С 2055 души се стопила Благоевградска област за 1 г.

ТОП НОВИНИ

най-много – 32,9% от цялото население. С 31,7% втора по застарялост на населението е община Струмяни.

Благоевградска област е доста зле и по отношение на друг демографски показател – възпроизводство на трудоспособното население, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.). Към 31.12.2022 г. в област Благоевград 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 63 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

През 2022 г. в област Благоевград са регистрирани 2418 родени деца, като от тях 2409 са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 186 деца, или със 7.2%.

Броят на живородените момчета е с 47 по-голям от този на живородените момичета.

Област Благоевград е с раждаемост по-ниска от средната за страната. През 2022 г. средният брой живородени деца от една жена в област Благоевград е 1.63, а средната възраст на жените при раждане на първо дете нараства в сравнение с 2021 г. с 0.1 г. и достига 27.4 г.

Броят на живородените извънбрачни деца в област Благоевград е 1217, или 50.5% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните живородени деца в градовете е 53.0% на 46.2% в селата.

Броят на умрелите лица в област Благоевград през 2022 г. е 4559. Въпреки че спрямо предходната година той намалява с 1237, нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (17.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.0‰). През 2022 г. на 1000 жени са умрели 1183-ма мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (17.7‰), отколкото в градовете (14.5‰).

През 2022 г. в областта са починали 7 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност[1] е 2.9‰, като през 2021 г. той е бил двойно по-нисък – 1.5‰.

Миналата година са регистрирани 985 юридически брака – с 55 по-малко спрямо предходната година. 60.1% сватби са били в градовете.

През 2022 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.1 и 28.9 г. Спрямо предходната година се увеличава с 0.4 г. за мъжете и 0.3 за жените.

Броят на разводите в областта през 2022 г. е 353, или с 40 по-малко от регистрираните през 2021 г. От всички прекратени бракове 62.9% се отнасят за населението в градовете.

2007 души са сменили адреса си в рамките на областта и са се преселили в друго населено място.

От преселващите се в страната 3567 са избрали област Благоевград за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Благоевград са София – 20.4%, и Кюстендил – 6.2%, пише в. Струма

Най-малко преселили се в област Благоевград има от областите Кърджали и Силистра – по 0.1%.

През 2022 г. 866 души са променили своя настоящ адрес от област Благоевград в чужбина, а 1605 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Благоевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *