12 Ноември 2019
.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
18.06.2019 14:03

Коментари 0 / Видяна 180

Община Благоевград е приключила миналата финансова година в отлично финансово състояние

Това стана ясно на състоялото  се днес обществено обсъждане на отчета на бюджета на Община Благоевград за 2018 година. То започна с кратък доклад за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2018 година.

 

Докладът изнесе председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков.  Той потвърди, че годишният финансов отчет на общината е приет без резерви от Сметна палата. Чрез  представените данни и графики беше направена съпоставка спрямо средните за страната показатели.

 

Отбелязано бе подобряване на събираемостта на местните приходи спрямо предходната година при запазване на основните параметри на разходите за местни дейности.

Показателят за събираемост на Данък върху недвижимите имоти за 2018 година е 76,3%, с 1,2% повече от предходната 2017 година и с 4,2 % повече от средното за страната – 72,1%. Повишаването събираемостта на приходите от данък върху недвижимите имоти е в резултат на предприетите от Община Благоевград действия по принудително събиране, индивидуалната и активната работа на служителите с гражданите и фирмите, които имат натрупани задължения, чрез договореност за разсрочено плащане, както и въведените и разширени онлайн услуги, които предлага общината.

 

Показателят за събираемост на Данък върху превозните средства за 2018 година е в размер на 66,8% при 70,8% средно за страната и с 3,1% повече от предходната 2017 година. Повишената събираемост на този данък през последните години се дължи на обвързването на техническите прегледи на автомобилите с платен годишен данък. Община Благоевград бележи ръст в приходите през 2018 спрямо 2017 година с около 3 %.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е едва 19,23% при 50,25% средно за страната за 2018 година, което показва 2,6 пъти по-слаба задлъжнялост спрямо общините на национално ниво.

 

За поредна година, общината приключва без просрочени задължения. За страната просрочените задължения по общинските бюджети са 4,4%.

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2018 г. е 10 492 569 лв.,при уточнен годишен план 9 975 100 или изразено в проценти – 105,19 %.

Най-голям относителен дял от изпълнението за 2018 год. заема данък върху превозните средства, като са събрани 116,51 % от планираните постъпления.

Общия размер на приходите по отчет за 2018 година е в размер на 76 019 962 лева,в това число местни приходи – 39 712 464 лева и държавни – 36 307 498 лева.

 

Заместник кметът по икономика и финанси Иво Николов направи подробен анализ на изпълнението на приходната и разходната част от бюджета на общината за 2018 година.

Изпълнението на капиталовите разходи на общината за 2018 г възлиза на 40 791 839 лева, от които основната част са изразходвани за придобиване на дълготрайни материални активи и основни ремонти.

 

Инженер Даилов изнесе данни за по-важните обекти, заложени в инвестиционната програма на общината, чието изграждане е приключило през 2018г. Те включват цялостно изграждане на улица Илинден в с.Рилци, ул. Възрожденска и ул. Брод в IV-ти микрорайон в Благоевград, тренировъчната база в Падеш, обновени детски площадки към ДЯ 2 и ДЯ 10, основен ремонт на физкултурните салони в V-то и VII-мо ОУ, изградени спортни площадки в СУИЧЕ и XI –то ОУ, основен ремонт на двора на ПМГ и ЕГ, ремонт на улично осветление.

Най-големият проект на общината, чието изпълнение  продължава, е изграждане на регионална система за управление на отпадъците, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

 

Заместник кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева направи отчет за изпълнените проекти по различните оперативни програми през 2018 и тези, чиято реализация продължава през 2019г.

Тук се включва обновяването на фасадата на ОД на МВР и Първо РПУ и  модернизация на Благоевградска професионалната гимназия

По програма за трансгранично сътрудничество, проект „Енергийно ефективно осветление” е обновено осветлението в селата Покровник, Логодаж, Зелен дол и Падеш.

Продължава изпълнението на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Благоевград. По различни проекти са обновени и модернизирани сградите на НХГ, III-то и V-то ОУ и детска градина „Вечерница”

По проект”Благоустройство на градската среда” е вече изпълнена реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в ЦГЧ , както и изграждането на велоалеи.

По програмата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност приключи санирането на сградата на общината и редица многофамилни жилищни сгради.

Тази година бе приключен и строежът на социалните жилища в IV-ти микрорайон по ОП”Региони в растеж”, с което Благоевград стана и първата община в страната завършила изцяло проект за изграждане на социални жилища.

 

Пълна информация и данни свързани с отчета на бюджета можете да намерите на интернет страницата на община Благоевград в частта Икономика  http://www.blgmun.com/ .

 

 

Автор: Магдалена Тренчева, E79 News; Снимки: Магдалена Тренчева
Тагове:

Коментари: