Община Благоевград подписа договор по проект за функционирането на ОИЦ-Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Областен информационен център – Благоевград продължава дейността си и през следващите две години. Община Благоевград сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0007-C01 по проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център – Благоевград през периода 2022-2023 г.“. Проектът се финансира по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“, чрез Европейски социален фонд.

Като част от националната мрежа от 27 информационни центъра ОИЦ-Благоевград има съществена роля за популяризиране на политиката на сближаване на Европейския съюз в България и за приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на проекта ОИЦ – Благоевград ще продължи да развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост с възможностите за финансиране, които предоставят фондовете на ЕС, осигуряване на лесен и равнопоставен достъп на жителите и организациите до специализирана информация чрез разнообразни публични канали и средства, осигуряване на прозрачност за договорените и инвестирани европейски средства в област Благоевград, както и популяризиране и мултиплициране на вече изпълнени проекти и постигнати резултати на територията на областта.

С въведените през 2020 г. изисквания на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, ОИЦ-Благоевград ще работи активно и по прилагане на интегрирания териториален подход в областта като служителите на центъра ще участват в експертния състав на Звеното за медиации и Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране.

Бенефициент по проект „Осигуряване на функционирането на Областен информационен център – Благоевград през периода 2022-2023 г.“ е Община Благоевград. Стойността на договора е в размер на 250 000 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. / сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *