12 заседания, от които 6 редовни, 5 извънредни и 1 тържествена сесия, е провел Общински съвет Благоевград за второто шестмесечие на 2021 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Въпреки продължилата епидемична обстановка в периода юли – декември 2021 година, Общински съвет Благоевград, като орган на местното самоуправление, не спря да осъществява своята дейност, ръководейки се от основните принципи за добро и демократично управление при спазване на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и останалите нормативни актове, съобразно действащата правна уредба, регулираща дейността му, като и при строго спазване на противоепидемичните мерки, каза по време на днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград председателят Радослав Тасков.

За отчетния период, Общински съвет Благоевград е провел 12 заседания, от които 6 редовни, 5 извънредни и 1 тържествена сесия.

Броят на взетите решения от общинския съвет за периода от 01.07.2021 година до 31.12.2021 година е 279.

През отчетния период в деловодството на Общински съвет Благоевград са постъпили за обсъждане общо 279 административни преписки, по-голямата част от които са обсъдени в постоянните комисии и по тях са постановени актове на общинския съвет.

Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии към Общински съвет за отчетния период е 54, съответно по комисии са както следва:

1. ПК „Бюджет, финанси и европроекти” – 7 заседания;

2. ПК „Икономика, инвестиционно насърчаване и планиране” – 6 заседания;

3. ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт“ – 7 заседания;

4. ПК „Социална и жилищна политика” – 5 заседания;

5. ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 5 заседания;

6. ПК „ Здравеопазване“ – 6 заседания;

7. ПК „Децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации” – 4 заседания;

8. ПК „Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси” – 5 заседания;

9. ПК „Развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство” – 5 заседания;

10. ПК „Жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки” – 4 заседания.

През отчетния период Общински съвет Благоевград прие следните по-важни решения:

– Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи;

– Финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград;

– Сформиране на първа възрастова група в общинските детски градини и увеличаване до максималния брой деца във втора, трета и четвърта възрастови групи на Община Благоевград за учебната 2021/2022 г., с по-голям брой деца от определения максимален брой в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

– Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград;

– Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград;

– Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища;

– Наредба за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград;

– Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред на територията на община Благоевград;

– Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2020 година;

– Създаване на Общинско предприятие „Благоевград строй ремонт“;

– Приемане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни проходи и на разходите за местни дейности;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград;

– Учредяване на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност ,,АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ” ЕООД;

– Приемане на План за защита при бедствия на община Благоевград;

– Създаване на Общинско предприятие „Чистота Благоевград“;

– Създаване на Общинско предприятие „Озеленяване Благоевград“;

– Учредяване на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „БЛАГОЕВГРАД ПРОЕКТ 2021”;

– Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Благоевград в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Благоевград и издаване на сертификати клас В.

– Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, продажба на общински имоти, прекратяване на съсобственост;

– Одобряване на устройствени планове  и техните изменения  на територията на общината  или за части от нея по реда на Закона за устройство на територията, урегулиране и застрояване на територии и поземлени имоти  в община Благоевград.

– Предложения свързани с кандидатстване по Оперативни програми.

През второто полугодие на 2021 година ръководството на Община Благоевград, бе поето от г-н Илко Стоянов, който на 14 юли 2021 г., положи клетва като Кмет на Община Благоевград.

Клетва, като общински съветници положиха г-н Захари Хаджийски и г-н Асен Кайнакчиев.

На 22 октомври 2021 г., положи клетва г-н Иван Саков, който бе избран за Кмет на кметство Церово след проведен частичен избор.

„Настоящият отчет има за цел да запознае обществеността с дейността на Общинския съвет, да спомогне за формиране на преценка по отношение на неговите решения, както и възможност за препоръки към нас за подобряване на нашата работа.

Изразявам увереност, че ще работим отговорно, конструктивно и градивно в служба на гражданите на Община Благоевград и ще прилагаме политики за развитието на нашата община“, заяви още председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *