ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ! Утре стартира подаването на заявления за първи етап на класиране по държавния план-прием в 8 клас

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Във вторник, 5 юли, започва подаването на документи за участие в първи етап на класиране при кандидатстване на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. Важно е да се знае, че заявления ще се приемат както в училището, в което досега се е обучавал ученикът, така и във всяко едно основно, обединено, средно училище, профилирана и професионална гимназия на територията на област Благоевград.

Срокът за подаване на документи е до сряда, 7 юли, като училищните комисии ще работят от 8 до 18 часа. 

В приема в 8 клас участват всички ученици, които успешно са завършили основно образование. Неявилите се на националното външно оценяване по български език и литература и/или по математика също подават заявления за участие в класирането. Техният бал се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от НВО по съответния предмет се приема за 0 (нула) точки.

Родители и кандидат-гимназисти питат дали при балообразуването влизат оценките от учебни предмети от целия прогимназиален етап – 5, 6 и 7 клас, или само от последната година – тоест 7 клас.

По повод на това от РУО посочиха чл. 57, т. 1 и 2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. Във въпросните текстове на наредбата се посочва, че балът за класиране на учениците след завършено основно образование /с изключение на прием в профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които се провежда изпит за проверка на способностите/ се формира като сбор от следните елементи:

1. Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

2. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. По-надолу в наредбата са изброени и отделните варианти и елементи, които се определят с решение на педагогическия съвет – за балообразуване с включване по един път, удвояване, утрояване на резултата от НВО по БЕЛ, математика…

Важно е подредбата на желанията по профили и/или специалности от професии да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните паралелки, независимо от резултатите на изпитите. Няма ограничения относно броя на въведените желания, като системата следи да не се допуска дублирани паралелки. Самият алгоритъм ще класира кандидата на горното възможно желание (паралелка), за което е достигнал бал, и не е необходимо желанията да се подреждат по друг критерий освен личния избор.

Освен на място в избрано училище заявления може да се подават и онлайн от всяко електронно устройство с достъп до интернет по което и да е време на денонощието.

Входът в електронната система за кандидатстване се осъществява с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който може да бъде намерен в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити. Въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление.

Заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно (не може да се подадат две заявления за участие в класирането за една област).

Попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии.

Ако ученикът кандидатства и за паралелки по специалности от професии, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)/“.

За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя. Въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Списъците с приетите ученици на първо класиране ще бъдат обявявани до 12. юли.

В периода 13-15 юли е записване на приетите ученици на първо класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране./struma.bg, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *