.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
10.07.2019 15:59

Коментари 0 / Видяна 515

На 26 август започва приемът на документи за магистърските програми в ЮЗУ

Още по темата: Ето за кои студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ учебната година ще започне дистанционно… Новата академична година в ЮЗУ ще започне присъствено ЮЗУ стартира дарителска кампания в помощ на гл. ас. д-р Ангел Цветков Първокурсниците в ЮЗУ избрали защитени специалности ще бъдат освободени от такси ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира допълнителни практически изпити по вид спорт и физическа подготовка Закриха Катедрата по педагогика в ЮЗУ Председателят на студентските съвети в България се срещна с ръководството на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Гърците пак въведоха карантина, но за 1 седмица ЮЗУ „Неофит Рилски“ за първи път ще проведе онлайн изпит по химия Административен съд – Благоевград отложи делото за избора на ректор на Югозападния университет

Югозападният университет “Неофит Рилски” обявява прием на документи за обучение по магистърски програми за учебната 2019/2020 годин.  Срок за прием на документи: от 26 август 2019 г. до 20 септември 2019 г. Заявления се подават при секретарите на съответните факултети.

 

Условия за кандидатстване:

 

За обучение по образователно-квалификационна степен “Магистър” могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

 

1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” или “Професионален бакалавър”

 

2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

 

3. Завършилите образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

 

4. Завършилите висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Информация по процедурата за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища може да намерите в раздел “Кандидати, завършили висше образование в чужбина”.

 

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват при условията за български граждани, ако:

 

1. са лица с двойно гражданство, едното от които е българско.

 

2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България (постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);

 

3. имат статут на бежанци;

 

4. са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове на Министерския съвет (чуждестранни граждани, съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).

 

5. са граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

 

Необходими документи:

 

1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.

 

2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

 

3. За кандидатите за обучение субсидирано от държавата удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен “Магистър” в платена форма на обучение.

 

4. Удостоверение, издадено от висшето училище за завършили ползващи се с права на “Магистър”, “Бакалавър” /За кандидатите, завършили висше образование от 1996 г. до 1998 г., които в дипломата си нямат образователно-квалификационна степен/.

 

5. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.

 

6. Такса за конкурсен изпит – 30.00 лв. (за програмите “Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение” и “Английски език и антропология на Югоизточна Европа”)

 

7. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

 

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “Магистър” за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

 

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

 

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език:

 

1. “Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение”

 

2. “Английски език и антропология на Югоизточна Европа” – само кандидатстващите от специалност “Българска филология”

 

3. “Английски език и междукулктурно общуване” /в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

 

За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит с успех не по-нисък от Много добър 4.50.

 

E79 News
Тагове:

Коментари: