Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент този петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква първо редовно заседание, за тази календарна година, на Общински съвет Благоевград на 27 януари 2023 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 42 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 27 януари 2023 година /петък/ от 9.30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.07.2022 година до 31.12.2022 година.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет

2. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-1 от 06.01.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 541 по Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 23.12.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-2 от 06.01.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 549 по Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 23.12.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Предложение № 60-00-3/10.01.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2023 година.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

5. Предложение № В-00-595/15.11.2022 г. от Председателя на Общински съвет Благоевград и Становище № В-00-19 от 16.01.2023г. на Комисията по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докл. – Кирил Илиев – Председател на комисията по изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

6. Предложение № 60-00-7/12.01.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно Кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на Община Благоевград“ по процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ (Покана 1), с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

7. Предложение № 60-00-5/11.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване съгласие за изработване на инвестиционен проект за: „Пристрояване, основен ремонт и внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“, с намалени отстояния, съгласно чл. 26 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата /Наредба № РД-02-20-3/ и в отклонения от правилата и нормативите, съгласно § 9 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /Наредба № 7/.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

8. Предложение № 60-00-24/16.01.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно актуализирне на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Благоевград, съгласно чл. 26 и чл. 27 от Закона засоциалните услуги.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

9. Предложение № В-00-27/20.01.2023 г., от Георги Иванов – общински съветник към Общински съвет Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лева на Лиляна Кирилова Иванова.

Докл. – Георги Иванов – общински съветник

10. Предложение № 60-00-4/10.01.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

11. Предложение № 60-00-8/13.01.2023 г., от Кмета н Община Благоевград, относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2023 година.

Докл. – Исмет узунов – Председател на КРСРЗГС

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

12. Предложение № 60-00-6/11.01.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно определяне размера на годшната наемна цена за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

13. Предложение № 60-00-35/20.01.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно допълнение към Решение № 530 по Протокол № 19/23.12.2022 г. на Общински съвет Благоевград за предоставяне на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

14. Предложение № 60-00-11/13.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица „Арсений Костенцев“ между о.т. 63 и о.т. 67 по плана на ЦГЧ, Благоевград, за удължаване на улицата от о.т. 67а, о.т. 67б до о.т. 67в.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

15. Предложение № 60-00-1/04.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване съгласие, Областно пътно управление – Благоевград да стартира процедура за промяна на собствеността на Общински път BLG2061 /I – 1/ Благоевград –Бистрица –лет. Бодрост- м. Картала/.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

16. Предложение № 60-00-489/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова улична канализация от съществуваща канализация Ф400 на ул. „Панайот Волов“ до имот с идентификатор 04279.118.47 в местността „Пенков чифлик-Ш.39“ по КК на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.118.50 (за второстепенна улица – общинска собственост) и 04279.118.110 (полски път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

17. Предложение № 60-00-457/07.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ III, кв. 10 по плана на с. Бело поле, общ. Благоевград, с предназначение „за озеленяване“, с цел образуване на нов УПИ VII, отреден за имот с идентификатор 03664.501.157 (пл. 157) и имот с проектен идентификатор 03664.501.438 (общински) по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“;

2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ VII-501.157,501.438, кв. 10 по плана на с. Бело поле, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм“; Височина на застрояване до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

18. Предложение № 60-00-14/16.01.2023 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изместване на трасе на въздушен ел. провод СрН (20 кV) „Кладенци“ в имот с идентификатор 04279.20.47 местност „Под Грамада-Ш.13“, по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.20.47 (нива – частна собственост) и 04279.20.45 (полски път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

19. Предложение № 60-00-9/13.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

• Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XII, кв. 26 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, , с цел образуване на 5 (пет) бр. нови УПИ по имотни граници на имот с идентификатор 68792.501.355 по кадасталната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград: УПИ XXVII- 452, УПИ XXVIII- 453, УПИ XXIX- 454, УПИ XXX- 455 и УПИ XXXI- 456, отредени за имоти с идентификатори 68792.501.452, 68792.501.453, 68792.501.454, 68792.501.455, 68792.501.456, с предназначение за жилищно строителство;

• Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за образуване на нова улица-тупик с о.т.144а -о.т.144б за достъп до новообразуваните УПИ;

• План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ XXVII- 452, УПИ XXVIII-453, УПИ XXIX- 454, УПИ XXX- 455 и УПИ XXXI- 456, кв. 26 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Жм“; Височина на застрояване до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Специфични параметри: застрояването да се съобрази със сервитута на водопровод Ет. Ф80.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-27/17.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

– Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI- общ., кв. 22 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград за изменение на улична регулационна линия към улица с о.т. 16, о.т. 15 до о.т. 41 по имотни граници на имот с идентификатор 62699.501.202 по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ VI, кв. 22 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, отреден за имот с нов идентификатор 62699.501.431 по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, с предназначение „за православен храм“.

– План за застрояване (ПЗ) за УПИ VI-501.431, кв. 22 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, имот с идентификатор 62699.501.431 по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград – ново ниско свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Жм“; Височина на застрояване до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-32/18.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

•Изменение на плана за регулация (ИПР) за обединяване на УПИ XI-603.478, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград и паркинг с о.т.73г – о.т. 73д – о.т. 73е – о.т. 78 – о.т. 79 в нов УПИ XI, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, отреден за имот с нов идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за медицински дейности и паркинг“.

•План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-603.532, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта Благоевград – ново свободно застрояване и запазване режима на сгради, съгласно разрешения за ползване № СТ-05-1294/10.09.2014 г., № СТ-12-224/24.03.2008 г. и № СТ-05-656/03.06.2010 г., издадени от ДНСК.

Устройствена зона „Оо“;

Кинт.- 2.5;

П застр.- максимум 60%;

П озел.- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-493/13.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен Устройствен план (ПУП):

• Изменение плана за регулация (ИПР) на кв. 94 по плана на ЦГЧ- Благоевград, имоти с идентификатори 04279.614.349 (частен) и 04279.614.259 (общински) по кадастралната карта на Благоевград с цел образуване на два броя нови УПИ XIV, отреден за имоти с идентификатори 04279.614.349 (частен), 04279.614.395 (общински), с предназначение „за търговски обект“ и УПИ XV, отреден за имот с идентификатор 04279.614.397 (общински), с предназначение „за озеленяване и трафопост“;

• План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ XIV614.349,614.395, кв. 94 по плана на ЦГЧ- Благоевград, имоти с идентификатори 04279.614.349 и 04279.614.395 по кадастралната карта на Благоевград- ново ниско свободно застрояване и УПИ ХV614.397, кв. 94 по плана на ЦГЧ- Благоевград, имот с идентификатор 04279.614.397 по кадастралната карта на Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ц”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 3.00; Плътност на застрояване- максимум 80%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-20/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

– Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица с о.т. 45- о.т. 46 – о.т. 47 по плана на с. Мощанец, община Благоевград;

– Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VIII-24 и УПИ IX-24 в кв. 16 по плана на с. Мощанец, община Благоевград за изменение на страничната регулационна линия на УПИ VIII към УПИ VII по имотните граници на имот с идентификатор 49179.501.153 по КК на с. Мощанец, община Благоевград, образуване на нов УПИ VIII, отреден за имоти с идентификатори 49179.501.153, 49179.501.252 (общ.) и 49179.501.254 (общ.) по КК на с. Мощанец, община Благоевгра, с предназначение „за жилищно строителство“ и нов УПИ IX, с предназначение „за озеленяване“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-33/18.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

I. Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ IX- 8811, кв. 165 по плана на кв. Грамада, Благоевград, имот с идентификатор 04279.608.195 по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за агроавтосервиз, за МГТ, магазин за ССМ и административно-битов сектор“ в „производствени дейности, автосервиз, складови дейности и обществено обслужване“ и отреждане на УПИ IX, лв. 165 по плана на кв. Грамада, Благоевград за имоти с идентификатори 04279.608.195, 04279.608.484, 04279.608.485 и 04279.608.495 по кадастралната карта на Благоевград;

2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ IX-608.195,608.484,608.485,608,495, кв. 165 по плана на кв. Грамада, Благоевград- ново свободно средно застрояване и запазване режима на съществуваща сграда с идентификатор 04279.608.195.1, съгласно Удостоверение за търпимост № 42/25.06.2022г., издадено от Главния архитект на Община Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- “Смф”;

Височина на застрояване- до 15.00 м;

Максимална стойност на Кинт.- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 70%

Минимална озеленена площ- 20%

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-22/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ X, кв. 28 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград за изменение на страничната регулационна линия към УПИ IX по имотните граници на имот с идентификатор 68792.501.415 и образуване на три нови УПИ – УПИ XI, отреден за имоти с нови идентификатори 68792.501.458 и 68792.501.461(общ.) и УПИ XII, отреден за имоти с нови идентификатори 68792.501.459 и 68792.501.460(общ.) с предназначение „за жилищно строителство“ и УПИ Х, кв. 28 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград.

2. План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ XI- 458, 461(общ.) и УПИ XII- 459, 460 (общ.), кв. 28 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Жм”;

Височина на застрояване- до 10.00м;

Кинт.- 1.2;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

– Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-28/17.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 07377.66.61, местност „Над Бахчите” по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона “Пп” със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

27. Предложение № 60-00-15/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за УПИ VI- 129, кв. 26 по плана на ж.к. „Еленово 1“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.626.129 по кадастралната карта на Благоевград за поправка на явна фактическа грешка, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с комплексно застрояване- „Жк“, със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 15.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

28. Предложение № 60-00-25/17.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 20540.12.25, местност „Равнако-Секирица“ и 20540.43.274, местност „Преслапо-каловица“ по кадастралната карта на с. Делвино, общ. Благоевград, с цел промяна предназначенията им от „нива” в „за ФЕЦ и трафопост”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

29. Предложение № 60-00-31/18.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 07377.11.1, местност „Над къщи“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, 07377.53.4 по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, 07377.53.6 и 07377.53.7, местност „Цалините“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

30. Предложение № 60-00-34/18.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 07377.53.35 и 07377.53.36, местност „Бана каси“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

31. Предложение № 60-00-13/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.308.106, местност „Баларбаши“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Ов”; Височина на застрояване- до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0,8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

32. Предложение № 60-00-18/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 07377.63.5, местност „Балвано“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона с понижени показатели – „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

33. Предложение № 60-00-23/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на територията и промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот с нов идентификатор 04279.143.29 по кадастралната карта на Благоевград, образуван от имоти с идентификатори 04279.143.23 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.143.28 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград, както следва:

• Промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.143.23 от “територия заета от води и водни обекти” в “земеделска територия”.

• Промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот с идентификатор 04279.143.23 с НТП “за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” и част от имот с идентификатор 04279.143.28 с НТП „нива“ и образуване на нов имот с идентификатор 04279.143.29 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път” с цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.143.28, местност „Влашка чука“ по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

34. Предложение № 60-00-26/17.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.78.71, местност „Струма“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна предназначението от „нива” в „за складове, трафопост и ФЕЦ”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

35. Предложение № 60-00-17/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имоти с идентификатори 07377.78.28 и 07377.78.30, местност „Дългата нива“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел промяна предназначението от „нива“ в „за складово-промишлена база и офиси“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

36. Предложение № 60-00-21/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 27231.46.383, местност „Гошевица” по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

37. Предложение № 60-00-30/17.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.129.33, местност „Царевоселско шосе“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел промяна предназначението от „нива” в „за складове за промишлени стоки, магазини и автосервиз”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

38. Предложение № 60-00-12/16.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 57159.58.496, представляващ част от имот с идентификатор 57159.58.495 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград от „селскостопански, горски, ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 57159.58.19 в местността “Над междата” по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

39. Предложение № 60-00-477/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.108.11, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0,9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

40. предложение № 60-00-478/12.12.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 62699.30.12, местност „Над канала” по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствено-складова дейност”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2,5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване – минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

41. предложение № 60-00-2/09.01.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имоти с идентификатори 62699.30.8 и 62699.30.9 местност „Над канала” по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствено-складова дейност”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2,5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ

42. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *