Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 23 март 2023 година /четвъртък/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 23 март 2023 година /четвъртък/ от 09:30 часа в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 4 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 23 март 2023 година /четвъртък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-116/16.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите във „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ АД, ЕИК 205865355, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Дъбравска“ № 1.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

2. Предложение № 60-00-115/16.03.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Включване на обект: “Съоръжение за укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград-Бистрица-летовище „Бодрост“- местност „Картала“ в поземлен имот с идентификатор 04279.310.1 в Приложение № 8 наГодишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственостна Община Благоевград за 2023 г.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

3. Предложение от Кмета на община Благоевград, относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, с обхват поземлени имоти в кадастрални райони с № 29, 32, 42, 52, 53 и 72 по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

​Максимална стойност на Кинт- 2.5;

​Плътност на застрояване- максимум 60%;

​Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          4Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *