Редовно заседание на Общински съвет Благоевград този петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на 29 април 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 45 точки.

Граждани и представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват предстоящото редовно заседание на местния парламент на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 29 април 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 94-00-209/01.02.2022 г., относно приемане на решение за произвеждане на местен референдум в Община Благоевград.

Докл. – Павлин Янкулски – Общински съветник

2. Избор на представител на Община Благоевград в общото събрание на акционерите на „МБАЛ- Благоевград“ АД.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Предложение № 69-00-109/08.04.2022 г., относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“, който ще се изпълнява от Сдружение на Югозападните общини.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

4. Предложение № 60-00-140/20.04.2022 г., относно делегиране на права на второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегираните бюджети във функция „Образование“ да реализират собствени приходи.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

– Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

5. Предложение № 60-00-118/12.04.2022 г., относно приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Благоевград за 2022 година.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

6. Предложение № 60-00-137/19.04.2022 г., относно преобразуване на Камерна опера Благоевград от Общински културен институт в Регионален културен институт – Регионална Камерна опера Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

7. Предложение № 60-00-138/19.04.2022 г., относно обсъждане на предоставени доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за изразходваните от бюджета средства през 2021 година на народните читалища в Община Благоевград.

Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

8. Предложение № 60-00-117/12.04.2022 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-1/19.01.2022г. от Нина Димитрова Шопова за прекратяване на съсобственост в УПИ XII-7193, кв. 43 по плана на IV-ти микрорайон – гр. Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

9. Предложение № 60-00-104/06.04.2022 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-4/11.06.2021 г. от Георги Иванов Папазов за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот IV-7564, кв. 2 по плана на кв. ,,Баларбаши“ – гр. Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

10. Предложение № 60-00-122/15.04.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № 69-00-368/06.04.2022 г. от „Алимента“ ООД, с ЕИК 101652782, със седалище и адрес на управление: Благоевград, ул. „Пере Тошев“ № 4, ет. 5, представлявано от управителя Велизар Бойков Трайков за прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.371.4.12 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и тринадесет точка триста седемдесет и едно точка четири точка дванадесет), с предназначение: гараж в сграда, целият с площ 181,76 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Пере Тошев „ № 1, ет. 1.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

11. Предложение № 60-00-116/12.04.2022 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-6/ 22.03.2022 г. от Иван Атанасов Кунев, за прекратяване на съсобственост чрез замяна в следните поземлени имоти: имот с ид. № 04279.627.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград и поземлен имот с ид. № 04279.627.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

12. Предложение № 60-00-108/08.04.2022 г., относно молба с вх. № ОС-0204-7 от 29.09.2021 г., от Катя Ненова Веселинска за учредяване право на строеж за допълващо застрояване на гараж със застроена площ 50 кв.м /петдесет кв.м/ в поземлен имот с идентификатор 04279.608.308 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осем точка триста и осем/ по кадастралната карта на гр. Благоевград одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение, засягащо поземленият имот е от 13.08.2021 г. на Началника на СГКК- Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Люляк“ № 19, представляващ УПИ I-4156, кв.156 по плана на кв. „Грамада” – Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 231/ 04.05.1994 г.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

13. Предложение № 60-00-123/15.04.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

14. Предложение № 60-00-101/05.04.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

15. Предложение № 60-00-133/18.04.2022 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод, от съществуващ водопровод PE DN 160 в регулацията на с. Рилци, община Благоевград (ул. „Рила“) за захранване на поземлен имот с идентификатор 62699.22.6 в местността „Рефетица“ по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.22.206 (полски път – общинска собственост), 62699.22.211 (полски път – общинска собственост), 62699.23.206 (полски път – общинска собственост), 62699.23.197 (полски път – общинска собственост) и 62699.23.316 (водни течения, водни площи – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

16. Предложение № 60-00-124/15.04.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – кабелна линия 20 kV за ел. захранване на ново БКТП 20/0,4 kV в имот 04279.310.4 по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.310.1(горска територия – държавна собственост), като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-129/18.04.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т. 13, о.т. 199, о.т. 200, о.т. 135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.33 (бивш идентификатор 27231.35.29) по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 27231.35.30 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

18. Предложение № 60-00-128/18.04.2022 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ VII-621.27 в кв. 3 по плана на ж.к. „Бялата висота“, местност „Мандаджи баир“, Благоевград за образуване на нов УПИ VII, отреден за имот с проектен идентификатор 04279.621.241(частен) с предназначение „за жилищно строителство“ и нов УПИ XIX, отреден за имот с проектен идентификатор 04279.621.252(общински) с предназначение за „КОО“. План за застрояване за новообразуваните УПИ VII-621.241 и УПИ XIX-621.252 за ново средно свободно застрояване, със следните устройствени показатели: Устройствена зона Жс, Кинт.=2.0, Пзастр. ≤ 70%, Позел. ≥ 30%, Н=15м.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

19. Предложение № 60-00-141/20.04.2022 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ V-36 в кв.10 по плана на с. Мощанец, общ. Благоевград и образуване на нова улица-тупик с о.т.47а – о.т.47б.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-144/20.04.2022 г., относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП):1. Изменение на плана за регулация (ИПР) касаещо частично изменение на уличната регулационна линия на улица тупик, с О.Т. 21а, 21б и 21в и изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ VII-180 и УПИ VIII-180, кв. 5 по плана на с.Еленово, общ. Благоевград, по имотни граници на имот с идентификатор 27231.501.180 и образуване на три нови УПИ:- УПИ VII, кв. 5 по плана на с.Еленово, общ. Благоевград, отреден за имот с идентификатор 27231.501.323 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, предназначение „за жилищно строителство“.- УПИ VIII, кв. 5 по плана на с.Еленово, общ. Благоевград, отреден за имоти с идентификатори 27231.501.324 и 27231.501.328 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, предназначение „за жилищно строителство“. – УПИ XXVI, кв. 5 по плана на с.Еленово, общ. Благоевград, отреден за имоти с идентификатори 27231.501.325 и 27231.501.327 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, предназначение „за жилищно застрояване“.2. План за застрояване (ПЗ) за УПИ VII-501.323, УПИ VIII-501.324,501.328 и УПИ XXVI-501.325, 501.327, кв. 5 по плана на с.Еленово, община Благоевград – ново ниско свободно жилишно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона- „Жм”;Височина на застрояване- до 10.00м;Кинт.- 1.2;Плътност на застрояване- максимум 60%;Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-142/20.04.2022 г., относно даване на съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ПР) на УПИ II, кв. 1 по плана на IX и X микрорайон, Благоевград за образуване на нов УПИ IV, отреден за имот с проектен идентификатор 04279.621.125 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за производствени и складови дейности“ и нова улица тупик с о.т.68а, о.т.68б.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-131/18.04.2022 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II- 32 в кв. 11 по плана на с. Мощанец, община Благоевград за изменение на вътрешните регулационни линии към УПИ I-31 и УПИ Х-29 по имотните граници на имоти с идентификатори 49179.501.32 и 49179.501.106 (общински) по кадастралната карта на с. Мощанец, община Благоевград и отреждане на УПИ II за имоти с идентификатори 49179.501.32 и 49179.501.106 (общински), с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-132/18.04.2022 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II- 427, кв. 30а по плана на III- ти м. р-н, гр. Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия между о.т. 180 и о.т. 185 и изменение на страничната регулационна линия към УПИ IV-„за трафопост и озеленяване“ по имотните граници на имот с идентификатор 04279.610.6 по КК на Благоевград и отреждане на УПИ II за имот с идентификатор 04279.610.6, с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-134/18.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХIII-602.179, кв. 1 по плана на “Стопански двор“ – Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия на УПИ ХIII-602.179 към улица от о. т. 343 до о. т. 342, с предназначение на УПИ ХIII-602.179 – „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-130/18.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на уличната регулационна линия на УПИ IV-624.32, кв. 67 по плана на кв. „Орлова чука“ – Благоевград в частта от о. т. 271-270 до о. т. 272 по имотните граници на имот с идентификатор 04279.624.32 по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-127/15.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП): 1. Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-629.129,629.129.36 кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград, с предназначение „за магазини и офиси“, с цел промяна отреждането за УПИ VI от за имоти с идентификатори 04279.629.129 и 04279.629.129.36 в за имоти с идентификатори 04279.629.179 и 04279.629.193 по КК на Благоевград. 2. План за застрояване (ПЗ) за УПИ VI–629.179, 629.193, кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград, имоти с идентификатори 04279.629.179 и 04279.629.193 по КК на Благоевград – ниско свободно застрояване и запазване режима на съществуваща сграда с идентификатор 04279.629.179.1 по КК на Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жк“; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-119/14.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП): 1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ II, кв. 22 по плана на VII микрорайон, Благоевград по имотни граници на имот с идентидикатор 04279.623.341 по кадастралната карта на Благоевград, отреждане за имот с идентификатор 04279.623.341 по кадастралната карта на Благоевград и промяна предназначението от „за църква“ в „за общностен център“. 2. План за застрояване (ПЗ) на УПИ II-623.341, кв. 22 по плана на VII микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.623.341 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно застрояване и запазване на предвиденото застрояване, свързано с УПИ XIX, кв. 22 по плана на VII микрорайон, Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жс“; Височина на застрояване – до 15.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.0; Плътност на застрояване – максимум 70 %; Минимална озеленена площ – 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

28. Предложение № 60-00-97/30.03.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП):1. Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XII-4, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград, с предназначение „за обществено обслужване“, с цел образуване на 2 (два) броя нови урегулирани поземлени имота по имотни граници на имоти с идентификатори 04279.626.147, 04279.626.338 и 04279.626.337 по кадастралната карта на Благоевград, както следва: УПИ XVII, отреден за имоти с идентификатори 04279.626.147 и 04279.626.338 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за обществено обслужване“ и УПИ XVIII, отреден за имот с идентификатор 04279.626.337 по кадастралната карта на Благоевград, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград, с предназначение „за озеленяване“.2. План за застрояване (ПЗ) на новообразувани УПИ XVII-626.147,626.338, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград – ново средно свободно застрояване и УПИ XVIII-626.337, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жк“; Височина на застрояване – до 15.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

29. Предложение № 60-00-136/19.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП): 1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XV-5976, кв. 34 по плана на VII-ми микрорайон – Благоевград, с цел изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ XV по имотните граници на имот с идентификатор 04279.623.14 по кадастралната карта на Благоевград и отреждане на УПИ XV за имоти с идентификатори 04279.623.14 и 04279.623.480 (общински) по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“; 2. План за застрояване (ПЗ) за УПИ XV-623.14,623.480, кв. 34 по плана на VII-ми микрорайон – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.623.14, 04279.623.480 (общински) по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно жилищно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жс”; Височина на застрояване – до 15.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.0; Плътност на застрояване – максимум 70 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

30. Предложение № 60-00-115/08.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.131.9, местност „Герено” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „складова база за промишлени стоки, автосервиз и жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31. Предложение № 60-00-110/08.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.54.69, местност „Шейница – Ш.24” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-114/08.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.145.9, местност „Таушанка” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производство, асемблиране и склад за системи за възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични системи”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %

.Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-107/08.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.54.1, местност „Гладно поле” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за складова база за промишлени стоки, автосервиз, магазин и офис”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. Предложение № 60-00-111/08.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.54.26, местност „Шейница – Ш.24” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

35. Предложение № 60-00-99/04.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.111.37, местност „Джампалица” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смфд”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

36. Предложение № 60-00-100/04.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.121.2, местност „Динков чифлик”, по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Предложение № 60-00-103/06.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот № 120.2104 по плана на новообразуваните имоти, местност „махала Митовци”, землище на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”; Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

38. Предложение № 60-00-120/14.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.158.82, местност „Средния път – Ш.09”, по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „производствена – складова дейност, автосервиз и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-113/08.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.58.19, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-135/18.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.213.787, местност „Валого“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“, със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на К инт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-143/20.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за УПИ VI-129, кв. 26 по плана на ж.к. „Еленово 1“, Благоевград, за имот с идентификатор 04279.626.129, по кадастралната карта на Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с комплексно застрояване- „Жк“, със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 15.00 м; Максимална стойност на К инт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

42. Предложение № 60-00-125/15.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 62699.63.3 (стар № 063003), местност „Чешмата“ по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

43. Предложение № 60-00-126/15.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 24367.76.4, местност „Баларбаши“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

44. Предложение № 60-00-112/08.04.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 07377.95.13, местност „Полето“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

45. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *