.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
10.09.2019 08:55

Коментари 0 / Видяна 412

Хороскоп за 10 септември

ОВЕН

Денят ви за­вар­ва в със­тоя­ние на ак­тив­но дви­же­ние нап­ред към пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та и в тър­се­не на свое­то място. Не се опа­сявай­те, че някой ще се опи­та да ви въз­пре, се­га всич­ко е във ва­ши ръ­це. Дей­ствай­те праг­ма­тич­но, за да пос­тиг­не­те най-близ­ки­те си це­ли.

ТЕЛЕЦ

По­ви­ше­на­та ра­бо­тос­по­соб­ност е ха­рак­те­рен бе­лег за ва­шия ус­пех днес, към то­ва трябва да при­ба­ви­те без ко­ле­ба­ния бла­го­ра­зу­мие­то и пред­паз­ли­вос­тта, осо­бе­но по па­рич­ни проб­ле­ми. Не из­пол­звай­те не­кон­вен­цио­нал­ни ме­то­ди за реа­ли­за­ция на на­ме­ре­ния­та си. Неочакван късмет.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник дей­ствай­те са­мос­тоя­тел­но по осъ­щест­вява­не­то на стре­ме­жи­те ви от де­ло­ви ха­рак­тер. Денят но­си мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за па­рич­на или материална при­до­бив­ка. Наив­нос­тта и дреб­но­то шме­керс­тво ще ви пос­тавят в нео­би­чай­на об­ста­нов­ка с безс­кру­пул­ни хо­ра.

РАК

Втор­ник е ден с го­ле­ми въз­мож­нос­ти за Ра­ци­те. Пред­стои ви про­дъл­жи­те­лен спо­рен пе­риод. Ос­вен то­ва има­те пра­во на из­бор, от кой­то не би­ва да се от­каз­ва­те. Вът­реш­но­то със­тоя­ние на мно­зи­на е дос­та нап­рег­на­то и ве­роя­тно та­ка ще пре­ми­не це­лият ден. Вести от далеч, ще ви зарадват.

ЛЪВ

Дос­тиг­на­ли сте до го­ле­ми при­тес­не­ния, кои­то във втор­ник ще па­ра­ли­зи­рат час­тич­но ва­ша­та де­ло­ва дей­ност. На прак­ти­ка оба­че ни­що не ви зас­тра­ша­ва се­га и ед­ва ли трябва да прояв­ява­те та­ка­ва мни­тел­ност. Въз­пол­звай­те се от под­кре­па­та на влия­те­лен чо­век или близък роднина.

ДЕВА

Днес при Де­ви­те се оче­рта­ва по­ви­ше­на ак­тив­ност в раз­го­во­ри по проб­ле­ми от про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. Има­те до­бър шанс за же­ла­ни пос­ти­же­ния. Из­рас­тва­не в ка­рие­ра­та е пред­стоя­що за всич­ки от Де­ва, кое­то ви за­дъл­жа­ва да дей­ства­те в та­зи на­со­ка. Шанс в лотарийните игри.

ВЕЗНИ

На Вез­ни­те ни­ко­га не им лип­сва прак­тич­ност, а днес тя е осо­бе­но под­чер­та­на. Денят е дос­та ус­пе­шен за вас и пре­дос­тавя не­по­до­зи­ра­ни въз­мож­нос­ти, ка­то най-ва­жен е фи­нан­со­вият кон­такт. Днес трябва да из­бягва­те кон­флик­ти с ко­ле­ги, нап­раз­но ще се ядос­ва­те, усмихвайте се повече.

СКОРПИОН

Във втор­ник мно­го от вас ще се свър­жат с не­поз­на­ти ли­ца, кое­то в мно­го слу­чаи ще се ока­же край­но бла­гоп­рия­тно за вас. Днес е мно­го важ­но да проя­ви­те ини­циа­ти­ва в де­ла­та си и да от­хвър­ли­те от се­бе си всякак­во съм­не­ние в ус­пе­ха. Съм­не­ние­то ще пре­диз­ви­ка труд­нос­ти.

СТРЕЛЕЦ

Ос­во­бо­де­те се от всич­ки по­доз­ре­ния и дей­ствай­те за лич­на­та си реа­ли­за­ция. От­хвър­ле­те ко­ле­ба­ния­та си към оп­ре­де­ле­ни де­ло­ви дей­ствия, в чий­то за­вър­шек се съмн­ява­те. Бъдете по-напористи във вземането на решение за реализацията си. Не бъдете подвластни на влия­ние­то на прия­те­ли или ко­ле­ги, кои­то ви под­хвърлят лъж­ли­ви съ­ве­ти или намеци.

КОЗИРОГ

Денят е прек­ра­сен за вас, той се свър­зва с на­деж­ди­те за ус­пе­хи, кои­то няма да ви лип­сват. Днес от­дай­те по-гол­ямо зна­че­ние на ва­ши­те об­щес­тве­ни кон­так­ти и при­със­твие­то ви в кръга на хората, от които ще понаучите някои житейски неща. Ще ви се на­ло­жи да от­стра­ни­те от се­бе си някои вред­ни прия­те­ли. Шанс за любовна авантюра.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи, на­со­че­те без­ре­зер­вно уси­лия­та си към своя­та про­фе­сия във втор­ник, за да пос­тиг­не­те фи­нан­со­ва ста­би­ли­за­ция. Денят не е тол­ко­ва ин­тен­зи­вен, но е на­ча­ло на не­би­вал по­дем и пъл­на реа­ли­за­ция. До­маш­ни­те проб­ле­ми пос­те­пен­но на­ми­рат раз­ре­ше­ние, благоприятно за вас. Ще се наложи да окажете помощ на приятел, от когото не очаквате същото.

РИБИ

Мно­го ва­жен ден за вас, в кой­то най-гол­яма­та ви лич­на зас­лу­га ще бъ­де разд­яла­та с не­ре­ши­тел­нос­тта и съм­не­ние­то в собс­тве­ни­те си­ли. Се­га къс­ме­тът ви за­поч­ва да дей­ства и без ни­ка­къв риск мо­же­те да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то на дъл­го от­ла­га­ни въп­ро­си. Среща с приятна личност ще ви накара да се размечтаете за бъдещето си, за просперитета, който виждате.

E79 News
Тагове:

Коментари: