Академичният съвет на ЮЗУ утвърди първите в историята на университета хибридни специалности

ТОП НОВИНИ

Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград утвърди първите в историята на университета хибридни специалности.

Това се случи на първото за новата календарна година заседание на органа за управление на висшето училището. Заради пандемичната обстановка то се проведе също хибридно.

На място в зала 114 дойдоха 12 от членове на Академичния съвет, останалите 25 се включиха онлайн.

Като първа точка в дневния ред бе обсъден и приет проект на предложение за план-прием за академичната 2022/2023 г. Както е известно, отпусканите бройки се утвърждават от МОН, за което от университетите отправят заявки.

Директорът на дирекция „Образователни дейности” Красимир Папучаров разгледа предложенията в четири разновидности – за обучение, субсидирано от държавата, срещу заплащане, за прием на граждани от република Северна Македония и от българските диаспори зад граница.

Таблиците със заявките, изготвени по предложение на отделните факултети, бяха предварително разпратени до членовете на Академичния съвет, а Кр. Папучаров коментира, че е имало и бомбастични искания, като например за около 800 процента завишаване на прием в някои специалности, професионални направления. В крайна сметка обаче е проявено разбиране и съгласие.

„Съгласувахме предложенията с представителите на основните звена и ги направихме по-скромни в сравнение с минали години, което ни дава възможност за по-добра комуникация със специалисти, които ще работят по нашия план-прием”, обобщи директорът на дирекция „Образование” и успокои присъстващите, че проектът и предложенията са изготвени така, че дори и при промяна на политика от страна на новото правителство, приемът да се реализира или местата – усвоени.

Така например за обучение на студенти от българските диаспори искането е за около 280 места. За платена форма, съобразно капацитета на професионалните направления, заявката е за 1504 души.

Както „Срума” писа, на Академичния съвет през декември бе отчетено, че за тази учебна година в ЮЗУ е реализиран рекорден прием от 2535 студенти, не малка част от които са именно в платена форма. В тази бройка не е включено течащото в момента кандидатстване по магистърски програми срещу заплащане за летния семестър.

„От първите общи събрания, които провеждахме, съм споделил моето виждане за университета, че трябва да увеличаваме броя на процентното съотношение между платеното обучение и държавната поръчка. Това е доказателство, че тук хората ще получат необходимите знания и това си заслужава” коментира ректорът проф. д-р Борислав Юруков.

По отношение на заявката на докторанти, зам. ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Иванка Станкова посочи, че приемът е съизмерим спрямо настоящата година. Предложението за 87 докторанти в редовна форма, 14 в задочна и също по 14 за българските диаспори и по ПМС №228.

Изключително важна бе и обсъжданата точка за промени на квалификационни характеристики и утвърждаване на нови учебни планове. Както е известно, с промени в закона за висшето образование е регламентирано създаването на хибридни, мултидисциплинарни специалности.

При тях обучението се осъществява в повече от едно професионално направление и в партньорство на две или повече висши училища. Така студентите ще изучават отделни дисциплини в съответни университети и ще получават двойни /тройни/ дипломи от висшите училища партньори.

Самата продцедура, свързана с модернизацията на висшето образование, се финансира по Оперативна пограма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Целта е изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда.

Споделянето на ресурси, ефективното използване на хибридни иновативни форми за обучение, както и модернизиране на образователния процес чрез дигитална трансфoрмация и въвеждане на модерни форми на обучение.

В унисон с новите насоки, политики, свързани с подготовка на кадри за професии на бъдещето, в ЮЗУ „Неофит Рилски” утвърдиха първите хибридни специалности, които са с ОКС /образователно-квалификационна степен/ магистър. Те са общо 7 на брой – „Технологично предприемачество”, „Социална логистика”, „Регионален мениджмънт и градска икономика”, „Мениджмънт и икономика на околната среда”, „Корпоративна сигурност”, „Геопространство, разузнаване и анализ”, „Аутсорсинг и киберсигурност”.

Предложени са от Технически факултет, като е спазено изискването за комбиниране на повече от едно професионално направление. Една част от тях са разработени съвместно с Националния военен университет във Велико Търново, а другата със Софийския университет, като ЮЗУ „Н. Рилски” е водещ партньор.

Разбира се, като всяко ново нещо има много въпроси, предизвикателства, в това число и огромен обем работа за разработване и акредитиране на дистанционни форми на обучение, по които да се осъществява подготовката в новите хибридни специалности.

Затова и тази точка бе най-обсъждана. В дебатите се включиха декани, ректорското ръководство, ръководителят на отдел „Оценяване и поддържане на качеството” проф. д-р Мария Кичева… Имаше и конструктивни предложения и бе прието под ръководството на зам. ректора по учебната дейност доц. д-р Ицка Дерижан да се сформира работна група, която да координира дейностите в отделните факултети и да бъдат съгласувани бъдещите обсъждания, разработване на хибридни програми.

Присъстващите се обединиха около мнението, че въпреки предизвикателствата трябва да се даде път на новото, и първите по рода си хибридни специалности бяха утвърдени.

На Академичния съвет бяха гласувани и проект за изменения на стратегията за интернационализация на Югозападния университет, проект на документация по процедури за следакредитационно наблюдение и контрол, на вътрешно институционален план за управление на дейностите по програма „Еразъм”, разпределение на средствата за научноизследователска и художественотворческа дейност.

Бе прието и създаването на нови, обслужващи звена в структурата на университета. По предложение на декана на Стопанския факултет проф. д-р Преслав Димитров бе увърден правилник за устройството и дейността на научноизследователски център „Обсерватория – икономика”, който осъществява дейност от 3 години, но досега не е бил правно и нормативно регламентиран.

Деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин представи предложението за разкриването на комуникационен център. Той се създава във връзка с изпълнение на препоръка от постоянната комисия по „Социални, стопански, правни науки и национална сигурност” и е в подготовка за следващата програмна акредитация след 2 години.


„Освен по препоръка центърът е изпълнен и със съдържание. Насочен и към развитие на комуникационна политика и стратегия. Той ще се използва за подобряване на практическото обучение на студентите от професионално направление 3.5., за различни практически упражнения за поведение пред камера и микрофон, за осъществяване на проектна дейност”, обясни доц. Марин.

Третото звено е лаборатория по превод във Филологическия факултет и деканът проф. д.ф.н Магдалена Костова Панайотова посочи, че има научноизследователски и приложен характер и дава възможност за работа във всяко едно направление на превода – писмен, устен… в различните езици – английски, гръцки, немски, руски.

Отделно се предполага да има и обучителни семинари със студенти, докторанти и включване на чуждестранни преподаватели за разработване на материали, научноизследователски проекти… съвместни програми.

„Надявам се разкриването на тези звена да са свързани с изпълнение на определени активности по различни програми и те ще бъдат изпълнение със съдържание.

Затова ще подкрепят предложенията”, каза ректорът проф. Юруков и решението бе взето с пълно единодушие. Новите звена са и първите стъпки на ЮЗУ „Н. Рилски” към нещо, което се стимулира в световен мащаб, а вече и в страната ни – към самите университети да се развият научни институти и да се реализират дейности по професионални направления. /в. Струма, сн: архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *