Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание в петък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно  заседание на 26 август 2022 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград единодушно бе приет дневен ред от 51 точки.

ПОКАНА

       На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам  редовнозаседание на Общински съвет Благоевград на 26 август2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-275/04.08.2022 г., относно приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2021 година.

Докл. –  Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

           – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

2. Предложение № 60-00-297/16.08.2022 г., относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата и изменение на Решение № 26/11.12.2015 година на Общински съвет Благоевград.

Докл. –  Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

3Предложение № 60-00-256/21.07.2022 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред на територията на Община Благоевград, ведно с Предложение № 60-00-256-001/05.08.2022 г., относно изменение и допълнение на Предложение с вх. № 60-00-256/21.07.2022 г.

Докл. –  Албина Анева-Томова – Председател на КООРСПКУК

4. Предложение № 60-00-249/18.07.2022 г., относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

5Предложение № 60-00-258/25.07.2022 г., относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност, ведно с Предложение № 60-00-258-001/17.08.2022 г., относно изменение и допълнение на Предложение с изх. № 60-00-258/25.07.2022 г. на Община Благоевград, получило вх. № П-00-257/25.07.2022 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

6Предложение № 60-00-296/16.08.2022 г., относно приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2021 година.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

7Предложение № 60-00-269/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет на Специализирана болница за активно лечение „Свети Мина“ ЕООД- Благоевград за 2021 година.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

8Предложение № 60-00-268/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 година на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания- Благоевград“ ЕООД.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

9Предложение № 60-00-260/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет на „Център за психично здраве- Благоевград“ ЕООД за 2021 година.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

10Предложение № 60-00-266/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет на „Медицински център -І- Благоевград“ ЕООД за 2021 година.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

11. Предложение № 60-00-267/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 година на общинско търговско дружество „Общински футболен клуб „Пирин“ ЕООД.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

12. Предложение № 60-00-264/28.07.2022 г., относно приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2021 година на общинско търговско дружество „Биострой ” ЕООД Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

13Предложение № 60-00-261/28.07.2022 г., относно приемане на годишен финансов отчет и баланс за 2021 година на общинско търговско дружество „Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

14Предложение № 60-00-262/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 година на общинско търговско дружество „Благоевград инвест 2016” ЕООД.

Докл.  –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           

15. Предложение № 60-00-265/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 година на общинско търговско дружество „Пазари ” ЕООД Благоевград.

Докл.  –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

           

16предложение № 60-00-263/28.07.2022 г., относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 година на общинско търговско дружество „Арт стейдж енд фест” ЕООД.

Докл.  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

17Предложение № 60-00-273/02.08.2022 г., относно допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 34 по Протокол № 3/25.02.2022 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

18Предложение № 60-00-306/17.08.2022 г., относно изменение и допълнение на Решение № 254 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет Благоевград проведено на 29.07.2022 година.

Докл.  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

19Предложение № 60-00-300/17.08.2022 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” № 58, ет. 1, ап. 1, с идентификатор 04279.626.47.3.1  (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и шест точка четиридесет и седем точка три точка едно) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,76 кв.м, ведно с мазе № 1, с площ 5,73 кв. м и 5,5257 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 44080,00 лв. /четиридесет и четири хиляди и осемдесет лева/ без ДДС. 

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-299/17.08.2022 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 174, ет. 3, ап. 7, с идентификатор 04279.626.14.21.17  (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и шест точка четиринадесет точка двадесет и едно точка седемнадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 56,10 кв.м, ведно с мазе № 17, с площ 3,23 кв.м и 2,4380 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото,  в размер на 38210,00 лв. /тридесет и осем хиляди двеста и десет лева/ без ДДС

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

21Предложение № 60-00-298/17.08.2022 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, жк. „Еленово“ бл.174, ет.2, ап.6, с идентификатор 04279.627.36.5.6 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и седем точка тридесет и шест точка пет точка шест) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,47 кв.м (шестдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни кв.м), ведно с мазе № 6 (шест)  с площ – 5,02 кв.м (пет цяло и две десети кв.м) и 5,5740 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, в размер на 47440,00 лв. /четиридесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС. 

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-304/17.08.2022 г., относно одобрявана на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, гр. Благоевград, жк. „Еленово“ бл.118, ет.2, ап.4, с идентификатор 04279.627.57.5.4 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и седем точка петдесет и седем точка пет точка четири)  по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,76 кв.м (шестдесет и две цяло седемдесет и шест кв.м), ведно с мазе № 4 (четири)  с площ – 7,08 кв.м (седем цяло и осем десети кв.м) и 5,7652 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,  в размер на 43880,00 лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин и осемдесет лева/без ДДС. 

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-303/17.08.2022 г., относно одобрява пазарна цена на жилище с административен адрес: с адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 26, вх. А, ет. 6, ап. 9, с идентификатор 04279.610.2.1.35 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и десет точка две точка едно точка тридесет и пет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 80,63 кв.м (осемдесет цяло и шестдесет и три стотни кв.м), ведно с мазе № 9 (девет) с площ – 6,51 кв.м (шест цяло и петдесет и един кв.м) и 2,4562 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, в размер на 75 167,00 лв. /седемдесет и пет хиляди сто шестдесет и седем лева/ без ДДС. 

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-302/17.08.2022 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 174, ет. 3, ап. 7, с идентификатор 04279.627.36.5.7  (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и седем точка тридесет и шест точка пет точка седем) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,76 кв.м, ведно с мазе № 7, с площ 4,40 кв.м и 5,6948 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, в размер на 44 490,00 лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин и деветдесет лева/ без ДДС

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-305/17.08.2022 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, кв. „Еленово“ бл. 203, вх. А , ет. 3, ап. 5, с идентификатор 04279.624.42.1.5 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и четири точка четиридесет и две точка едно точка пет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 95,99 кв.м (деветдесет и пет цяло и деветдесет и девет стотни кв.м), ведно с мазе № 5 (пет)  с площ – 6,16 кв.м (шест цяло и шестнадесет кв.м) и 10,7352 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,  в размер на 67 450,00 лв. /шестдесет и седем хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС. 

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-274/03.08.2022 г., относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-301/17.08.2022 г., относно искане с вх. № ОС-0207-10/04.08.2022 г. от Ивета Асенова Якова и Мария Василева Илкова за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 04279.608.331 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осем точка триста тридесет и едно/ по КК на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на ИД на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.06.2021 г., целият с площ от 399 кв.м /триста деветдесет и девет кв.м/, представляващ УПИ X-3884, кв. 158 по плана на кв. „Грамада” – гр. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 231/ 04.05.1994 г. на Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

28. Предложение № 60-00-277/08.08.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0204-1/15.06.2022г. от Стоян Любенов Солаков и Мария Иванова Солакова за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня със застроена площ – 18 кв.м (осемнадесет кв. м) до съществуваща подпорна стена и допълващо застрояване на работилница със  застроена площ -10 кв.м (десет кв.м) до плътна ограда, изградени в поземлен имот с идентификатор 04217.929.35 (нула четири хиляди двеста и седемнадесет точка деветстотин двадесет и девет точка тридесет и пет) по кадастралната карта на с. Бистрица, общ. Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-295/15.08.2022 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-14/ 25.05.2022г. от Веселина Христова Дългъчева за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот I-2 (едно – две), кв. 15 (петнадесет) по плана на с. Мощанец, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 84/06.02.1990 г. на Кмета на Общината.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-307/17.08.2022 г., относноодобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на кабел НН от мачтов трафопост в имот с идентификатор 68792.234.314 по кадастралната карта на землище с. Логодаж, общ. Благоевград за захранване на имот № 532.421 в местността „Валого“ по Плана на новообразуваните имоти на землище с. Логодаж, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 68792.234.314 (пасище, мера – общинска собственост) и 68792.234.715 (полски път – общинска собственост), по кадастралната карта на землище с. Логодаж, общ. Благоевград и имоти № 532.426 (полски път – общинска собственост) и № 532.427 (трайни насаждения – ползвател община Благоевград) по плана на новообразуваните имоти.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          –  Красимир Роячки – Председател на КИИНП

31. Предложение № 60-00-308/17.08.2022 г., относно приемане на разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.20.43 и имот с проектен идентификатор 04279.18.28 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.20.27, местност “Под Грамада-Ш.13” по кадастрална карта на Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

32. Предложение № 60-00-310/17.08.2022 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на ул. „Зеленка“ от о.т. 32б, о. т. 32а, о. т. 33, о. т. 34, о. т. 35 до о.т. 36 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

33. Предложение № 60-00-309/17.08.2022 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на ул. „Зеленка“ от о.т. 40, о. т. 41 до о.т. 42 към УПИ I-608.9 в кв. 187 по плана на кв. Грамада, гр. Благоевград.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

34. Предложение № 60-00-311/17.08.2022 г., относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 135а и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за имоти 04279.145.17 и 04279.145.18, местност „Колибите“ по КК на Благоевград за образуване на 4 (четири) броя нови имоти с идентификатори: имоти с идентификатори 04279.145.17 и 04279.145.18, с предназначение „за гробищен парк, православен храм, адм. битова сграда, сметищна площадка (депо), санитарни възли, трапезария, параклис, дом на покойника, стена за урнополагане, паркинг“, имот с идентификатор 04279.145.25, с предназначение „за православен храм“ и имот с идентификатор 04279.145.26, с предназначение „за алея за достъп“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

​Устройствена зона- „Тгп“;

​Височина на застрояване- до 10.00м; 

​Максимална стойност на Кинт.- 1.2;

​Плътност на застрояване- максимум 60%;

​Минимална озеленена площ- 40%.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

35. Предложение № 60-00-313/17.08.2022 г., относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

          Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на част от задънена улица с О.Т. 80 до О.Т. 81 и предвидена алея за достъп

           Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ V, с предназначение „за ТОХБУ и трафопост“ и УПИ VI, с предназначение „за жилищно строителство“, кв. 40 по плана на IV микрорайон, Благоевград, с цел образуване на нов УПИ V, с предназначение „за трафопост“, отреден за имот с идентификатор 04279.601.543 и нов УПИ VI, с предназначение „за детска градина“, отреден за имот с идентификатор 04279.601.544 по КК на Благоевград

       План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ V-601.543 и УПИ VI-601.544, кв. 40 по плана на IV микрорайон, Благоевград – ново ниско свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

   ​ Устройствена зона- „Жс“;

   ​ Височина на застрояване- до 10.00 м; 

    ​Максимална стойност на Кинт.- 2.0;

    ​Плътност на застрояване- максимум 70%;

    ​Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

36. Предложение № 60-00-312/17.08.2022 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за улична регулация (ИПУР) на улица с О.Т. 151, О.Т. 152, О.Т. 153 и изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 25 за имот с пл. № 303 и УПИ VIII-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, както следва:

1. Отпадане на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и предвиждане на нова улица-тупик с О.Т.118а, О.Т.118б, О.Т.118в.

2. Изменение плана за регулация на кв. 25, за имот с пл. № 303 предвиден за „детска площадка“ и УПИ VIII-общ., с цел образуване на нов УПИ VIII, отреден за имот с пл. № 303 (частен) и общински  имот с предназначение „за фотоволтаична електроцентрала“ и нов УПИ XV-общ., с предназначение „за жилищно строителство“.

3. План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ VIII и УПИ XV за ново ниско, свободно застрояване със следните устройствени показатели: Устройствена зона Жм, Кинт.=1.2, Пзастр.≤60%, Позел≥40%, Н до 10м.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

               – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

37. Предложение № 60-00-315/17.08.2022 г., относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ V, кв. 6 по плана на кв. „Бялата висота“-част II, местност „Мандаджи баир“, Благоевград, за промяна предназначението от „за жилищно строителство“ в „за детска градина“ и отреждане на УПИ V за имот с идентификатор 04279.621.221 по КК на Благоевград;

План за застрояване (ПЗ) за УПИ V-621.221, кв. 6 по плана на кв. „Бялата висота“-част II, местност „Мандаджи баир“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.221 по КК на Благоевград – ново ниско свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

​Устройствена зона- „Жс“;

​Височина на застрояване- до 10.00м; 

​Максимална стойност на Кинт. 2.0;

​Плътност на застрояване- максимум 70%;

​Минимална озеленена площ- 30%.

Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                    – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

38Предложение № 60-00-314/17.08.2022 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 00134.9.23, местност „Чуките” по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона със занижени показатели “Смф1” със следните устройствени показатели:

       Височина на застрояване- до 10.00 м;

       Максимална стойност на Кинт.- 1.5;

       Плътност на застрояване- максимум 50%;

       Плътност на озеленяване- минимум 30%.

 Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39Предложение № 60-00-278/08.08.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 53031.10.229, местност „Юрто“ по кадастралната карта на с. Обел, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

          Височина на застрояване – до 10.00м;

          Максимална стойност на Кинт- 2.5;

          Плътност на застрояване- максимум 60%;

          Минимална озеленена площ- 20%.

 Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40Предложение № 60-00-292/15.08.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за УПИ I, кв. 134 по плана на V-ти микрорайон, имот с идентификатор 04279.606.279, по кадастралната карта на Благоевград, за коригиране на явна фактическа грешка с цел предвиждане на жилищна устройствена зона със средна височина  – „Жс“ със следните устройствени показатели:

          Височина на застрояване- до 15.00 м;

         Максимална стойност на Кинт- 2.0;

          Плътност на застрояване- максимум 70%;

          Минимална озеленена площ- 30%.

 Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41Предложение № 60-00-293/15.08.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.110.12, местност „Джампалица“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

         Височина на застрояване- до 10.00 м;

         Максимална стойност на Кинт- 2.5;

         Плътност на застрояване- максимум 60%;

          Минимална озеленена площ- 20%.

        Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

42Предложение № 60-00-257/22.07.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 68792.182.1, местност „Бановица“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

          Височина на застрояване- до 10.00м;

          Максимална стойност на Кинт- 2.5;

          Плътност на застрояване- максимум 60%;

          Минимална озеленена площ- 20%.

        Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

43Предложение № 60-00-281/08.08.2022 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 07377.53.34, местност „Бана каси” по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона “Пп” със следните устройствени показатели:

       Височина на застрояване- до 10.00 м;

       Максимална стойност на К инт.- 2.5;

       Плътност на застрояване- максимум 60%;

       Плътност на озеленяване- минимум 20%.

       Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

      44Предложение № 60-00-279/08.08.2022 г., относно азрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.248.42, местност „Дабо” по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

       Устройствена зона- „Жм”;

       Височина на застрояване- до 10.00м;

       Максимална стойност на К инт.- 1.2;

       Плътност на застрояване- максимум 60%;

       Плътност на озеленяване- минимум 40%.

       Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

       45Предложение № 60-00-282/08.08.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.142.8, местност „Песока-оранжерии” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

       Устройствена зона- „Жм1д”;

       Височина на застрояване- до 8.00м;

       Максимална стойност на Кинт.- 0,9;

       Плътност на застрояване- максимум 40%;

       Плътност на озеленяване- минимум 40%.

       Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

       46. Предложение № 60-00-290/12.08.2022 г., относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.116.15, местност „Пенков чифлик – Ш.39” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

       Устройствена зона- „Жм1”;

       Височина на застрояване- до 8.00м;

       Максимална стойност на Кинт.- 0.9;

       Плътност на застрояване- максимум 40%;

       Плътност на озеленяване- минимум 40%.

       Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

         47. Предложение № 60-00-289/12.08.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 66055.92.13, местност „Станковица” по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: 

       Устройствена зона- „Жм”;

       Височина на застрояване- до 10.00 м;

       Максимална стойност на Кинт.- 1.2;

       Плътност на застрояване- максимум 60%

       Плътност на озеленяване- минимум 40%.

        Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

        48. Предложение № 60-00-294/15.08.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.58.12, местност „Над междата” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за обществено обслужване, бензиностанция, автосервиз и склад за промишлени стоки”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: 

       Устройствена зона- „Пп”;

       Височина на застрояване- до 10.00м;

       Максимална стойност на Кинт.- 2.5;

       Плътност на застрояване- максимум 60%;

       Плътност на озеленяване- минимум 20%.

       Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

         49. Предложение № 60-00-291/12.08.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.14.14, местност „Ширините” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: 

       Устройствена зона- „Жм”;

      Височина на застрояване- до 10.00 м;

      Максимална стойност на Кинт.-1.2;

       Плътност на застрояване- максимум 60%;

       Плътност на озеленяване- минимум 40%.

       Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

       50Предложение № 60-00-280/08.08.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.306.32, местност „Грънчарско дере” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

       Устройствена зона- „Ов”;

       Височина на застрояване- до 7.00м;

       Максимална стойност на Кинт.- 0,8;

       Плътност на застрояване- максимум 40%;

       Плътност на озеленяване- минимум 50%.

       Докл. –  Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

      51Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *