Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно  заседание в петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква редовно  заседание на 24 юни 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 37 точки.

 Граждани и представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват предстоящото редовно заседание на местния парламент на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам  извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 24 юни 2022 година /петък/ от 9.30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-204/13.06.2022 г., относно присъждане на звание „Почетен Гражданин“ на Благоевград на Кирил Войнов Михайлов и Спас Лазаров Бащенски.

            Докл. –  Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

            2. Изменение на Решение № 166 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.05.2020 година.

Докл. –  Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград

3. Създаване на временна  комисия за изработване на предложение на политика за участието на Община Благоевград в общинските публични предприятия и бизнес задачи.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Създаване на временна  комисия за изработване на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишните финансови отчети на пуличните предприятия.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

            5. Предложение № 60-00-202/13.06.2022 г., относно одобряване на последваща оценка, относно изпълнението на Общински план за развитие на Община Благоевград 2014-2020 година.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            6. Предложение № 60-00-180/26.05.2022 г., относнопредоставяне на права на Кмета на община Благоевград да издаде запис на заповед за авансово плащане по изпълняван ДБФП по проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

            Докл. –  Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

7. Предложение № 60-00-207/14.06.2022 г., относно сформиране на първа възрастова група и завишаване броя на децата във втора, трета и четвърта възрастова група в общинските детски градини на територията на Община Благоевград за учебната 2022/2023 г., с по-голям брой деца от определения максимален брой в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

            Докл. –  Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

            8. Предложение № 60-00-188/06.06.2022 г., относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград през 2022 г.

            Докл. –  Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

            9. Предложение № 60-00-185/03.06.2022 г., относно определяне на минимални и максимални цена на километър пробег за извършване на таксиметрови превози на територията на Община Благоевград.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

            10. Предложение № 60-00-206/14.06.2022 г., относно отмяна на т. 3 от Решение № 516 по Протокол № 18 от 26.11.2021 година на Общински съвет Благоевград.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            11. Предложение № 60-00-192/13.06.2022 г., относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-3/28.03.2022 г. от „Металком Инвест“ ЕООД, с ЕИК 101751848, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 41, ет. 4, представлявано от Иван Ангелов Давидков, за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда с идентификатор № 04279.612.225.1 по КК на Благоевград, собственост на дружеството.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

12. Предложение № 60-00-203/13.06.2022 г., относно даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Константин Ангелов Тюфекчиев в УПИ X-7632, кв.28 по плана на IV-ти микрорайон – гр. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 1309/ 16.03.2001 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 149/30.01.2008 г., чрез продажба на имот с идентификатор 04279.603.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ от 22 кв. м трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 11011/ 23.05.2022 г.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

13. Предложение № 60-00-193/13.06.2022 г., относно даване на съгласие да се обяви публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 00134.501.290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-82/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 833 кв.м, при съседи: ПИ с ид. № 00134.501.692; № 00134.501.748 и № 00134.501.830, ведно с построената сграда в имота с ид. № 00134.501.290.1 по КККР на с. Изгрев, със застроена площ: 55 кв.м/.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

14. Предложение № 60-00-169/17.05.2022 г., относно даване на съгласие да се обяви публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 04217.921.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, м. ,,Добро поле“, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-79/05.08.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 652 кв.м, при съседи: ПИ с ид. № 04217.0.520; № 04217.921.3; № 04217.921.2; № 04217.921.6; № 04217.0.831; № 04217.0.707.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

15. Предложение № 60-00-187/06.06.2022 г., относнодаване на съгласие да се обяви публичен търг с явно наддаване за продажба на следната движима вещ, представляваща автобус марка Исузу Евро Тюркоаз, с рег. №Е 0028 КН, цвят жълт, частна общинска собственост, заведен във баланса на община Благоевград, други дейности обслужващи образованието.

            Докл. –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

            16. Предложение № 60-00-201/13.06.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на наследници на Михалко Илиев Каракачански.

            Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            17. Предложение № 60-00-176/20.05.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на Петър Иванов Марковски.

            Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            18. Предложение № 60-00-183/31.05.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на Ангел Величков Митов.

            Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            19. Предложение № 60-00-175/20.05.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на Илия Георгиев Стойчев.

            Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            20. Предложение № 60-00-189/13.06.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на Димитър Александров Стоицов.

            Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            21. Предложение № 60-00-177/20.05.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, на Стоица Стоименова Янкулски.

            Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                       –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

                       –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

     22. Предложение № 60-00-211/14.06.2022 г., относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) на ул. „Антим I“ – Благоевград между о.т.244 и о.т.245, с цел отделяне на част от имот с идентификатор 04279.613.471 (частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград за обособяване на тротоар с проектен идентификатор 04279.613.475.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                        –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

            23. Предложение № 60-00-199/13.06.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабелна линия НН до поземлен имот с идентификатор 04279.1.16, местност „Баларбаши-15.2“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.1.46 (полски път – общинска собственост) и 04279.1.47 (местен път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                        –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-191/13.06.2022 г., относноразрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имоти с идентификатори 04279.17.121, 04279.31.71 и 04279.32.43 по кадастралната карта на Благоевград, от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.32.28, местност „Сухия бунар-Ш.54“ по кадастралната карта на Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            25. Предложение № 60-00-186/06.06.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.27.4, местност „Стара гара – Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50 %; Плътност на озеленяване- минимум 30 %.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            26. Предложение № 60-00-208/14.06.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.1.16, местност „Баларбаши-15-2“” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на К инт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            27. Предложение № 60-00-210/14.06.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.32.28, местност „Сухия бунар – Ш.54” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствени и складови дейности – логистично-търговски комплекс с производствена част”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            28. Предложение № 60-00-209/14.06.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.139.64, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,9; Плътност на застрояване- максимум 40 %; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            29. Предложение № 60-00-212/14.06.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 62699.23.25, местност „Радевски блок” по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на К инт.- 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

             Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            30. Предложение № 60-00-197/13.06.2022 г., относно неразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.120.54, местност „Телкиев андък“ по кадастрална карта на Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ с устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м;  Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            31. Предложение № 60-00-196/13.06.2022 г., относно Неразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.101.102, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели:Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт.- 2.5;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            32. Предложение № 60-00-195/13.06.2022 г., относно неразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет  Благоевград, за имот с идентификатор 24367.76.6, местност „Баларбаши“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60 %; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            33. Предложение № 60-00-194/13.06.2022 г., относно неразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет  Благоевград, за имот с идентификатор 07377.64.11, местност „Балвано“ по кадастрална карта на с. Българчево, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на К инт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60 %; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            34. Предложение № 60-00-200/13.06.2022 г., относно Неразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 47370.11.89, местност „Юручка нива“ по кадастрална карта на с. Марулево, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м;  Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            35. Предложение № 60-00-198/13.06.2022 г., относно неразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 24367.76.225, местност „Баларбаши“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на К инт.- 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            36. Предложение № 60-00-205/14.06.2022 г., относно неразрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет  Благоевград, за имот с идентификатор 07377.66.61, местност „Над бахчите“ по кадастрална карта на с. Българчево, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на К инт.- 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

            Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *