Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент този петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент на 30 юни 2023 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 56 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 30 юни2023 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Предложение № 60-00-280/06.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно покана с вх. № 69-00-692/26.05.2023 г. за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Благоевград“ АД.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП 

4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-127 от 13.06.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 245 по Протокол № 8 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 31.05.2023 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

5. Предложение № 60-00-220/05.05.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно Проект за изменение и допълнение на Приложение № 8 и Таблица на базисни наемни цени за Община Благоевград на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.​

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП 

6. Предложение № 60-00-325/23.03.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

– Павлин Янкулски – Председател на КЗ

7. Предложение № 60-00-289/12.06.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно молба от Боян Паунов Иванов от град Благоевград, ж.к. „Еленово“, бл. 11 за опрощаване на задължения към ДФ“Земеделие“.

​ Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

8Предложение № 60-00-326/23.06.2023 г.,  от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на възмездно ползване на дълготрайни материални активи, част от балансовата стойност на „БИОСТРОЙ“ ЕООД.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

9. Предложение № 60-00-274/19.05.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпила Декларация с вх. № 69-00-653/12.05.2023 г. от д-р Теодор Велчев – Управител на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ ЕООД.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

10. Предложение № 60-00-282/06.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно дарение на общински поземлен имот с идентификатор №04279.324.2920 по КК на Благоевград на АПИ за изграждане на мост над р. Струма, с. Покровник.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

11. Предложение № 60-00-287/09.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № 04-00-172/06.06.2023 г. от г-жа Мирослава Владимирова – Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот  – стаи № 411 и412 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев- Македончето“ № 1, за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в гр. Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

12. Предложение № 60-00-283/06.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 3 /три/ броя гаражи /строителни петна № 1, № 2, № 3/ с размери 3,00/6,00м. в УПИ I, кв. 17 по плана на IV-ти микрорайон- Благоевград, поземлен имот с идентификатор № 04279.602.40 по кадастралната карта на гр. Благоевград и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

13. Предложение № 60-00-300/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-8/15.05.2023 г. от Евдокия Велинова Николова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.622.512 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и две точка петстотин и дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на ИД на АК, целият с площ от 372 кв.м /триста седемдесет и два квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. ,,Панайот Хитов“ № 9, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, представляващ УПИ XIV-622.81,622.389 /четиринадесет – шестстотин двадесет и две точка осемдесет и едно, шестстотин двадесет и две точка триста осемдесет и девет/, кв. 1 /едно/ по плана на VII-ми микрорайон – Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със заповед № 215/23.03.1998 г., ПУП-ИПР одобрен със заповед № 260/13.02.2023 г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

14. Предложение № 60-00-281/06.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-5/ 04.04.2023г. от Венелин Любенов Стефанов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 00134.501.396 /нула нула сто тридесет и четири  точка петстотин и едно точка триста деветдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, одобрени със Заповед № РД-18-82/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-1397-02.02.2023г. на Началника на СГКК-Благоевград, адрес: с. Изгрев, ул. „Васил Левски“  целият с площ от 779 кв.м /седемстотин седемдесет и девет кв.м/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ XI-392, кв.12 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, РП одобрен със Заповед №1395/27.03.2001 г., ЧИЗРП одобрен със Заповед № 1136/ 19.09.2005 г., ПУП-ИПРЗ и ПУР одобрен със Заповед № 929/ 21.07.2014 г. на Кмета на Община Благоевград. 

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

15. Предложение № 60-00-284/07.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-9/19.05.2023 г. от Росен Асенов Йорданов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.602.7851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на ИД на АК, целият с площ от 943 кв.м, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. ,,Иван Михайлов“ (,,Ал. Величков“), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 m/, представляващ УПИ VII- 602.526, кв. 6 по плана на ,,Стопански двор“ Благоевград, ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 244, протокол № 11 от 16.09.2011 г. на Общински съвет Благоевград.​

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

16. Предложение № 60-00-299/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-7/28.04.2023 г. от Васко Стойнев Въчков и Кремена Стойнева Маламова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.629.221 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка двеста двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на ИД на АК, целият с площ от 404 кв.м /четиристотин и четири квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. ,,Чавдар“ № 2, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, представляващ УПИ XV- 629.92 /петнадесет – шестстотин двадесет и девет точка деветдесет и две/, кв. 29 /двадесет и девет/ по плана на ЖК ,,Струмско“ – Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен със решение № 46, протокол № 4/ 15.02.2008 г.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-290/12.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. ,,Запад“, бл. 36, ет. 2, ап. 4, с идентификатор № 04279.609.24.3.4 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и девет точка двадесет и четири точка три точка четири) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,48 кв.м, ведно с мазе № 5, с площ 2,54 кв.м и 3,9629 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

18. Предложение № 60-00-291/12.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Струмско – Център“ бл. 19, вх. А, ет. 4, ап. 12, с идентификатор № 04279.629.129.47.12 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто двадесет и девет точка четиридесет и седем точка дванадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 57,17 кв.м, ведно с мазе № 12, с площ 3,61 кв.м и 2,4160 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, без направените подобрения от наемателя.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

19. Предложение № 60-00-286/09.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Струмско“, ул. ,,Яне Сандански“ № 3-Г, вх. Г, ет. 1, ап. 1, с идентификатор № 04279.629.6.18.1 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 76,31 кв.м, ведно с мазе № 6, с площ 3,77 кв.м и 2,9357 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, без направените подобрения от наемателя.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

20. Предложение № 61-00-172/14.06.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно обявяване на поземлен имот с идентификатор 04279.621.284 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г., адрес: гр. Благоевград, бул. „Александър Стамболийски“, целият с площ от 25353 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград: “за друг обществен обект“,  а съгласно с предназначение Заповед №993/14.06.2023 г. е с предназначение: „за индустриален парк за високотехнологични интензивно базирани на знания услуги“, при съседи: 04279.621.2, 04279.621.218, 04279.621.283, 04279.617.45, представляващ  УПИ II, кв.184 по плана на гр. Благоевград, публична общинска собственост, съгласно АОС №10818/22.02.2022 г. за частна общинска собственост.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

21. Писмо с изх. № 61-00-138/22.05.2023 година на наш вх. № В-00-258/23.05.2023 година от Кмета на Община Благоевград относно Решение № 13 от 20.07.2010 г., по адм. дело № 491/2004 г. на Окръжен съд  Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-262/17.05.2023 г. от Мария Петрова – Заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти на Община Благоевград (оправомощена със Заповед № 229/10.05.2023 г. от Кмета на Община Благоевград), относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП): 

1. Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ V и УПИ IV в кв. 18 и УПИ I и УПИ XI в кв. 23 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, както следва:

•​Образуване на нови УПИ: УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548 и УПИ XI-501.549 в кв. 18, с предназначение „за жилищно строителство“, УПИ IV-501.345 в кв. 18, с предназначение „за търговски обект и обществено обслужване“, УПИ ХII-501.550 (общински) в кв. 18 с предназначение „за озеленяване“ и УПИ ХI-501.551(общински) в кв. 23 с предназначение „за жилищно строителство“;

•​Образуване на нов квартал 24а и нов УПИ I-501.552 (общински) в кв. 24а с предназначение „за озеленяване“;

2. Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от О.Т.112, О.Т.111, О.Т.111а до О.Т.108 и изменение на крайната регулационна линия. Образуване на нова улица с О.Т.111а, О.Т.111в, О.Т.111г, , О.Т.111д и О.Т.111е, за достъп до новообразуваните УПИ;

3. План за застрояване (ПЗ) за УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548, УПИ XI-501.549 и УПИ IV-501.345 в кв. 18 и УПИ XI-501.551 в кв. 23 за ниско свободно застрояване със следните устройствени показатели: Устройствена зона „ Жм“, П застр. ≤ 60 %, П озел. ≥ 40 %, Кинт. – 1.2, Н ≤ 10 м.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-303/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

– Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ VIII-7545, кв. 92а по плана на V микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.604.361 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“, с цел разделянето му на 2 (два) броя нови УПИ с предназначение за „жилищно строителство“: УПИ XXII, кв. 92а по плана на V микрорайон, Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.604.425 по кадастралната карта на Благоевград и УПИ XXIII, кв. 92а по плана на V микрорайон, Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.604.426 по кадастралната карта на Благоевград

– Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – с цел образуване на нова улица-тупик, отредена за имот с идентификатор  04279.604.427 по кадастралната карта на Благоевград, с о.т. 26а – о.т. 26б за достъп до новообразуван УПИ XXII-604.425, кв. 92а по плана на Vмикрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.604.425 по кадастралната карта на Благоевград;

– План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XXII-604.425, кв. 92а по плана на V микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.604.425 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свързано жилищно застрояване със застрояването в XXIII, кв. 92а по плана на V микрорайон, Благоевград и запазване на предвиденото свързано застрояване с УПИ VII-604.52, кв. 92а по плана на V микрорайон, Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Жс“; Височина на застрояване до 15.00 м.; Максимална стойност на Кинт.- 2.0; Плътност на застрояване- максимум 70%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-293/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

        1. Изменение плана за регулация (ИПР) за УПИ XI- 2742, кв. 109 по плана на ЦГЧ –  Благоевград, с цел отреждане на УПИ XI за имот с идентификатор 04279.613.381 по КК на Благоевград и промяна предназначението от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“;

        2. План за застрояване за УПИ XI- 613.381, кв. 109 по плана на ЦГЧ –  Благоевград, имот с идентификатор 04279.613.381 по КК на Благоевград за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели  в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград- ново средно свързано застрояване , спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ц”;Височина на застрояване- до 15.00м; Кинт.- 3.0; Плътност на застрояване- максимум 80%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​​25. Предложение № 60-00-307/16.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

​​1. Изменение на плана за регулация (ИПР) на кв. 94 по плана на ЦГЧ – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.614.349 (частен) и 04279.614.259 (общински) по кадастралната карта на Благоевград, с цел обособяването на нов квартал 94а по плана на ЦГЧ – Благоевград и образуване на два броя нови УПИ: УПИ I, отреден за имоти с идентификатори 04279.614.349 (частен), 04279.614.395 (общински), с предназначение „за търговски обект“ и УПИ II, отреден за имот с идентификатор 04279.614.397 (общински), с предназначение „за озеленяване и трафопост“;

​​2. Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) с цел образуване на нова улица с о.т. 308 и о.т. 280а по плана на ЦГЧ, Благоевград; 

​​3. План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ I 614.349,614.395, кв. 94а по плана на ЦГЧ – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.614.349 и 04279.614.395 по кадастралната карта на Благоевград – ново ниско свободно застрояване и УПИ II 614.397, кв. 94а по плана на ЦГЧ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.614.397 по кадастралната карта на Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ц”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 3.0; Плътност на застрояване- максимум 80%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-320/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIV-4534 в кв. 34 по плана на VII- ми микрорайон – Благоевград: 

– Изменение на вътрешната регулационна линияна УПИ XIV-4534 кв. 34 по плана на VII-ми микрорайон – Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“, с цел изменение на вътрешните регулационни линии по имотни граници на имот с идентификатор 04279.623.15 по КК на Благоевград и образуване на нов УПИ XIV, с предназначение „за жилищно строителство“

– План за застрояване (ПЗ) за новообразувания УПИ XIV – 623.15 кв. 34 по плана на VII-ми микрорайон – Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жс“;Височина на застрояване- до 15.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.0; Плътност на застрояване- максимум 70%; Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-323/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ПР) заобединяване на УПИ XXVIIобщ. и УПИ VIобщ., кв. 1 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ в нов УПИ VI, отреден за имот с идентификатор 57159.500.560 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ и изменение на вътрешните регулационни линии на новообразуван УПИ VI, кв. 1 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ по имотни граници на имот с идентификатор 57159.500.560 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград. 

2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ VI-500.560, кв. 1 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, имот с идентификатор 57159.500.560 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм“; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​​28. Предложение № 60-00-308/15.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за нов водопровод PE DN25 от съществуващ водопровод ЕТ DN80 за захранване на имот с идентификатор 00134.15.196 в местността „Айдарово“ по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.15.107 (полски път – общинска собственост) и 00134.15.142 (ливада – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

29. Предложение № 60-00-288/12.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за захранване на „Жилищна сграда“ в имот с идентификатор 27231.22.34 в местността „Гошевица” по КК на с. Еленово, община Благоевград, кв. 60а, Благоевград с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 27231.20.76 (местен път – общинска собственост) и 27231.21.60 (селскостопански, горски ведомствен път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград. 

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

30. Предложение № 60-00-313/20.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за захранване на „Жилищна сграда“ в имот с идентификатор 04279.130.80 в местността „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.130.27 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 31. Предложение № 60-00-305/15.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 04279.19.33, представляващ част от имоти с идентификатори 04279.163.5 (полски път – общинска собственост),  04279.19.30 (полски път – общинска собственост), 04279.19.32 (полски път – общинска собственост), 04279.323.2 (пасище, мера – общинска собственост) и 04279.323.3 (полски път – общинска собственост) от „полски път“ в „ път с трайна настилка“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.19.14 в местността „Под Грамада-Ш.13“ по кадастралната карта на Благоевград, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

32. Предложение № 60-00-306/15.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН от съществуващ СБС на ВМрНН на ТП „Поделение“ в имот с идентификатор 04279.139.60 до имот с идентификатор 04279.140.74 в местността „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.139.60 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 04279.139.61 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

33. Предложение № 60-00-319/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно Одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.35.52, местност „Чикуто- Ш.18“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. Предложение № 60-00-318/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за Имот с идентификатор 27231.59.2, местност „Смирковица” по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           

​​35. Предложение № 60-00-276/26.05.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно ​разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на ​Подробен устройствен план (ПУП):

1.  План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.78.123, местност „Герена” ​по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за ​фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени ​показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална ​стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- ​минимум 30%.

2. Парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на част от имот с ​идентификатор 04279.78.93, местност „Герена” по кадастралната карта на Благоевград от „за ​селскостопански горски ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на ​транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.78.123, местност „Герена” по ​кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

36. Предложение № 60-00-277/26.05.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.54, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт.- 0,9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Предложение № 60-00-312/20.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.101.102, местност „Айдаровско дере” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5;Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

38. Предложение № 60-00-285/08.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 27231.46.456, местност „Еленовски път“ по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри- „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-309/19.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.61.4, местност „Козлодуй“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-310/19.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 27231.46.116, местност „Песоко“ по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-311/19.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 57159.502.5 и 57159.502.6 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ 

42. Предложение № 60-00-294/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 00134.9.19, местност „Чуките“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ 

43. Предложение № 60-00-295/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.101.109, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

    44. Предложение № 60-00-297/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 27231.53.286 и 27231.53.287, местност „Смриковица“ по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри- „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           45. Предложение № 60-00-302/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.36.51, местност „Река Бистрица – Ш.107“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна на устройствената зона от „Оз“ в предимно производствена устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           46. Предложение № 60-00-301/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 68792.210.20, местност „Под къщи“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          47. Предложение № 60-00-292/13.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.1.52, местност „Около къщи“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

48. Предложение № 60-00-304/15.06.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 47370.11.149, местност „Тутунището“ по кадастралната карта на с. Марулево, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           49. Предложение № 60-00-314/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.130.11, местност „Пенков-чифлик- Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на устройствена зона- „Жс“, със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 15.00м; Максимална стойност на К инт.- 2.0; Плътност на застрояване- максимум 70%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           50. Предложение № 60-00-322/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 04279.101.51 и 04279.101.53, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с ниска височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

          Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          51. Предложение № 60-00-317/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 24367.75.19, местност „Черешата“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с ниска височина- „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

52. Предложение № 60-00-321/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 24367.75.38, 24367.75.39 и 24367.75.40, местност „Черешата“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища- „Ов“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 7.00 м;Максимална стойност на Кинт- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           53. Предложение № 60-00-315/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 47370.10.568, местност „Валога“ по кадастралната карта на с. Марулево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на Предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           54. Предложение № 60-00-316/21.06.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров – Заместник-кмет по строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 272-ЧР/16.06.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 17004.10.925, местност „Елата“ по кадастралната карта на с. Горно Хърсово, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна  устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

           Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            55. Изслушване на г-н Атанас Дафинов – Управител на „Общински футболен клуб Пирин“ ЕООД.

56. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания. 

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *