Всичките 18 професионални гимназии в област Благоевград кандидатстват за статут на центрове за високи постижения

ТОП НОВИНИ

Всички 18 професионални гимназии в област Благоевград са кандидатствали да получат статут на центрове за високи постижения.
На работното съвещание преди началото на новата учебна година началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов информира директорите, че чрез модернизация на образователната инфраструктура по Националния план за възстановяване и устойчивост от МОН възнамеряват да създадат 24 центъра за високи постижения в професионалното образование и обучение, за което ще бъде отделен и значителен финансов ресурс.

Впоследствие от Министерството на образованието и науката разработиха и утвърдиха методологията, с която да се определят най-подходящите професионални гимназии, които да се модернизират и оборудват в съответствие с най-високите технологични изисквания. Преобразувани в центрове за високи постижения, от тях се очаква да бъдат ядрото на регионалните образователни екосистеми, допринасящи за повишаване на регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции.


Предвижда се центровете да осигурят модерно и иновативно образование и обучение по професии, необходими на регионалния пазар на труда, като предложат кратък преход от училище към работа. Ще се акцентира върху надграждането на традиционни отрасли (транспорт, селско стопанство) за дигитална и зелена трансформация, както и върху подпомагането на нововъзникващи производства, каквито са роботиката, зелената енергия, електромобилите. Специално внимание се отделя на връзката между интегрираните стратегии за развитие на регионите на ниво 2 и областите на образование в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.


По повод конкретните стъпки старши експертът по професионалнно образование в РУО инж. Антоанета Николова коментира, че всички 18 професионални гимназии в областта са се включили и са участвали в процедурата. Наред с дадената им възможност да се самооценят /по специално изготвения чек-лист/, училищата са оценявани по утвърдената методология и от Регионалното управление на образованието.


Един от водещите критерии е изпълнението на план-приема, включително предлагане на дуално обучение, STEM професии, защитени специалности и такива с очакван недостиг от специалисти, както и обучение на ученици от уязвими групи. Дали училището предлага обучение по професионални направления, съответстващи на Интегрираната стратегия за развитие на региона, в който се намира, както и наличието на индустриални зони, съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.


Други значими критерии са средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през 2019/2020, 2020/2021 учебна година, на задължителния втори ДЗИ по профеия през 2022 г., както и на процента на дипломиралите се ученици през последните три учебни години, въведените иновации в учебната дейност, участието си в проекти по национални програми за развитие на образованието и по оперативни програми на ЕС, както и по „ЕРАЗЪМ+“.


Водещ критерий е и обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса или университетски преподаватели в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството.
Комисията отчита още капацитета на физическата среда – наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване, както и на общежитие. Точки се присъждат и за установено партньорство с висши училища, за наличие на университети, включително филиал, в сходни области на науката и висшето образование в радиус до 100 км, с които може да се работи в рамките на обща образователна екосистема.


„На база на получените комплексни оценки сме извършили класация на професионалните гимназии, като подреждането е по низходящ ред спрямо броя на получените точки. Самото класиране е подписано от началника на РУО и документите са изпратени в Министерството на образованието и науката“, разясни инж. Николова.

Последната дума по определянето на 24-те професионални гимназии, които да се трансформират в центрове, имат от МОН. Образователни специалисти не изключиха възможността от просветното министерство да извършат и отделни класации на по-тясно специализираните училища, като например икономически, строителни гимназии… в страната и най-добрите в своите области също да получат допълнително финансиране./Струма.бг, сн: архив дарик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *