Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква заседание на местния парламент в понеделник

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 11 декември 2023 година /понеделник/ от 09:30 часа в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

➡️1. Предложение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докл.- Антоанета Богданова – Председател на КИПОДОбСНКВОбА

➡️2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет Благоевград.
Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

➡️3. Предложение относно избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.
Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

➡️4. Определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Благоевград.
Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

➡️5. Предложение № 60-00-547/04.12.2023 г., от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в Зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Прогама „Околна среда“ 2021-2027 година.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️6. Предложение № 60-00-554/07.12.2023 г., от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно определяне на нов вътрешен член на одитния комитет на Община Благоевград.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️ 7. Предложение № 60-00-551/06.12.2023 г., от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Изместване на техническа инфраструктура „Съществуващ газопровод, съществуващи водопроводи Ф200РЕ и Ф89 (стоманен), и съществуващи кабелни линии” за обект: „Възстановяване на технико-експлоатационното състояние на моста над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград – Покровник – Падеш – Габрово – граница Република Северна Македония“, с трасе и сервитут засягащи имоти с идентификатори 04279.324.2920 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост), 04279.36.91 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост), 04279.321.2 (водно течение, река – държавна собственост) по кадастралната карта на Благоевград, и имоти с идентификатори 57159.502.472 (за местен път – държавна собственост), 57159.502.589 (водно течение, река – държавна собственост), 57159.502.471 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 57159.502.342 (за второстепенна улица – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград“.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️8. Предложение № 60-00-549/05.12.2023 г., от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно прилагане система на делегирани бюджети в детските градини и Център за личностнo и творческо развитие на децата на Благоевград /ЦПЛРДБ/ в Община Благоевград.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️9. Предложение № 60-00-550/06.12.2023 г., от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград през 2023 година.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️10. Предложение № 60-00-548/05.12.2023 г., от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно Решение от 27.11.2023 година на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград“ на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️11. Предложение № 60-00-517/29.09.2023 г., от от Анита Коцелова – Заместник-кмет по икономическо развитие и управление но собствеността на Община Благоевград, оправомощена за кмет със Заповед № 371-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно Договор с изх. № 602346/21.09.2023 г. за учредяване на безвъзмездно и срочно право на ползване върху общински поземлен имот, сключен между Община Благоевград и Сдружение „Български футболен съюз“, Общински съвет Благоевград дава принципно съгласие на Кмета на Община Благоевград да подпише Договор за съвместна дейност между Община Благоевград и БФС за срока на договора за учреденото безвъзмездно право на ползване съгласно представения проект на Договор за съвместна дейност.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️12. Предложение от Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград, относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД.
Докл. – Методи Байкушев – Кмет на Община Благоевград

➡️13. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ
Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *