Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на 23 февруари 2023 г. /четвъртък/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 23 февруари 2023 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 54 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

   ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 23 февруари 2023 година /четвъртък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-29 от 08.02.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 14 по Протокол № 1 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 27.01.2023 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

2. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-31 от 08.02.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 32 по Протокол № 1 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 27.01.2023 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-32 от 08.02.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 20 по Протокол № 1 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 27.01.2023 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4.  Предложение 60-00-55/08.02.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

​Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

5. Предложение 60-00-79/14.02.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно осигуряване на съфинансиране от Община Благоевград за изграждане на физкултурен салон към Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, Договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

​Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

6. Предложение 60-00-80/14.02.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изпълнение на проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

7. Предложение 60-00-84/15.02.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно осигуряване на собствено финансиране от Община Благоевград за  изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградата на Образователен център и култура по проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

8. Предложение № 60-00-51/08.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.  

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

          – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

9. Предложение № 60-00-88/16.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ по реда на Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград на лицето Катя Николова Николова – Димитрова, във връзка с подадено Заявление с вх. № 90-00-12/10.02.2023 г.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

          – Павлин Янкулски – Председател на КЗ

10. Предложение № 60-00-52/08.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно промени в общинската транспортна схема – откриване на нова автобусна линия № 12 и утвърждаване на маршрутно разписание на линия № 12.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

11. Предложение № 60-00-63/10.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно наименуване на улици в гр. Благоевград.

Докл. – Йвайло Златанов – Председател на КОКВ

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

12. Предложение № 60-00-86/16.02.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно постъпило уведомление с вх. № 69-00-204/14.02.2023 г. и Декларация от д-р Теодор Велчев – Управител на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ ЕООД.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

13. Предложение № 60-00-81/14.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно оттегляне на Решение № 456 от Протокол № 18/25.11.2022 г. на Общински съвет Благоевград, ведно с Решение № 502 от Протокол № 19/23.12.2022 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

14. Предложение № 60-00-53/08.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. „Еленово“ бл. 119, ет. 2, ап. 4, с идентификатор № 04279.627.57.6.4 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и седем точка петдесет и седем точка шест точка четири) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 83,51 кв.м, ведно с мазе № 4, с площ 7,61 кв.м и 7,8990 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото без направените подобрения от наемателя.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

15. Предложение № 60-00-68/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Бялата висота“ бл. 35-А, вх. А, ет. 3, ап. 9, с идентификатор № 04279.625.16.8.9 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 66,12 кв.м, ведно с мазе № 9, с площ 7,19 кв.м и 8,0265 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

16. Предложение № 60-00-66/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Ален мак“ бл. 27, ет. 1, ап. 2, с идентификатор № 04279.625.119.5.2  по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,96 кв.м, ведно с мазе № 2, с площ 3,70 кв.м и 3,6178 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

17. Предложение № 60-00-71/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Еленово“ № 16-а, вх. а, ет. 5, ап. 14, с идентификатор № 04279.626.14.14.14 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 56,10 кв.м, ведно с мазе № 16, с площ 4,51 кв.м и 2,1873 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

18. Предложение № 60-00-70/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Еленово“ бл. 202, вх. В, ет. 5,​ ап.20, с идентификатор № 04279.624.33.8.20 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и четири точка тридесет и три точка осем точка двадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,67 кв.м, ведно с мазе № 20, с площ 5,00 кв.м и 5,366 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

19. Предложение № 60-00-54/08.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. ,,Еленово“ бл. 58, ет. 6, ап. 17, с идентификатор № 04279.626.47.3.17 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 61,22 кв.м, ведно с мазе № 17, с площ 7,08 кв.м и 5,4130 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

20. Предложение № 60-00-48/03.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № 94-00-1158/ 13.06.2022 г. от Бранимира Евтимова Евтимова за закупуване на поземлен имот с идентификатор № 00134.501.508 /нула нула сто тридесет и четири точка петстотин и едно точка петстотин и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-82/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.01.2023 г., целият с площ от 2390 кв.м /две хиляди триста и деветдесет квадратни метра/, адрес на имота: с. Изгрев, ул. ,,Иван Вазов“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m).

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

21. Предложение № 60-00-47/03.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № 94-00-1093/ 06.06.2022 г. от Веселина Христова Дългъчева за закупуване на поземлен имот с идентификатор № 49179.501.250 /четиридесет и девет хиляди сто седемдесет и девет точка петстотин и едно точка двеста и петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мощанец, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-84/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.01.2023 г., целият с площ от 1046 кв.м /хиляда четиридесет и шест квадратни метра/, адрес на имота: с. Мощанец, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

22. Предложение № 60-00-43/03.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Заявление с вх. № ОС-0215-27/ 18.11.2022г. от  Кристин Атанасов Атанасов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 49179.501.107 /четиридесет и девет хиляди сто седемдесет и девет точка петстотин и едно точка сто и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мощанец, одобрени със Заповед № РД-18-84/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ от 641 кв.м /шестстотин четиридесет и един кв.м/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ II-32, кв.11 по плана на с. Мощанец, общ. Благоевград, ПУП-ИПР одобрен със Заповед №1959/10.10.2022 г.

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

23. Предложение № 60-00-67/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-21-001/ 30.01.2023 г. от Асен Росенов Йорданов за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 96/182 ид.ч. от сграда с идентификатор 04279.614.60.2 по кадастралната карта на гр. Благоевград, разположена в имоти с идентификатори 04279.614.59 и 04279.614.60 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 04279.614.60 по кадастралната карта на гр. Благоевград.

​Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

24. Предложение № 60-00-74/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно определяне мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване за 2023 г., приемане на Годишен план за паша за 2023 г. и Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ на територията на Община Благоевград за 2023 г.

​Докл. – Исмет Узунов – Председател на КУТКБОЕТ

​           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​           – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

25. Предложение № 60-00-64/10.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) трасе на „Кабел 20кV външно захранване за КТП-1-20/0,4кV-50кVа“ за електрозахранване на имот с идентификатор 04279.78.129 по КК на  Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.78.93 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.131.13 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост – Пътно управление), 04279.39.30 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 04279.321.2 (водно течение, река – държавна собственост – МОСВ) по кадастралната карта на Благоевград.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-85/15.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на нов водопровод PE DN 90 от съществуващ водопровод РЕ DN 90 до имот с идентификатор 24367.114.205 по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 24367.49.378 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.49.5 (лозе – общинска собственост), 24367.49.367 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.114.366 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.114.208 (пасище, мера – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, общ.Благоевград, и имоти № 78.160 (дере, овраг, яма – общинска собственост), № 78.1869 (трайни насаждения – частна собственост), № 78.957 (за селскостопански, горски ведомствен път – общинска собственост) и № 78.1876 (трайни насаждения – ползвател Община Благоевград) по плана на новообразуваните имоти на землище с. Дъбрава, общ. Благоевград.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-60/09.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост в имот с идентификатор 62699.59.153 до имот с идентификатор 62699.14.7 в местността „Диновица“, по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.59.153 (пасище, мера – общинска собственост), 62699.59.226 (полски път – общинска собственост), 62699.9.225 (полски път – общинска собственост), 62699.9.176 (полски път – общинска собственост) и 62699.14.234 (полски път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

​​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

28. Предложение № 60-00-57/09.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на крайната регулационна линия и образуване на нов УПИ XVI, кв. 10 по плана на „Промишлена зона”, Благоевград, имот с идентификатор 04279.619.103 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за производствени и складови дейности”;

​2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XVI- 619.103, кв. 10 по плана на „Промишлена зона”, Благоевград, имот с идентификатор 04279.619.103 по кадастралната карта на Благоевград – ново ниско свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Пп“; Височина на застрояване до 10.00 м;  Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%. Специфични параметри: паркиране в имота.

​​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

29. Предложение № 60-00-82/15.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на регулационните линии на УПИ III-6479, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“, Благоевград по имотните граници на имот с идентификатор 04279.618.15 по КК на Благоевград, отреждане на УПИ III за имот с идентификатор 04279.618.15 по КК на Благоевград и промяна предназначението от „за автогара“ в „за автогара и паркинг“.

​2. План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-618.15, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.618.15 по КК на Благоевград – ново средно свободно застрояване и запазване режима на съществуваща сграда с идентификатор 04279.618.15.1 по КК на Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Оо“; Височина на застрояване до 15.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.Специфични параметри- паркиране в УПИ.

​​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

30. Предложение № 60-00-83/15.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

​1. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за застрояване 

(ИПЗ) за УПИ I, кв. 124 по плана на II микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.615.267 по кадастралната карта на Благоевград, с цел привеждане на устройствената зона в съответствие с Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград и устройствените показатели, съгласно чл. 41, ал. 4 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

​2. Инвестиционен проект за пристройка на съществуваща сграда с идентификатор 04279.615.267.2, разположена в УПИ I, кв. 124 по плана на II микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.615.267 по кадастралната карта на Благоевград.

Устройствена зона и устройствени показатели, съгласно Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3/25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград:

Устройствена зона- “Ц”;

Височина на застрояване- до 15.00 м;

Специфични нормативи, съгласно чл. 41, ал. 4 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

Максимална стойност на Кинт.- 1.2;

Плътност на застрояване – максимум 40%;

Минимална озеленена площ- 20%.

ІІ. Разрешаване по реда на чл. 26 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. 

за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата /Наредбата/ във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, за намаляване отстоянията при пристрояване на съществуващи сгради, като се намалят отстоянията към улична регулационна линия, предвид осигуряването на икономическа целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение по отношение на целесъобразното използване на поземления имот и осигуряване на оптимален брой места в учебното заведение при спазване на образователни, здравни и технически изисквания.

​​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​​

31. Предложение № 60-00-72/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ; чл. 208, ал. 1 от ЗУТ; чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

​1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ II, кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, с предназначение „за озеленяване“, с цел образуване на нов УПИ VI, отреден за имот с идентификатор 57159.500.567 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“;

​2. План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ VI- 500.567, кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%. 

​​​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

          – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

​​

32. Предложение № 60-00-65/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на § 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии /Наредбата/ във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ промяна техническите характеристики на ул. „Митрополит Борис” от о.т. 90 до о.т. 251 – ул. „Христо Силянов” по плана на ЦГЧ, Благоевград.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

33. Предложение № 60-00-59/09.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Одобряване по реда на чл.129, ал. 1 от ЗУТ на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за улична регулация (ИПУР) на  улица „Зеленка“ от О.Т.32б, О.Т.32а, О.Т.33, О.Т.35, О.Т.36 по плана на кв. Грамада, Благоевград.  

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

​​​ ​​ 

34. Предложение № 60-00-19/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 20540.12.4, местност „Секирица“ по кадастралната карта на с. Делвино, община Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за ФЕЦ и трафопост”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

35. Предложение № 60-00-73/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.141.3, местност „Папльо” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1д”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

36. Предложение № 60-00-16/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с проектен идентификатор 04279.139.95 /част от имот с идентификатор  04279.139.93/, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

37. Предложение № 60-00-56/09.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.58.19, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствена и складова дейност”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

38. Предложение № 60-00-29/17.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.17.44, местност „Чикуто- Ш.16“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

39. Предложение № 60-00-61/10.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.152.18 местност „Герено- Ш.12“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива“ в „за предимно-производствени и складови дейности”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60%; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

40. Предложение № 60-00-62/10.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.152.10 местност „Герено- Ш.12“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива“ в „за предимно-производствени и складови дейности”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%

​Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

41. Предложение № 60-00-76/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 66055.30.12, местност „Селището” по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „фотоволтаична централа и складова база”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

42. Предложение № 60-00-75/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.26.24, местност „Стара гара – Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смфд”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ​

43. Предложение № 60-00-78/14.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.58.24, местност „Баларбаши- БЛ.2” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

44. Предложение № 60-00-38/25.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с  идентификатор 47370.11.165, местност „Юручка нива“ по кадастралната карта на с. Марулево, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „пасище“ в „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп“; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

45. Предложение № 60-00-77/14.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.147.14, местност „Мутишица“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

46. Предложение № 60-00-10/13.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 00134.506.200, местност „Чуките“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на курортна устройствена зона- „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване – максимум 30%; Минимална озеленена площ- 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

47. Предложение № 60-00-58/09.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.15.8, местност „Бегово лозе“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

48. Предложение № 60-00-49/08.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.32.1, местност „Дългата нива“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

49. Предложение № 60-00-41/30.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 00134.8.14, местност „Чуките“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина- „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

50. Предложение № 60-00-50/08.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.58.15, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

51. Предложение № 60-00-69/13.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.60.1, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

52. Предложение № 60-00-36/24.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 07377.64.11, местност „Балвано“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

53. Предложение № 60-00-45/03.02.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.17.11, местност „Валого“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

 54. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ 

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *