Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, откри публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма на община Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, откри публичното обсъждане, на което докладва годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2022 година.

Събитието се проведе днес в зала „22-ри Септември“ на община Благоевград, като обсъждането премина в три етапа.

В доклада си председателят на местния парламент информира, че на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 50 ал. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград, открива публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2022 година.

Поканата за провеждане на обсъждането бе публикувана на 26 август в регионален ежедневник, на електронните страници на общината и общински съвет, както и в местни електронни медии. Материалите за публичното обсъждане бяха публикувани на интернет страницата на Община Благоевград www.blgmun.com заедно с поканата.

Представен бе годишният отчет за изпълнение на бюджета, след което допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси и отправяне на въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на община Благоевград за 2022 година.

Бюджетът за 2022 година беше съставен, приет и изпълняван в доста несигурна среда: неприет до края на предходната година държавен бюджет; продължаваща епидемия; криза, породена от ръста на цените на енергоносителите и материалите; война, застрашаваща сигурността на Европа.

В бюджета на община Благоевград бяха предвидени както необходимите разходи за текущата година /включително вече извършените към датата на приемане на бюджета/, така и средства за минимизиране на рисковете от социално-икономическите условия и средства за продължаване реализацията на мерки от предходната година.

Общината изпълни бюджета за 2022 година, с едно единствено и минимално отклонение (0,6%) на финансовия показател за налични към края на годината просрочени задължения за разходи.

Годишния отчет за изпълнението на бюджета е внесен за разглеждане от Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг. Представен е по показателите, по които е приет, като неразделна част от него е годишния отчет за състоянието на общинския дълг и одитен доклад за извършен финансов одит от Сметна палата.

Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Благоевград към 31 декември 2022 година и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните й парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164 ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

Директорът на дирекция „Финанси “, Борис Механджийски, представи отчета за 2022 година на Община Благоевград по основни показатели.

В отчета се посочва, че Собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 23.3% при средно за страната 29%, т.е. този показател е с 5.7% по-нисък от средното за страната, което за поредна година подкрепя твърдението, че община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите, които отдавна не отговарят, както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението.
Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 34,64% при 39,81% средно за страната за 2022 година. Този показател за общината е намалял спрямо 2021 година с 1,66%, а за страната – с 3,34%.

Общината приключи 2022 година с просрочени задължения в размер на 5,6%, което е с 1 % по-малко от края на 2021 година. На национално равнище за страната показателят спада до 2,55 % в края на 2022 г. (при 3,67 % през 2021 г.).

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 5,1%, което е с 0,3% , повече от 2021 година. За страната този показател е средно 4,8%, а в края на 2021 година бе в размер на 5,2%.
Максималния размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да надвишава 15%.

Показателят за събираемост на Данък върху недвижимите имоти за 2022 година е 86,2%, при 81,3% в края на 2021, което е с близо 5% повече , а спрямо 2020 година – приблизително с 14%.
За 2022 година общината има с 8,6% по-добра събираемост от средната на национално равнище.
Показателят за събираемост на Данък върху превозните средства за 2022 година е в размер на 68,4%, което е с 0,7% по-добра събираемост от предходната година, но с 3,1% по- малко от средното за страната.
Осреднената събираемост от двата данъка на Община Благоевград е с 2,7% повече от тази за страната.

От доклада за годишния отчет за изпълнение на бюджета става ясно, че общият размер на приходите по отчет за 2022 година е в размер на 110 754 619 лева, при планирани за миналата година – 127 080 986 лева, т.е. изпълнени са малко над 87%.
По вид финансиране приходите са изпълнени, както следва: държавни – 77 372 160 лева и местни 33 382 459 лева.

Собствените приходи/данъчни и неданъчни/ са в размер на приблизително 25,8 млн. лева /27 млн. за 2021 година/, от които 49,4% са данъчни постъпления, а останалите представляват приходи от собственост, такси, концесии, глоби и санкции, постъпления от продажба на ДМА и дарения.

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2022 г. е 12 742 хил. лева. Планираните постъпления са изпълнени на 78% на обща база.

В структурата на неданъчните приходи са включени постъпления от такси, доходи от собственост, от продажби, от наеми, лихви, дивиденти и др. Неданъчните приходи формират над 50% от собствените приходи на общината.
Най-значимият източник на собствени неданъчни приходи са общинските такси, които формират около 56% от общия размер на неданъчните постъпления.

През 2022 година общият размер на разходите по консолидирания отчет е 110,8 млн. лева, в това число 77,3 млн. лева за делегирани държавни дейности, 32 млн. лева за местните дейности и приблизително 1,3 млн. лева за дофинансиране на държавните дейности.
Към 01.01.2022 година община Благоевград има поет /усвоен/ дълг в размер на 10,2 млн. лева. През годината са усвоени още 1,8 млн. лева. Извършените разходи за главница и лихви са 2,4 млн. лева, в това число погашенията по главница са в размер на 2,2 млн. лева. Остатъчния размер на дълга към 31.12.2022 г. е в размер на 9,9 млн. лева.

Инж. Мария Колибарска, главен експерт „Инвестиционен контрол „Пътна мрежа и сигнализация“ представи информация, относно изпълнението на капиталовите разходи на Община Благоевград, които към 31.12.2022 година са в размер на 14 261 246 лева или 57% от годишната задача, която е в размер на 25 084 489 лева.

На провелото се публично обсъждане присъстваха: Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, Силвия Домозетска- директор „Култура, спорт и туризъм“ в общината, Борис Механджийски, директор на дирекция „Финанси “, Стояна Иванова- началник-отдел „Финанси и бюджет“, Мария Грозданова – директор на дирекция „Европейски проекти и програми“, инж. Мария Колибарска, главен експерт „Инвестиционен контрол „Пътна мрежа и сигнализация“ община Благоевград.

С цел информацията да бъде в достъпен за гражданите формат и вид, докладващите представиха отчета на Общината за 2022 година под формата на презентация.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков прикани присъстващите да зададат своите въпроси по темата и информира, че подробен касов отчет за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма и сметките за средства от ЕС към 31.12.2022 година, както и друга отчетна информация, са публикувани на електронната страница на общината: http://www.blgmun.com, секция „Икономика“.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Тасков закри общественото обсъждане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *