.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
06.02.2020 09:02

Коментари 0 / Видяна 586

Хороскоп за 6-ти февруари

 

ОВЕН

Дей­ствия­та ви са пре­ка­ле­но от­кри­ти и чес­то неу­доб­ни за мно­го от око­лни­те. То­ва е по­зи­ция, коя­то пре­диз­вик­ва труд­нос­ти и съз­да­ва нап­ре­же­ние на мно­го ни­ва. До из­вес­тна сте­пен има­те пра­во, но оно­ва, кое­то же­лае­те, мо­же да бъ­де по­лу­че­но и по друг на­чин, не чрез ата­ка.

 

ТЕЛЕЦ

При Тел­ци­те чет­вър­тък е ден на труд­но на­ча­ло, кое­то се свър­зва с на­ме­ре­ния­та ви за про­ме­ни. Ще ги осъ­щес­тви­те, но бав­но. Най-важ­но е да не връ­ща­те ми­съл­та си на­зад. То­ва ви пра­ви нес­та­бил­ни и чес­то не­ре­ши­тел­ни. Пре­цен­явай­те мно­го вни­ма­тел­но на­чи­ни­те на дей­ствие и ре-зултатите, които очаквате.

 

БЛИЗНАЦИ

 Чет­вър­тък е ден на на­деж­ди­те за Близ­на­ци­те. Пред­стои ви об­нов­ле­ние на вът­реш­но и вън­шно ни­во, но то ще нас­тъ­пи пос­те­пен­но и бав­но, след прео­дол­ява­не на ре­ди­ца препя­тствия, кое­то няма да ста­не мно­го лес­но. От прия­те­ли и съд­руж­ни­ци мо­же­те да оча­ква­те из­ма­ми и мо­ше­ни­чес­тво.

 

РАК

 Вие наис­ти­на сте ус­тре­ме­ни към но­ва реа­ли­за­ция и про­ме­ни. На­ме­ре­ния­та ви се­га ще ус­пеят, без­по­кой­ство­то ще ви при­тесн­ява въп­ре­ки твър­до­то ви ре­ше­ние за осъ­щест­вява­не на ре­ше­но­то. Чет­вър­тък бе­ле­жи край на безпокойствата ви, дай­те из­раз на вол­ята си. Вечерта съ-берете приятели за почерпка. 

 

 ЛЪВ

Ще има­те дос­тъ­п до място­то, кое­то въз­на­мер­ява­те да по­се­ти­те, и въз­мож­ност да реа­ли­зи­ра­те на­ме­ре­ния­та си. Пред­ва­ри­тел­но се от­ка­же­те от блъ­фи­ра­не и де­монс­три­рай­те твър­дост. Мно­го от вас са обе­зпо­кое­ни фи­нан­сово, но ще получат неочаквани приходи, които ще ги стаби-лизират.

 

 ДЕВА

То­зи ден но­си от­дав­на же­ла­но­то раз­ре­ше­ние на ва­ши­те фи­нан­со­ви проб­ле­ми, свър­за­ни  с ра­бо­та­та ви. Има оба­че някои ус­ло­вия, кои­то е за­дъл­жи­тел­но да спа­зи­те, за да пос­тиг­не­те го­река­за­но­то. Из­бягвай­те най-мал­кия риск. Бъ­де­те бди­тел­ни, въз­мож­ни са неп­ред­ви­де­ни си­туа­ции.

 

 ВЕЗНИ

Ва­ши­те проб­ле­ми на­ми­рат по­ло­жи­тел­но раз­ре­ше­ние в чет­вър­тък. Не лип­сват препя­тствия, но ще ги прео­до­лее­те. За раз­лич­ни­те сфе­ри в жи­во­та то­зи срок е раз­ли­чен, как­то и сте­пен­та на пос­ти­же­ние. По де­ло­ви въп­ро­си в про­фе­сия­та по­ло­жи­тел­ни­те ре­зул­та­ти ще бъ­дат на­ли­це.

 

 СКОРПИОН

Чет­вър­тък се оче­рта­ва ка­то ус­пе­шен ден. Има­те въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на по­лез­ни кон­так­ти, кои­то мо­гат да за­вър­шат с при­до­бив­ки за вас. Ус­пе­хи ще има­те и в про­фе­сия­та си днес, но мно­го от вас под­хож­дат емо­цио­нал­но, кое­то ще ви съз­да­де дребни проб­ле­ми.

 

 СТРЕЛЕЦ

До­бър е ва­шият фи­нан­сов шанс в чет­вър­тък и се­га мо­же­те да на­ме­ри­те оп­ти­мал­но раз­ре­ше­ние на по­ве­че от въп­ро­си­те, кои­то оча­кват от­го­вор. На пър­во място, ще по­лу­чи­те необ­хо­ди­ма­та ви под­кре­па от прия­те­ли. То­зи факт ще оза­да­чи някои от вас. Денят се свър­зва с пъ­ту­ва­не и приятни новини. Живеете със спомените си, захванете повече работа, за да не попаднете в дупка днес.

 

 КОЗИРОГ

За Ко­зи­ро­зи­те чет­вър­тък е нео­чак­ва­но ус­пе­шен ден. Гол­яма част от ус­пе­ха ще се дъл­жи на ва­ши­те кон­крет­ни ус­ло­вия. Съ­щес­тву­ва из­вес­тна опа­снос­т от де­зо­риен­та­ция, пре­диз­ви­ка­на по­ра­ди неп­ра­вил­ни оце­нки, и то­ва мо­же да пом­ра­чи ва­шия ус­пех. Вслушайте се в съвета на приятел, който искрено се притеснява за вашето психическо здраве.

 

ВОДОЛЕЙ

 Во­до­леи­те в чет­вър­тък са въз­препя­тства­ни за ре­ши­тел­ни дей­ствия. Проб­ле­мът се свеж­да пре­дим­но до лич­нос­тна­та ви наг­ла­са днес, вър­ху коя­то не­мал­ко дав­ле­ние ока­зва до­маш­на­та об­ста­нов­ка. Въп­ре­ки всич­ко по­ве­че­то от вас ще бъ­дат как­то ви­на­ги с дос­та­тъ­чен про­фе­сио­на­лен ка­па­ци­тет.

 

РИБИ

 Емо­цио­нал­нос­тта над­дел­ява днес у вас и ще ви съз­да­де де­ло­ви труд­нос­ти. Не проявявайте раздразнение към някои от колегите ви, няма да успеят с интригите си. Ос­вен то­ва изо­став­яни проб­ле­ми пос­тоя­нно ще из­ли­зат на пре­ден план и ще доп­ри­насят за раз­двоя­ва­не­то ви. При някои от вас е на­ле­жа­що пъ­ту­ва­не и мо­же би ще ре­ши­те тък­мо днес да го нап­ра­ви­те.

E79 News
Тагове:

Коментари: