.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
19.05.2020 08:59

Коментари 0 / Видяна 350

Хороскоп за 19-ти май

ОВЕН

За по­ве­че­то от Овен втор­ник ще бъ­де тру­ден ден. Труд­нос­ти­те ви са свър­за­ни с ра­бо­та­та или биз­не­са. Въз­ник­ват проб­ле­ми, кои­то на то­зи етап са труд­но раз­ре­ши­ми. Трябва да из­ча­ка­те про­веж­да­не­то на пре­го­во­ри и ед­ва след то­ва да взи­ма­те ре­ше­ние за бъ­де­ща­та си дей­ност. Вни­ма­вай­те  в от­но­ше­ния­та с ко­ле­ги­те си.

ТЕЛЕЦ

И при Тел­ци­те проб­ле­ми­те не са мал­ки, но за вас се­га е по-важ­но пред­ва­ри­тел­но да об­мис­ли­те дей­ствия­та си, кои­то имат от­но­ше­ние към бъ­де­ща­та ви ак­тив­ност. По­тър­се­те прия­тел­ско съ­дей­ствие, а още по-доб­ре e да раз­го­вар­яте с влия­тел­ни хо­ра, кои­то са съг­лас­ни да ви по­да­дат ръ­ка. Про­фе­сио­нал­ният ден ще ви до­не­се ус­пе­хи.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник Близ­на­ци­те се делят на два ти­па. За ед­ни­те денят е срав­ни­тел­но до­бър, до­ка­то при дру­ги­те об­стоя­телс­тва­та са по-не­га­тив­ни. Но всич­ки от вас ще имат ус­пе­шен про­фе­сио­на­лен ден и някои до­се­гаш­ни проб­ле­ми ще от­пад­нат. Ус­пе­шен ден за ва­ши­те де­ло­ви кон­так­ти, мо­же­те да бъ­де­те си­гур­ни, че ще пос­тиг­не­те же­ла­ния­та си.

РАК

За Ра­ци­те то­зи ден мо­же да се ока­же твър­де пол­зот­во­рен. Реа­ли­за­ция­та ви днес е свър­за­на пре­дим­но с про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност и с биз­не­са. В служ­ба­та се на­ла­га да до­ка­же­те ка­дър­нос­тта и въз­мож­нос­ти­те си на прак­ти­ка. Ед­ва по-къс­но мо­же­те да раз­го­вар­яте по въп­ро­си­те, кои­то ви ин­те­ре­су­ват. Не се под­да­вай­те на вну­ше­ния.

ЛЪВ

Втор­ник е до­бър за Лъ­во­ве­те. Днес проб­ле­ми­те ви ка­саят до­ма и кон­так­ти­те. Цяла­та си ене­ргия трябва да на­со­чи­те към ра­бот­ния ден. Той ще бъ­де наис­ти­на ус­пе­шен. При биз­нес­ме­ни­те съ­що е та­ка, но са­мо ако не про­веж­да­те пре­го­во­ри или де­ла­та ви не ви за­дъл­жа­ват да пъ­ту­ва­те. Днес не би­ва да под­пис­ва­те спо­ра­зу­ме­ние.

ДЕВА

По­ве­че­то от Де­ва са в плен на ед­на или по­ве­че свои ид­еи, но за мо­мен­та ед­ва ли мо­же­те да осъ­щес­тви­те не­що на прак­ти­ка. Ид­еи­те ви се нуж­даят от по-дъл­бо­ка раз­ра­бот­ка, за­що­то в то­зи си вид са неп­ри­ло­жи­ми. По от­но­ше­ние на наем­ни­те ра­бот­ни­ци денят не е мно­го лош, но трябва да бъ­де­те по-нас­тоя­тел­ни в ра­бо­та­та си.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те втор­ник изо­билс­тва с труд­нос­ти. Денят ще ви съз­да­де гри­жи, но те не са свър­за­ни с ра­бо­та­та ви. Са­мо при някои от вас е въз­мож­но да въз­ник­не кон­фликт от про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво, в чия­то ос­но­ва ле­жат па­ри­те. По-доб­ра реа­ли­за­ция ще имат кон­так­ти­те ви. Днес не е из­клю­че­но да въз­ник­нат проб­ле­ми в лю­бов­ни­те от­но­ше­ния.

СКОРПИОН

За мал­ка част от Скор­пио­ни­те втор­ник е ус­пе­шен ден. За ос­та­на­ли­те денят ид­ва с мно­го проб­ле­ми, но ако дей­ства­те нас­той­чи­во и пос­ле­до­ва­тел­но, не след дъл­го ще тър­жес­тву­ва­те. Скор­пио­ни­те ще имат труд­нос­ти с кон­так­ти­те и по та­зи при­чи­на не би­ва да раз­чи­тат мно­го на тях. Из­бягвай­те слу­жеб­ни­те про­ти­во­ре­чия с на­чал­ни­ци­те си.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е щас­тлив ден за вас, но не е си­гур­но, че ще ус­пее­те да опо­лзот­во­ри­те по­зи­тив­ни­те звез­дни да­де­нос­ти. По­ве­че­то от Стре­лец ще имат доб­ра про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция, но сте зас­тра­ше­ни от ув­ли­ча­не­то по идея, коя­то на пръв пог­лед е твър­де съб­лаз­ни­тел­на, но прак­ти­чес­ка­та й стой­ност е мно­го сла­ба. Неприятностите са свързани с неизпълнена от вас задача.

КОЗИРОГ

Във втор­ник Ко­зи­ро­зи­те се сблъс­кват с проб­ле­ми и неп­рия­тнос­ти. То­ва е осо­бе­но ва­лид­но за ра­бот­ния ви ден. До­ри и съ­дей­ствие­то, кое­то трябва да ви ока­жат ва­ши­те на­чал­ни­ци, ще бъ­де от­ка­за­но на мно­зи­на. Мал­ко от вас ще съу­меят да ба­лан­си­рат през деня. Най-доб­ро раз­ви­тие ще имат ва­ши­те кон­так­ти, чрез които ще съумеете да договорите бъдещи дейности.

ВОДОЛЕЙ

Днес Во­до­леи­те ще раз­пил­яват си­ли­те си в по­мощ на дру­ги­те, а ва­ша­та ра­бо­та нак­рая се ока­зва нес­вър­ше­на. Днес не би­ва да до­пус­ка­те та­зи греш­ка, за­що­то наис­ти­на ще за­къ­са­те и до­ри при из­пъл­не­ние­то на всич­ки­те за­да­чи тър­се­те ли­ния­та на най-мал­ко­то съп­ро­тив­ле­ние. Денят пре­дос­тавя въз­мож­нос­ти за пе­чал­би или ще довършите започнат проект.

РИБИ

Всич­ки от Ри­би са във въз­ход и втор­ник е денят, ко­га­то най-сил­но ще го чувс­тва­те. Ед­нак­во доб­ре се раз­ви­ват ва­ши­те лич­ни и слу­жеб­ни де­ла. В ра­бо­та­та си сте нап­ра­во вир­туоз­ни, запазете спокойствие за някаква клюка поваш адрес. Съ­що­то се от­нася и до из­вън­слу­жеб­на­та ви ак­тив­ност, коя­то днес на мно­го от вас ще до­не­се па­рич­ни при­хо­ди. Ще бъ­де­те удо­влет­во­ре­ни.

E79 News
Тагове:

Коментари: