.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
16.05.2020 09:30

Коментари 0 / Видяна 444

Хороскоп за 16-ти май

ОВЕН

Днес Ов­ни­те ще са пос­та­ве­ни пред няка­къв из­бор, не реа­ги­рай­те им­пул­сив­но на но­ви­на­та, коя­то ще нау­чи­те. Ако поз­во­ли­те да ви про­во­ки­рат, це­лият ден ще про­пад­не: пре­жив­ява­ния­та и неп­рия­тни­те раз­миш­ле­ния няма да ви поз­волят да се със­ре­до­то­чи­те вър­ху ни­що по­лез­но. По­ве­че сдър­жа­ност и ста­ра­ние в ра­бо­та­та няма да са из­лиш­ни.

ТЕЛЕЦ

Дос­та труд­но ще за­па­зи­те спо­кой­ствие в съ­бо­та, денят е свър­зан с рязко уве­ли­че­ние на драз­не­щи­те фак­то­ри. И ра­бо­та­та е не са­мо в неб­ла­гоп­рия­тни­те об­стоя­телс­тва, но и в хо­ра­та, на кои­то им дос­тавя удо­волс­твие да ви виж­дат нап­рег­на­ти. Ста­рай­те се да не вли­за­те в спо­ро­ве с тях, то­ва е еди­нстве­ния­т на­чин да из­бег­не­те нер­вно­то пре­то­вар­ва­не и стре­са.

БЛИЗНАЦИ

През деня ви оча­кват про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти. Ще ви ста­не ясно, че на ра­бот­но ви място не ви доо­цен­яват. Не се разс­трой­вай­те! Се­га е мо­мен­тът да сме­ни­те про­фе­сия­та си, по­мис­ле­те в коя ор­га­ни­за­ция или ин­сти­ту­ция бих­те мог­ли да на­ме­ри­те реа­ли­за­ция. Денят ще бъ­де ще­дър на ин­те­рес­ни сре­щи и ве­роя­тно ще има­те въз­мож­ност за за­поз­нанс­тво с мно­го сим­па­тич­ни хо­ра.

РАК

Днес мо­же да от­крие­те, че ва­ши­те пред­ста­ви за лю­бов съв­сем не съв­па­дат с те­зи на ва­шия лю­бим чо­век. Пос­та­рай­те се, кол­ко­то е въз­мож­но, да из­ясни­те си­туа­ция­та, ина­че кон­флик­ти­те в бъ­де­ще са неиз­беж­ни. От про­фе­сио­нал­на глед­на точ­ка стои­те ста­бил­но на по­зи­ции и по­лу­ча­ва­те под­кре­па от пре­кия си на­чал­ник за всяко ва­ше ре­ше­ние.

ЛЪВ

В съ­бо­та няма нуж­да да пра­ви­те ана­лиз на из­ми­на­ли­те про­фе­сио­нал­ни дни, не­ка здра­вият ра­зум по­бе­ди. Емо­ции­те ви под­тик­ват към на­ча­ло на не­до­волс­тво, но днес съв­сем не е ден за из­яснява­не на вис­ящи въп­ро­си. Из­бе­ре­те ми­рен път, ина­че ще пре­тър­пи­те фи­нан­со­ви за­гу­би и сне­ма­не на до­ве­рие­то.

ДЕВА

Денят ще е дис­ком­фор­тен и нап­рег­нат. Ще ви бъ­де труд­но да се раз­бе­ре­те с око­лни­те и нео­чак­ва­но ще си да­де­те смет­ка, че близ­ки­те не спо­делят ва­ши­те въз­гле­ди и съв­сем нямат на­ме­ре­ние да търсят ком­про­мис­но ре­ше­ние. Проя­ве­те тър­пе­ние, ще пос­тиг­не­те взаим­но съгласие, за­па­зе­те ми­ра и из­бягвай­те кон­флик­ти­те.

ВЕЗНИ

Ат­мос­фе­ра­та на съ­бот­ния ден под­тик­ва към нес­тан­дар­тни ре­ше­ния, но за реа­ли­за­ция­та им ще тряба да се при­дър­жа­те към оп­ре­де­ле­на дис­цип­ли­на или да по­жер­тва­те някои и дру­ги въз­мож­нос­ти. За­поч­на­то­то вче­ра ще има сми­съл са­мо ако се за­вър­ши до края на деня. Лю­бов­ни­те от­но­ше­ния с парт­ньо­ра ви обе­ща­ват из­не­на­ди, но не всич­ки от тях ще са прия­тни.

СКОРПИОН

Бъ­де­те пред­паз­ли­ви. То­зи ден ще бъ­де свър­зан с ог­ром­но ко­ли­чес­тво съб­лаз­ни и про­во­ка­ции. Не раз­чи­тай­те, че ще ус­пее­те да за­па­зи­те не­що в тай­на, из­ку­ше­ния­та ще са го­ле­ми, проя­ве­те стои­ци­зъм. В лич­на­та сфе­ра ще на­ме­ри­те ори­ги­нал­ни и из­клю­чи­те­но ефе­ктив­ни ре­ше­ния, кои­то ще пре­ди­зи­ви­кат въз­хи­ще­ние от спо­соб­нос­ти­те ви.

СТРЕЛЕЦ

Убе­де­те се в то­ва, че зне­те точ­но къ­де свър­шва прия­телс­тво­то и за­поч­ва лю­бов­та. Влю­бе­ни­те от вас лес­но ще прек­ра­чат та­зи гра­ни­ца. Трябва да знае­те как­во пра­ви­те и как­во ви е нуж­но, ина­че всич­ко мо­же да за­вър­ши по най-неп­рия­тния за вас на­чин. Не се от­каз­вай­те от по­зи­тив­ни ид­еи, кои­то из­глеж­дат труд­ни за реа­ли­за­ция, но ще ги осъществите.

КОЗИРОГ

Денят ще пре­ми­не доб­ре, за го­ле­ми пос­ти­же­ния ще са нуж­ни мал­ки уси­лия. Ще въз­ник­нат проб­ле­ми в лич­ни­те от­но­ше­ния, за­що­то близ­ки­те ви хо­ра са убе­де­ни, че пос­тъп­ки­те ви са про­дик­ту­ва­ни от ег­ои­зъм. Ук­ре­пе­те се­мей­ни­те връз­ки, взаи­моот­но­ше­ния­та ви в пос­лед­но вре­ме са об­тег­на­ти. Ще се спра­ви­те с еже­днев­ни­те проб­ле­ми и задачи.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи, пре­дуп­реж­де­ние­то към вас е свър­за­но с про­фе­сио­нал­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти, не прие­май­те чуж­ди съ­ве­ти, ще са уди­ви­тел­но без­по­лез­ни. Раз­чи­тай­те са­мо на се­бе си и ве­роя­тнос­тта да ус­пее­те да фи­на­ли­зи­ра­те биз­нес сдел­ка е мно­го гол­яма. Някои от вас ще имат сре­ща със стар прия­тел, кой­то ще ви нап­ра­ви прия­тна из­не­на­да и ще ви покани на пътешествие.

РИБИ

Мно­зи­на ще са из­пра­ве­ни пред из­бор в ра­бо­та­та. Ще се поя­ви въз­мож­ност да склю­чи­те някол­ко из­год­ни, но за съ­жа­ле­ние взаим­но из­ключ­ва­щи се сдел­ки. Из­бе­ре­те та­зи, коя­то ви се стру­ва по-на­деж­дна, не трябва да рис­ку­ва­те без осо­бе­на нуж­да. Нео­чак­ва­но ще се поя­ви въз­мож­ност да уре­ди­те от­дав­на­шен се­меен кон­флик­т или някакво недоразумение

E79 News
Тагове:

Коментари: