Общински съвет Благоевград няма да заседава на 30-ти септември, а на 7-ми октомври

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на 07 октомври 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Изменението на предварителния график за провеждане на заседания се налага поради провеждането на изборите за народни представители, насрочени за 2-ри октомври. Решението бе взето от Председателския съвет към Общински съвет Благоевград.

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 42 точки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 07 октомври 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград и избор на председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Избор на обществен посредник на територията на община Благоевград.

Докл. – Кирил Илиев – Председател на комисия (Комисия по номинация) за провеждане на процедура по избор на обществен посредник на територията на община Благоевград.

4. Предложение № 60-00-327/09.09.2022 г., от Кмета на Община Благоевград относно определяне състава на одитния комитет на Община Благоевград.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

– Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

5. Предложение № 60-00-354/20.09.2022 г., относно определяне на място за разполагане на паметник на Незнайния македонски четник.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

6. Предложение № 60-00-360/23.09.2022 г., относно предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К.

Докл. – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП

7. Заявление № 69-00-770/19.08.2022 г., от ОФК „ПИРИН“ ЕООД и становище с изходящ № 61-00-240/14.09.2022 година.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

8. Предложение № 60-00-216/21.06.2022 г., на Кмета на Община Благоевград, във връзка с Решение № 248 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29 юли 2022 година.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

9. Предложение № 60-00-326/09.09.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“ бл. 112, ет. 1, ап. 1, с идентификатор № 04279.627.16.9.1 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и седем точка шестнадесет точка девет точка едно) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 83,51 кв.м, ведно с мазе № 1, с площ 5,35 кв.м и 7,4437 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 58 600,00 лв. /петдесет и осем хиляди и шестстотин лева/ без ДДС, на наемателя Крум Симеонов Мавродиев.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

10. Предложение № 60-00-335/13.09.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград кв. „Струмско център” бл. 27, ет.4, ап.14, с идентификатор 04279.629.129.10.14 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и девет точка сто двадесет и девет точка десет точка четиринадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 43,15 кв.м., ведно с мазе №14, с площ 3,34 кв. м. и 2,5587 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 30 240,00 лв. /тридесет хиляди двеста и четиридесет лева/ без ДДС, на наемателя Мирослава Спасова Кьосева.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

11. Предложение № 60-00-341/14.09.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград кв. „Запад” бл. 40, ет.4, ап.8, с идентификатор 04279.609.18.2.8 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и девет точка осемнадесет точка две точка осем) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 82,77 кв.м., ведно с мазе №8, с площ 22,92 кв. м. и 9,9483 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 75 084,00 лв. /седемдесет и пет хиляди и осемдесет и четири лева/ без ДДС, на наемателя Росица Димитрова Малинова.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

12. Предложение № 60-00-336/13.09.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв.„Еленово“ № 216-В, вх. В,ет. 4, ап. 10,сидентификатор № 04279.624.14.1.10 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и четири точка четиринадесет точка едно точка десет) по кадастралната карта на гр. Благоевград, целият с площ – 83,83 кв.м, ведно с мазе № 10, с площ 6,70 кв.м и 10,6286 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 57 980,00 лв. /петдесет и седем хиляди деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС, на наемателя Станка Стоилова Аврамова.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

13. Предложение № 60-00-324/09.09.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“ № 58, ет. 6, ап. 18, с идентификатор № 04279.626.47.3.18 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и шест точка четиридесет и седем точка три точка осемнадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,47 кв.м, ведно с мазе № 18, с площ 5,00 кв.м и 5,2074 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 43 770,00 лв. /четиридесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева/ без ДДС, на наемателя Катя Димитрова Димитрова.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

14. Предложение № 60-00-325/09.09.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“ бл. 152, ет. 1, ап. 3, с идентификатор № 04279.627.103.5.3 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и седем точка сто и три точка пет точка три) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,71 кв.м, ведно с мазе № 3, с площ 11,24 кв.м и 8,2351 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 43 950,00 лв. /четиридесет и три хиляди деветстотин и петдесет лева/ без ДДС, на наемателя Миглена Симеонова Азова.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

15. Предложение № 60-00-322/02.09.2022 г., от Кмета на община Благоевград, относно писмо с вх. № 21-00-94/29.08.2022 г. от Проф. д-р Борислав Юруков – Ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имоти – публична общинска собственост за нуждите на учебното заведение.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

16. Предложение № 60-00-320/02.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой гараж до съществуващ гараж с идентификатор 04279.625.129.22 в поземлен имот с идентификатор № 04279.625.129 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ УПИ III-128,129 кв. 23 по плана на ж.к. “Ален мак”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 202, Протокол № 7 от 07.08.2009г. и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-319/02.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой гараж в поземлен имот с идентификатор № 04279.628.3 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ УПИ VII-628.3 кв. 3 по плана на кв. “Струмско”- Благоевград, одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

18. Предложение № 60-00-343/16.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-20/10.08.2022 г. от Йордан Светославов Димитров за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.628.23 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и осем точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г., последното изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-7234/ 12.07.2022 г. на Началника на СГКК – Благоевград., целият с площ от 994 кв.м /деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. ,,Райко Жинзифов“ (,,Октомврийска“) № 2, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, представляващ УПИ XI-4763 /единадесет – четири хиляди седемстотин шестдесет и три/, кв. 3 /три/ по плана на кв. „Струмско“ – Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със заповед № 889/ 10.11.1997 г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

19. Предложение № 60-00-339/13.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-19/ 03.08.2022г. от Боряна Боянова Пандева за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.628.625 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и осем точка шестстотин двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.07.2022 г., адрес: гр. Благоевград, ул. „Пеньо Пенев“ № 4, целият с площ от 372 кв.м /триста седемдесет и два кв.м/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ III- 4955, кв.12 по плана на кв. „Струмско“ – Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 889/ 10.11.1997 г., ПУП-ИПР одобрен със Заповед № 74/ 27.02.2014 г.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

20. Предложение № 60-00-333/13.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно искане с вх. № ОС-0207-5/03.05.2022 г. от Антон Калинов Стойчев за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 04217.925.10 /нула четири хиляди двеста и седемнадесет точка деветстотин двадесет и пет точка десет/ по КК на с. Бистрица, в.з. Добро поле, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-79/ 05.08.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 601 кв.м /шестстотин и един кв.м/, представляващ УПИ II- 925.3, кв. 7 по плана на вилна зона „Добро поле” землище на с. Бистрица, община Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 207, протокол №6/ 25.04.2014 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

21. Предложение № 60-00-337/13.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-18/29.07.2022 г. от Ася Боянова Стефанова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.628.626 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и осем точка шестстотин двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г., последното изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 22.07.2022 г., целият с площ от 541 кв.м /петстотин четиридесет и един квадратни метра/, с адрес на имота: гр. Благоевград, ул. ,,Пеньо Пенев“ № 4, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, представляващ УПИ II-628.626,628.291 /две – шестстотин двадесет и осем точка шестстотин двадесет и шест, шестстотин двадесет и осем точка двеста деветдесет и едно/, кв. 12 /дванадесет/ по плана на кв. „Струмско“ – Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със заповед № 889/ 10.11.1997 г., ПУП-ИПР одобрен със заповед № 74/27.02.2014 г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

22. Предложение № 60-00-338/13.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № 94-00-1498/ 22.07.2022 г. от Виктория Живкова Маламова за закупуване на поземлен имот с № 33.411 /тридесет и три точка четиристотин и единадесет/, с трайно предназначение на територията: селскостопански фонд, начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята: VI (шеста), целият с площ от 805 кв.м (осемстотин и пет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти на м. ,,Чуката“, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, одобрен със Заповед № ОА-45/19.03.2004 г.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

23. Предложение № 60-00-334/13.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-5/ 16.03.2022г. от Иван Давидов Христов, Румяна Малинова Христова и Ана Малинова Христова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.601.140 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и едно точка сто и четиридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.06.2022 г., адрес: гр. Благоевград, IV-ти микрорайон, целият с площ от 1182 кв.м /хиляда сто осемдесет и два кв.м/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ V- 8139, кв. 46 по плана на IV-ти микрорайон – Благоевград.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

24. Предложение № 60-00-349/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 362 по Протокол № 12 от 27.08.2021 г. на Общински съвет Благоевград по отношение засегнатите имоти от сервитутите на уличен водопровод ф110 и канал ф350 за захранване на поземлени имоти с идентификатори 04279.116.86, 04279.116.87, 04279.116.88, 04279.116.89, 04279.116.41, 04279.116.96, 04279.116.94, 04279.116.92, 04279.116.34, 04279.116.33, 04279.118.88, 04279.118.89, 04279.118.90, 04279.118.91, 04279.118.92, 04279.118.93, 04279.118.79, 04279.118.80, 04279.118.34 и 04279.118.17 предмет на проекта за Подробен устройствен план(ПУП) – парцеларен план (ПП).

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

25. Предложение № 60-00-351/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на нов водопровод PE DN 90 от съществуващ водопровод РЕ DN 90 до имот с идентификатор 24367.114.205 по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 24367.49.378 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.49.5 (лозе – общинска собственост), 24367.49.367 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.114.366 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.114.208 (пасище, мера – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, общ.Благоевград, и имоти 78.160 (дере, овраг, яма – общинска собственост), 78.1869 (трайни насаждения – частна собственост), 78.957 (за селскостопански, горски ведомствен път – общинска собственост) и 78.1876 (трайни насаждения – ползвател Община Благоевград) по плана на новообразуваните имоти на землище с. Дъбрава, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-358/21.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, с обхват поземлени имоти в кадастрални райони с № 29, 32, 42, 52, 53 и 72 по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60% Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-350/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ I-101 и УПИ II-94 в кв. 10 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, одобрен със Заповед № 2/05.01.1985 г.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

28. Предложение № 60-00-346/19.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

• Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ II-621.206, кв. 4 по плана на кв. „Бялата висота“ – част II, местност „Мандаджи баир“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.206 по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за жилищно застрояване“ в „за училище“.

• План за застрояване (ПЗ) за УПИ II-621.206, кв. 4 по плана на кв. „Бялата висота“ – част II, местност „Мандаджи баир“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.206 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Жс“;

Височина на застрояване- до 15.00 м;

Максимална стойност на Кинт.- 2.0;

Плътност на застрояване- максимум 70%;

Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

29. Предложение № 60-00-359/21.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХIV-2997, кв. 1 по плана на VII-ми микрорайон – Благоевград за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ ХIV-2997 към УПИ ХIII-2995 и УПИ ХV-2998 по имотните граници на имот с идентификатор 04279.622.81 и отреждане на УПИ ХIV за имот с идентификатор 04279.622.81 и проектен идентификатор 04279.622.389 (общински), с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

30. Предложение № 60-00-329/09.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 62699.30.8, 62699.30.9 и 62699.30.12, местност „Над канала“ по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31. Предложение № 60-00-356/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.59.11, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Минимална озеленена площ- 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-348/19.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имоти с идентификатори 07377.78.28 и 07377.78.30, местност „Дългата нива“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-355/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 20540.12.4, местност „Секирица“ по кадастралната карта на с. Делвино, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. предложение № 60-00-347/19.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 27231.46.383, местност „Гошевица“ по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени показатели – „Жм1“, със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване- до 8.00 м;

Максимална стойност на К инт.- 0.9;

Плътност на застрояване- максимум 40%;

Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

35. Предложение № 60-00-345/19.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 57159.60.1, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

36. Предложение № 60-00-352/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 72.2500 по плана на новообразуваните имоти на местност „Над махалата”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Ов”;

Височина на застрояване- до 7.00м;

Максимална стойност на Кинт.- 0,8;

Плътност на застрояване- максимум 40%;

Плътност на озеленяване- минимум 50%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Предложение № 60-00-353/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имоти с идентификатори 49179.35.23, 49179.35.39, 49179.35.60 и 49179.35.209 по кадастралната карта на с. Мощанец, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 60%;

Минимална озеленена площ- 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

38. Предложение № 60-00-344/16.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот № 77.957 по плана на новообразуваните имоти на местност „Габеро”, землище на с.Рилци, общ.Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Жм”;

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт.- 1,2;

Плътност на застрояване – максимум 60%

Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-331/13.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.63.52, местност „Баларбаши- БЛ.5” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Жм1д”;

Височина на застрояване- до 8.00м;

Максимална стойност на Кинт.- 0.9;

Плътност на застрояване- максимум 40%;

Плътност на озеленяване- минимум 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-318/02.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.20.47, местност „Под грамада – Ш.13” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за офиси и складове”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Смф1”;

Височина на застрояване- до 10.00 м;

Максимална стойност на Кинт.- 1,5;

Плътност на застрояване- максимум 50%;

Плътност на озеленяване- минимум 30%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-357/20.09.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.95.13, местност „Полето” по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „складове за промишлени стоки, автосервиз и обществено обслужване”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

Устройствена зона- „Пп”;

Височина на застрояване- до 10.00м;

Максимална стойност на Кинт.- 2.5;

Плътност на застрояване- максимум 60%

Плътност на озеленяване- минимум 20%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

42. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *