Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков свиква редовно заседание този петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 28 април 2023 година /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 74 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 28 април 2023 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Създаване на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели на Районен съд Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

2. Предложение № 60-00-90/21.02.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Наредба за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

3. Предложение № 60-00-118/13.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

4. Предложение № 60-00-121/17.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

5. Предложение № 60-00-200/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде нова Запис на заповед за авансово плащане по проект: „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

6. Предложение № 60-00-101/18.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение № 507 от 23.12.2022 година.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

7. Предложение № 60-00-172/12.04.2023 г. от Дейвид Арабаджиев – Секретар на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

8. Предложение № 60-00-191/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. №69-00-536/11.04.2023 г. от Атанас Дафинов – управител на „Общински футболен клуб „Пирин“ ЕООД, с което се предлага Общински съвет Благоевград да даде принципно съгласие футболният клуб да има право да сключва договори за рекламна дейност със спонсори на клуба, чрез поставяне на рекламни табели, банери на стълбове за улично осветление на територията на Благоевград, собственост на Община Благоевград, които са поставени върху общински имоти, за срок до 1 година, за реклама на дейността на съответното юридическо лице-спонсор. Приходите от същите следва да постъпват по сметка на дружеството, с цел набиране на допълнителни средства за нуждите и разходите на клуба.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

9. Предложение № 60-00-193/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за откриване и провеждане процедура на публичен търг за отдаване под наем на 20 (двадесет) броя преместваеми обекти (павилиони) – общинска собственост.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

10. Предложение № 60-00-169/07.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на сграда върху общински поземлен имот с идентификатор № 04279.616.130 по КК на Благоевград срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград с обекти в завършен вид в сградата.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

11. Предложение № 60-00-157/04.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването върху поземлен имот с идентификатор 04279.603.487 по КК на Благоевград за изграждане на нов Център за спешна медицинска помощ-Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

12. Предложение № 60-00-192/13.04.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти за нуждите на ЦСМП – Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

13. Предложение № 60-00-162/06.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно писмо с наш вх. № ЕО-Б-3012/02.12.2022 г. от г-жа Виктория Тахова – Изпълнителен директор на Агенция за качеството на социалните услуги, за предоставяне на общински нежилищен имот за нуждите на агенцията.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

14. Предложение № 60-00-199/18.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно доклад с наш вх. № 53-00-203/02.03.2023 г. от Богдана Костадинова – Директор на Център за подкрепа и личностно развитие /ЦПЛР/ – Център за личностно и и творческо развитие на децата на Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот – „Мощанска къща“ в кв. Вароша.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

15. предложение № 60-00-190/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Заявление с наш вх. № 69-00-305/02.03.2023 г. от г-жа Мина Енева – Председател на сдружение с нестопанска цел „ТАЦИТУС“, за предоставяне под наем на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.614.211.1.2 по КК на Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 29, ет. 1, частна общинска собственост, с площ 118 кв.м.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

16. Предложение № 60-00-188/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 169, вх.А, ет.5, ап.11, с идентификатор 04279.627.34.4.14 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и седем точка тридесет и четири точка четири точка четиринадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 39,70 кв.м., ведно с мазе № 11, с площ 5,50 кв. м. и 1,6597 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

17. Предложение 60-00-159/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 58, ет. 5, ап. 13, с идентификатор 04279.626.47.3.13 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,76 кв.м, ведно с мазе № 13, с площ 3,37 кв.м и 5,6596 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

18. Предложение 60-00-161/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 132, ет. 2, ап. 5, с идентификатор жк. „Еленово” бл. 8, ет. 7, ап. 21, с идентификатор 04279.627.69.8.5 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 39,70 кв.м, ведно с мазе № 5, с площ 5,94 кв.м и 5,6672 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

19. Предложение 60-00-163/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 8, ет. 7, ап. 21, с идентификатор жк. „Еленово” бл. 8, ет. 7, ап. 21, с идентификатор 04279.626.4.19.21 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 75,73 кв.м, ведно с мазе № 21, с площ 3,49 кв.м и 4,4776 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

20. Предложение 60-00-160/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 58, ет. 4, ап. 10, с идентификатор 04279.626.47.3.10 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,76 кв.м, ведно с мазе № 10, с площ 4,40 кв.м и 5,6857 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

21. Предложение 60-00-158/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 213А, вх. А ет. 5, ап. 13, с идентификатор жк. „Еленово” бл. 8, ет. 7, ап. 21, с идентификатор 04279.624.3.11.13 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 83,83 кв.м, ведно с мазе № 13, с площ 3,38 кв.м и 8,509 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

22. Предложение 60-00-164/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Струмско“, ул. ,,Яне Сандански“ бл. 23, вх. Б, ет. 4, ап. 11, с идентификатор № 04279.629.114.39.11 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 40,17 кв.м, ведно с мазе № 17, с площ 2,63 кв.м и 1,7044 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

23. Предложение 60-00-165/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. „Струмско“, ул. ,,Броди“ бл. 32, вх. Б, ет. 3, ап. 8, с идентификатор № 04279.629.114.11.8 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 56,10 кв.м, ведно с мазе № 1, с площ 3,71 кв.м и 2,3044 % от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

24. Предложение 60-00-167/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, бул. ,,Св. св. Кирил и Методий“ № 7, вх. Б, ет. 4, ап. 12, с идентификатор № 04279.612.113.1.27 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 74,15 кв.м, ведно с мазе № 9, с площ 4,55 кв.м и 9,14 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

25. Предложение 60-00-166/06.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Бялата висота“ бл. 38-А, вх. А, ет. 3, ап. 8, с идентификатор № 04279.625.19.4.8 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 63,10 кв.м, ведно с мазе № 8, с площ 5,88 кв.м и 6,8303 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

26. Предложение № 60-00-194/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-3/ 01.03.2023г. от Георги Стефанов Ангелов и Стоица Стефанов Ангелов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 57159.500.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Покровник, одобрени със Заповед № РД-18-85/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-2147-21.02.2023г. на Началника на СГКК-Благоевград, адрес: с. Изгрев, ул. „Тодор Александров“ №24, целият с площ от 852 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ XXI-71, кв.6 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №607/08.05.1991 г., ПУП-ИПР одобрен със Заповед № 1444/ 05.12.2017 г., ПУП-ИПРЗ и ПУР одобрен със Заповед № 1140/ 19.09.2005 г. на Кмета на Община Благоевград. Представен е проект за изменение на КККР на с. Покровник за поземлени имоти с идентификатори 57159.500.652 и 57159.500.71 по КККР на с. Покровник.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

27. Предложение № 60-00-186/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-4/08.03.2023 г. от Радослав Кирилов Олев за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 57159.500.569 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-85/26.11.2021 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.03.2023 г., целият с площ от 469 кв.м, с адрес на имота: с. Покровник, ул. ,,Васил Левски“ № 21, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), представляващ УПИ XI-79 /единадесет – седемдесет и девет/, кв. 5 /пет/ по плана на с. Покровник, съгласно ЗРП одобрен със заповед № 607/08.05.1991 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със заповед № 2290/06.12.2022 г., ПУП-ИПР одобрен със заповед № 547/01.04.2021 г., ЧИЗРП одобрен със заповед № 210/23.04.1997 г.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

28. Предложение № 60-00-201/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Постъпило искане с вх. № ОС-0207-2/10.03.2023 г. от Елена Славева Червенкова за закупуване, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на общински имот с идентификатор 68792.501.315 /шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка триста и петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, община Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.03.2023 г., целият с площ 319 кв.м /триста и деветнадесет кв.м/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 68792.501.314, 68792.501.385, 68792.501.95. В поземлен имот с идентификатор 68792.501.315 по кадастралната карта на с. Логодаж има построени сгради с идентификатори: 68792.501.315.1 с предназначение: Сграда за търговия, застроена площ 269 кв.м; 68792.501.315.2 с предназначение: Селскостопанска сграда, застроена площ 21 кв.м и 68792.501.315.3 с предназначение: Селскостопанска сграда, застроена площ 29 кв.м.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-168/06.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно провеждане на административно производство за промяна предназначението на земеделски територии и горски територии по реда на чл. 81 от Закона за горите.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

30. Предложение № 60-00-346/27.09.2021 г. от Кмета на Община Благоевград, във връзка с Решение № 809/11.05.2022 г. на Административен съд Благоевград, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

31. Предложение № 60-00-354/29.09.2021 г. от Кмета на Община Благоевград, във връзка с Решение № 189/07.02.2022 г. на Административен съд Благоевград, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

32. Предложение № 60-00-343/27.09.2021 г. от Кмета на Община Благоевград, във връзка с Решение № 729/28.04.2022 г. на Административен съд Благоевград, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

33. Предложение № 60-00-146/29.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

34. Предложение № 60-00-147/29.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

35. Предложение № 60-00-174/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

36. Предложение № 60-00-155/03.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

37. Предложение № 60-00-145/29.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

38. Предложение № 60-00-156/03.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

39. Предложение № 60-00-154/03.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

40. Предложение № 60-00-144/29.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

41. Предложение № 60-00-149/29.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

42. Предложение № 60-00-150/29.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

43. Предложение № 60-00-148/29.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

44. Предложение № 60-00-209/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно промяна начина на трайно ползване на общински поземлени имоти с идентификатори: ПИ 24367.114.1, ПИ 24367.114.208, ПИ 24367.63.1 с начин на трайно ползване „Пасища“ , с трайно предназначение на територията „Земеделска“ по КККР на село Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-146/13.03.2019 година на Изпълнителния Директор на АГКК.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

45. Предложение № 60-00-202/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

• Изменение плана за регулация (ИПР) за УПИ II, кв. 10a по плана на IV-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.601.196 по КК на Благоевград, с предназначение „за озеленяване“ за изменение на вътрешната регулационна линия към УПИ I, с предназначение „за жилищно застрояване“ и образуване на нов УПИ I, отреден за имот с идентификатор 04279.601.551 по КК на Благоевград с предназначение „за гаражи“.

• План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ I, кв. 10а по плана на IV-ти микрорайон имот с идентификатор 04279.601.551 по КК на Благоевград,

Устройствена зона- „Жк“;

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт.- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 50%;

Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

46. Предложение № 60-00-203/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

• Изменение плана за регулация (ИПР) за УПИ III – общ., кв. 10 по плана на кв. „Струмско“ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.628.155 по кадастралната карта на Благоевград за изменение на вътрешната регулационна линия към УПИ XXIX по имотната граница на имот с идентификатор 04279.628.155 по кадастралната карта на Благоевград и образуване на 2 (два) нови УПИ както следва: УПИ XXXI, отреден за имот с идентификатор 04279.628.531 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение, „за жилищно строителство“ и УПИ XXX, отреден за имот с идентификатор 04279.628.530 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“;

• Изменение плана за улична регулация (ИПУР) с цел образуване на нова улица за достъп от о.т. 65а до о.т. 65б;

• План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XXXI-628.531, имот с идентификатор 04279.628.531 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно застрояване“ – ново ниско свободно застрояване

• План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XXX-628.530, имот с идентификатор 04279.628.530 по кадастралната карта на Благоевград с предназначение „за жилищно застрояване“ – ново ниско свързано застрояване с УПИ IV-5798, кв. 10 по плана на ж.к. „Струмско“ – Благоевград,

Устройствена зона- „Жм“;

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт.- 1.2;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Минимална озеленена площ- 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

47. Предложение № 60-00-176/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 12А по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, както следва:

• Изменение плана за регулация (ИПР) на кв. 12А за образуване на нов УПИ II отреден за имот с идентификатор 00134.501.503, нов УПИ III отреден за имот с идентификатор 00134.501.502 и нов УПИ IV отреден за имот с идентификатор 00134.501.501 и 00134.501.561 (общински) с предназначение „за жилищно строителство“;

• План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ II, УПИ III и УПИ IV за ниско свободно жилищно застрояване, със следните устройствени показатели: устройствена зона „Жм“, П застр. ≤ 60 %, П озел. ≥ 40 %, Кинт. – 1.2, Н ≤ 10 м

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

48. Предложение № 60-00-197/18.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на част от улица „Иван Михайлов“ от о.т. 9а – о.т. 9 – о.т.10 – о.т. 11 – о.т. 12 – о.т. 13 по плана на кв. Грамада, Благоевград до кръстовище при о.т. 1 по плана на ж.к. „Запад“, Благоевград за предвиждане на кръгово кръстовище и пътен надлез над ЖП линия при кв. Грамада, Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

49. Предложение № 60-00-183/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ V-320 и УПИ XIX, кв. 22 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ V-320 и УПИ XIX с цел образуване на нов УПИ V, отреден за имоти с идентификатори 00134.501.696 и 00134.501.870 (проектен общински) по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ и нов УПИ XXIII, отреден за имот с идентификатор 00134.501.871 (проектен общински) по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с предназначение „за озеленяване“;

2. План за застрояване (ПЗ) за новообразувания УПИ V-501.696, 501.870, кв. 22 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, имоти с идентификатори 00134.501.696 и 00134.501.870 по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на жилищната сграда в УПИ V-501.696, 501.870, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 146/12.10.2021 г. на Главния архитект на Община Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Жм”;

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт.- 1.2;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

50. Предложение № 60-00-181/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ V и УПИ IV в кв. 18 и УПИ I и УПИ XI в кв. 23 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, както следва:

• Образуване на нови УПИ: УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548 и УПИ XI-501.549 в кв. 18, с предназначение „за жилищно строителство“, УПИ IV-501.345 в кв. 18, с предназначение „за търговски обект и обществено обслужване“, УПИ ХII-501.550 (общински) в кв. 18 с предназначение „за озеленяване“ и УПИ ХI-501.551(общински) в кв. 23 с предназначение „за жилищно строителство“;

• Образуване на нов квартал 24а и нов УПИ I-501.552 (общински) в кв. 24а с предназначение „за озеленяване“;

2. Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от О.Т.112, О.Т.111, О.Т.111а до О.Т.108 и изменение на крайната регулационна линия. Образуване на нова улица с О.Т.111а, О.Т.111в, О.Т.111г, , О.Т.111д и О.Т.111е, за достъп до новообразуваните УПИ;

3. План за застрояване (ПЗ) за УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548, УПИ XI-501.549 и УПИ IV-501.345 в кв. 18 и УПИ XI-501.551 в кв. 23 за ниско свободно застрояване със следните устройствени показатели: Устройствена зона „ Жм“, П застр. ≤ 60 %, П озел. ≥ 40 %, Кинт. – 1.2, Н ≤ 10 м.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

51. Предложение № 60-00-179/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ IX-202 и УПИ X-202 в кв. 24 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, за образуване на четири броя нови УПИ: УПИ IX, отреден за имот с нов идентификатор 57159.501.244, УПИ XVII, отреден за имот с нов идентификатор 57159.501.245, УПИ X, отреден за имот с нов идентификатор 57159.501.251 и УПИ XVI, отреден за имот с нов идентификатор 57159.501.252 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

52. Предложение № 60-00-177/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XIII-261 в кв. 11 по плана на с. Рилци, община Благоевград за изменение на регулационните линии на УПИ XIII-261 към УПИ VIII-общ. и УПИ II-94,260 по имотните граници на имот с нов идентификатор 62699.501.436 по КККР на с. Рилци, община Благоевград и отреждане на УПИ XIII за имот с идентификатор 62699.501.436, с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

53. Предложение № 60-00-189/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 68792.58.5, местност „Тепане“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища- „Ов“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

54. Предложение № 60-00-205/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.148.44, местност „Мутишица“ по кадастралната карта на Благоевград, с превиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

55. Предложение № 60-00-198/18.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно отклонения от правилата и нормативите за отделни урегулирани поземлени имоти, определени с Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), за УПИ I-1547, кв. 221 по плана на ЦГЧ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.612.88 по кадастралната карта на Благоевград, от одобрена стойност на Кинт- 3.16 до 4.19 и от одобрена стойност на Пзастр – 74,30 % до 98,00 %, на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

56. Предложение № 60-00-187/13.04.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване изменение на коефициента на интензивност на застрояване за УПИ VIII-602.160, 602.519, кв. 1 по плана на Стопански двор – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.602.160 и 04279.602.519 по кадастралната карта на Благоевград, от максимална стойност на Кинт. – 2.5, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), на максимална стойност на Кинт.- 4.5, на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

57. Предложение № 60-00-196/18.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 24367.51.4, местност „Чадарето“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища- „Ов“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

58. Предложение № 60-00-170/07.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 30702.15.8, местност „Бегово лозе“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели- „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

59. Предложение № 60-00-185/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04217.491.4, местност „Тепавиците“ по кадастралната карта на с. Бистрица, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

60. Предложение № 60-00-178/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.9.25, местност „Лаго“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

61. Предложение № 60-00-210/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04217.1.60, местност „Безово“ по кадастралната карта на с. Бистрица, общ. Благоевград, с цел предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 30 %; Минимална озеленена площ – 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

62. Предложение № 60-00-211/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 66055.58.10, местност „Поленица“ по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

63. предложение № 60-00-175/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет-Благоевград, за имот с идентификатор 04279.101.102, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

64. Предложение № 60-00-173/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет-Благоевград, за имоти с идентификатори 24367.76.225 и 24367.76.6, местност „Баларбаши“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели:Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5;Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

65. Предложение № 60-00-207/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.17.11, местност „Валого“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп” със следните устройствени показатели:Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

66. Предложение № 60-00-204/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване изменение на коефициента на интензивност на застрояване за УПИ VII-602.160, 602.519, кв. 1 по плана на Стопански двор – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.602.160 и 04279.602.519 по кадастралната карта на Благоевград, от максимална стойност на Кинт. – 2.5, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), на максимална стойност на Кинт.- 4.3, на основание § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

67. Предложение № 60-00-208/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04217.1.18, местност „Добро поле“ по кадастралната карта на с. Бистрица, общ. Благоевград, с цел поправка на явна фактическа грешка и превиждане на курортна устройствена зона- „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 30%; Минимална озеленена площ- 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

68. Предложение № 60-00-206/19.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 78464.20.912, местност „Бресто“, 78464.20.875 и 78464.20.875, местност „Церовско дере“ по кадастралната карта на с. Церово, общ. Благоевград, с цел поправка на явна фактическа грешка и превиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА резрешаване изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с пл. № 12.7 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бресто“, землище на с Церово, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно происводствена устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

69. Предложение № 60-00-180/12.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод от съществуващ водопровод PE DN90 за захранване на имоти с идентификатори 04279.111.35 и 04279.111.27 в местността „Джампалица“, землище на Благоевград с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.113.8 (местен път – общинска собственост), 04279.113.13 (местен път – общинска собственост), 04279.158.73 (пасище, мера – общинска собственост), 04279.158.74 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.158.75 (местен път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

70. Предложение № 60-00-182/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.20.43 и имот с нов идентификатор 04279.18.28, образуван от имот с идентификатор 04279.28.27 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.20.27, местност “Под Грамада- Ш.13” по кадастрална карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

71. Предложение № 60-00-184/13.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изместване на ЖР стълб от поземлен имот с идентификатор 27231.29.4 и прокарване на подземен кабел 20 kV от съществуващо жере 20 kV в поземлен имот с идентификатор 27231.29.2 (за гробищен парк – общинска собственост) до шахта на съществуващ кабел 20 kV в поземлен имот с идентификатор 27231.29.5 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), местност „Идрийца“ по КККР на с. Еленово, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

72. Предложение № 60-00-195/18.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 03664.17.8, местност „Ридара” по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „автокъща офиси и кафе”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

73. Предложение № 60-00-171/07.04.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.65.25, местност „Под междата” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за складове и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

74. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

May be an image of 7 people

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *