:

  • Изменение вътрешните регулационни линии на УПИ X по имотните граници на имот с идентификатор 03664.501.48 по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ X, отреден за имоти с идентификатори по КК 03664.501.48 и 03664.501.58 (общински) с предназначение „за жилищно строителство“.
  • Изменение вътрешните регулационни линии на УПИ XI по имотните граници на имот с идентификатор 03664.501.46 по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ XI, отреден за имоти с идентификатори по КК 03664.501.46 и 03664.501.59 (общински) с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

            16. Предложение № 60-00-363/03.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП):

            1. Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ I, кв. 1 по плана на с. Бучино, общ. Благоевград за образуване на нов УПИ III по имотни граници на имот с пл. № 165 с предназначение „за жилищно строителство“;

            2. Изменение на плана за регулация (ИПР) с цел образуване на нова улица-тупик с осови точки о.т. 2А до о.т. 2В за осигуряване на достъп до новообразувания УПИ III-165, кв. 1 по плана на с. Бучино, общ. Благоевград;

            3. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ III-165, кв. 1 по плана на с.Бучино, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилишно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

     Устройствена зона- „Жм”;

     Височина на застрояване- до 10.00м;

     Кинт.- 1.2;

     Плътност на застрояване- максимум 60%;

     Плътност на озеленяване- минимум 40%.  

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

17. Предложение № 60-00-364/05.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.3652, местност „Делвинско дере“ по КККР на Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

        Устройствена зона- „Ов”;

        Височина на застрояване- до 7.00м;

        Максимална стойност на Кинт.- 0.8;

        Плътност на застрояване- максимум 40%;

        Плътност на озеленяване- минимум 50%.

 Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

       – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

            18. Предложение № 60-00-386/19.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 57159.66.26 представляващ част от имот  с идентификатор 57159.66.30 по кадастралната карта на землище с. Покровник, община Благоевград от „полски път“ в „ път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп  до имот с идентификатор 57159.66.18 в местност „Над междата“ по по кадастрална карта на землище с. Покровник, община Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

19. Предложение № 60-00-362/28.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот № 103.1058 по плана на новообразуваните имоти на местност „Щърбев рид“, землище на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

             Устройствена зона- „Ов”;

             Височина на застрояване- до 7.00 м;

             Максимална стойност на Кинт.- 0.8;

             Плътност на застрояване- максимум 40%;

             Плътност на озеленяване- минимум 50%.

      Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

     20. Предложение № 60-00-383/19.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението и чл. 4, ал. 1 от от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 03664.20.11, местност „Полето“ по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград без промяна на предназначението за изграждане на сграда за съхранение на растителна и животинска продукция, и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване при спазване на следните  устройствени показатели:

     Кинт.- 0.4;

     Плътност на застрояване – максимум 20 %;

            Височина на застрояване – етажност не повече от два етажа;

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            21. Предложение № 60-00-382/19.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 53031.10.552 представляващ част от имот с идентификатор 53031.10.438 по кадастралната карта на землище с. Обел, община Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 53031.10.229 в местността “Юрто” по кадастрална карта на землище с. Обел, община Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

     22. Предложение № 60-00-385/19.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на уличен водопровод от съществуващ водопровод PE DN90 за захранване на имоти с идентификатори 04279.111.27 и 04279.111.35 в местността „Джампалица“ по КК на  Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.113.8 (местен път – общинска собственост), 04279.113.13 (местен път – общинска собственост), 04279.158.73 (пасище, мера – общинска собственост), 04279.158.74 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.158.75 (местен път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

     23. Предложение № 60-00-381/19.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод PE DN25 от съществуващ водопровод ЕТ DN80 за захранване на имот с идентификатори 00134.15.196 в местността „Айдарово“, по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.15.107 (полски път – общинска собственост) и 00134.15.142 (ливада – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

            24. Предложение № 60-00-380/18.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за съоръжение за укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград – Бистрица – летовище „Бодрост“ – местност Картала в имоти с проектни идентификатори 04279.310.59 и 04279.310.60, образувани от имот с идентификатор 04279.310.1 (друг вид дървопроизводителна гора – държавна частна собственост).

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

            25. Предложение № 60-00-373/17.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабел 20 кV за външно ел. захранване на нов ТП в имот с идентификатор 30702.29.595 по КК на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 30702.23.801 (автомагистрала – държавна публична собственост), 30702.29.190 (полски път – общинска собственост), 30702.29.592 (нива – държавна частна собственост), 30702.29.598 (друг промишлен терен – частна собственост), 30702.29.605 (водно течение – държавна публична собственост), 30702.61.21 (нива-общинска частна собственост), 30702.61.23 (нива – общинска частна собственост), 30702.61.25 (нива – общинска частна собственост), 30702.61.34 (нива – частна собственост), 30702.61.36 (електропроводи и съоръжение към тях – държавна частна собственост), 30702.61.467 (пасища, мери – общинска публична собственост), 30702.61.469 (пасище, мера – общинска публична собственост), 30702.63.603 (водно течение – държавна публична собственост) по КК на с. Зелен дол, общ. Благоевград.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          26. Предложение № 60-00-372/17.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за трасе на техническата инфраструктура за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 00134.30.218, представляващ част от имот с идентификатор 00134.30.211 (друг вид дървопроизводителна гора – държавна частна собственост) от „друг вид дървопроизводителна гора“ в „селскостопански, горски, ведомствен път“ за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 00134.30.2 в местността „Близникуловец“, землище с. Изгрев, общ. Благоевград.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            27. Предложение № 60-00-384/19.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 57159.70.14, местност „Под междата“, 57159.66.17 и 57159.58.18, местност „Над междата“ по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

            Височина на застрояване – до 10.00 м.

            Максимална стойност на К инт. – 2.5

            Плътност на застрояване – максимум 60 %

            Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            28. Предложение № 60-00-374/17.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.213.787, местност „Валого“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград за поправка на явна фактическа грешка с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“, със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00 м;

           Максимална стойност на Кинт- 1.2;

           Плътност на застрояване- максимум 40%;

           Плътност на озеленяване – минимум 40%.

     Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           29. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

 РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *