ВАС остави в сила решението на Административен съд – Благоевград, касаещо ректора на Югозападния университет

ТОП НОВИНИ

Върховният административен съд остави в сила решението по административно дело № 724/2021 г. на Административен съд – Благоевград, свързано с ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград /ЮЗУ/ Борислав Юруков.

Административно дело № 6311 от 2023 г. е образувано по касационна жалба на КПКОНПИ против решението на първоинстанционния съд,
с което е отменено Решение № РС-760-20-056 от 07.07.2021 г. на антикорупционната комисия. С последното е установен конфликт на интереси по отношение на Борислав Юруков за това, че в качеството на ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград /ЮЗУ/ през периода декември 2017 г. –декември 2020 г. е издавал в свой частен интерес множество заповеди и е утвърждавал поименните списъци към тях – подробно описани в обжалвания акт, с които е определял за себе си допълнителни трудови възнаграждения /ДТВ/. Наложени са му две глоби, всяка в размер 5000 лв. за установения конфликт и са отнети в полза на държавата получените материални облаги от конфликта на интереси в общ размер 142 300 лв., както и нетното дневно възнаграждение, получавано от жалбоподателя за времето на конфликта в общ размер 16 876, 54 лв. 

Върховните магистрати приемат за правилен извода на първоинстанционния съд за допуснато от КПКОНПИ съществено процесуално нарушение, изразяващо се в непрецизиране, неиндивидуализиране и противоречиво отразяване на деянията от обективна страна в обстоятелствената и разпоредителната част на решението. От една страна, не става ясно за колко деяния е санкционирано лицето – дали се касае за отделни деяния, представляващи самостоятелни нарушения, всяко от които осъществяващо поотделно фактическия състав на конфликта на интереси, или за едно нарушение, представляващо от обективна и субективна страна продължавано нарушение. От друга страна, дадената от антикорупционната комисия правна квалификация на нарушенията противоречи на описанието им в обстоятелствената част. Налице е процесуално нарушение от вида на съществените, тъй като се ограничава правото на защита на адресата, от една страна, и се възпрепятства извършването на съдебен контрол за законосъобразност на оспорвания акт, от друга, което е самостоятелно основание за отмяната му. 

Изложените фактически и правни съображения обосновават извод за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и несъответствие с неговата цел при издаване на процесното решение на КПКОНПИ.  Като е достигнал до същите изводи и уважил жалбата срещу оспорения акт, първоинстанционният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

По делото има особено мнение на съдия Тодор Тодоров.

Решението е окончателно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *