.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
25.06.2020 08:56

Коментари 0 / Видяна 446

Хороскоп за 25-ти юни

ОВЕН
В чет­вър­тък Ов­ни­те са с ло­шо са­мо­чувс­твие, но въп­ре­ки то­ва няма да ви лип­сва ене­ргия за ра­бо­та и по­ве­че­то от вас ще де­монс­три­рат сил­ни­те си де­ло­ви ка­чес­тва. Днес ще се срещ­не­те с хо­ра, го­то­ви да ви по­мог­нат в реа­ли­за­ция­та. Някои от вас мо­гат да пос­тиг­нат и фи­нан­сов ус­пех, но при някои ре­зул­та­ти­те няма да бъ­дат за­до­вол­ява­щи.

ТЕЛЕЦ
За Тел­ци­те чет­вър­тък е до­бър ден, но ако се опи­тат да си слу­жат с хит­рост, ще за­губят. По­до­бен ме­тод на дей­ствие ще ви кон­фрон­ти­ра с хо­ра­та, кои­то са се зае­ли да ви под­крепят. Рис­ку­ва­те ав­то­ри­те­та си. Денят е ус­пе­шен за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, кои­то ще пос­тиг­не­те чрез съд­руж­ни дей­ствия. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви!

БЛИЗНАЦИ
За Близ­на­ци­те чет­вър­тък е из­клю­чи­тел­но ус­пе­шен ден. За мно­зи­на то­ва е на­ча­ло на ед­но но­во сът­руд­ни­чес­тво. При дру­ги от зна­ка денят се свър­зва с фи­нан­сов ус­пех, уме­стна про­фе­сио­нал­на из­ява и по-тясно сбли­жа­ва­не с парт­ньо­ри­те в биз­не­са. Не се ан­га­жи­рай­те с пре­го­во­ри или друг вид де­ло­ви раз­го­во­ри. От­дай­те се на по­чив­ка!

РАК
Чет­вър­тък е един от пе­че­лив­ши­те дни за Ра­ци­те. Най-чес­то то­ва е въз­мож­но по ли­ния на обе­дин­ява­не­то и съв­мес­тни­те дей­ствия. Но под пе­че­ливш ден не би­ва да раз­би­ра­те па­рич­ни при­до­бив­ки. Ста­ва въп­рос за кон­так­ти, кои­то пре­диз­вик­ват но­ви ус­ло­вия и съз­да­ват прог­ре­сив­но раз­ви­тие в про­фе­сио­на­лен план.

ЛЪВ
Ло­шо­то нас­трое­ние на Лъ­во­ве­те ги под­тик­ва към мрач­ни мис­ли. Някои до­ри ще го схва­щат ка­то ин­туи­тив­на на­ме­са, но то­ва не е вярно. Денят се оп­ре­деля ка­то блестящ за вас. То­ва оз­на­ча­ва пъ­лен ус­пех в лич­ни­те или де­ло­ви­те ан­га­жи­менти, за кое­то не ма­лък дял ще има ва­ша­та дея­тел­ност. От­дай­те се на емо­ции­те си!

ДЕВА
Няма да има­те про­фе­сио­нал­ни или биз­нес проб­ле­ми и за по­ве­че­то от Де­ви­те чет­вър­тък но­си ус­пе­хи и по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та. Не е без зна­че­ние да след­ва­те съ­ве­та на няко­го от хо­ра­та, кои­то ра­ботят във ва­шия бранш. Днес не би­ва да се зае­ма­те с чис­то фи­нан­со­ви де­ла, за­що­то не е из­клю­че­но да за­гу­би­те.

ВЕЗНИ
Чет­вър­тък ще до­не­се ус­пех на Вез­ни­те, са­мо ако раз­чи­тат на лич­ни­те си ка­чес­тва и на неот­ра­зи­мия си чар. Въп­ре­ки че мно­зи­на от вас за­поч­ват деня в със­тоя­ние на ле­ка аг­ре­сив­ност, ще бъ­де ху­ба­во, ако я по­тис­не­те и дей­ства­те це­ле­на­соче­но до пъ­лен ус­пех. Та­ка е си­гур­но, че денят ще до­не­се нео­чак­ва­ни при­до­бив­ки .

СКОРПИОН
За Скор­пио­ни­те е мно­го важ­но да на­мерят хо­ра, с кои­то да съг­ла­су­ват уси­лия­та си за реа­ли­зи­ра­не на де­ло­ви­те си плано­ве. Доб­ре е да по­мог­не­те, а не да се про­ти­во­пос­тав­яте чрез без­дей­ствие. В про­фе­сио­нал­ни­те де­ла е въз­мож­но да ос­тане­те не­до­вол­ни. Със съ­ща­та си­ла мо­же да се го­во­ри за хар­мо­ния в ин­тим­ни­те от­но­ше­ния.

СТРЕЛЕЦ
Чет­вър­тък е ли­шен от нап­ре­же­ние за Стрел­ци­те. Поч­ти всич­ки от вас лес­но би­ха мог­ли да реа­ли­зи­рат про­фе­сио­нал­ните си де­ла или да пос­тиг­нат някак­ва па­рич­на пе­чал­ба. Де­ла­та във връз­ка с тях е доб­ре пред­ва­ри­тел­но да уго­во­ри­те. Денят но­си ус­пе­хи при осъ­щест­вява­не на но­ви де­ло­ви кон­так­ти. Не предприемайте пътуване по делови задачи, денят не предвещава да ги решите.

КОЗИРОГ
Ак­тив­нос­тта на Ко­зи­ро­зи­те е нес­рав­ни­ма, във всич­ки от­но­ше­ния чет­вър­тък е пре­въз­хо­ден за вас. За ед­ни от Ко­зи­рог но­си но­ва реа­ли­за­ция. При дру­ги тя ще се осъ­щес­тви чрез съв­мес­т­на дей­ност, а при тре­ти е на­ли­це ог­ро­мен шанс. Неп­рия­тно раз­ви­тие е въз­мож­но са­мо в до­маш­ни­те от­но­ше­ния. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви и не влизайте в спорове преди да проверите достоверността на информацията!

ВОДОЛЕЙ
Ус­пе­хи­те на Во­до­леи­те се оп­ре­делят в три об­лас­ти – фи­нан­си­те, кон­так­ти­те и про­фе­сио­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти. В биз­неса е необ­хо­ди­мо да бъ­де­те по-сго­вор­чи­ви с парт­ньо­ри­те си. В про­ти­вен слу­чай де­ла­та ви няма да про­пад­нат, но ек­ви­вален­тът на ва­ша­та пе­чал­ба ще бъ­де ни­сък. Въз­мож­но е да срещ­не­те труд­нос­ти при работа с администрации, ще ви липсва яснота по някакъв въпрос.

РИБИ
Щас­тлив чет­вър­тък за Ри­би­те, ка­то ус­пе­хът е в про­фе­сио­нал­ни­те де­ла, в биз­не­са или в па­рич­ни­те при­добив­ки ще бъ­де голям. Въз­дър­жай­те се от не­га­тив­ни емо­ции, тъй ка­то те водят до кон­фрон­та­ция. Ще загубите позициите, на които сте в момента в службата си. Ху­ба­во е да объ­рне­те вни­ма­ние на кон­так­ти­те, те се­га ще бъ­дат пол­зот­вор­ни и ще ви до­не­сат ус­пех

E79 News
Тагове:

Коментари: