Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 25 февруари 2022 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД

46 точки са включени в дневния ред за предстоящото редовно заседание на местния парламент, което е насрочено за 25 февруари 2022 година.


На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе гласуван единодушно дневният ред.


Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.
Редовното заседание на местния парламент ще се проведе при строго спазване на изискванията на здравните власти.


ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 25 февруари 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.07.2021 година до 31.12.2021 година.
Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет

2. Предложение № 94-00-2374/01.10.2021 г., от Албина Анева- Томова, общински съветник към Общински съвет Благоевград, относно удостояване със званието „Почетен гражданин“, г-жа Даниела Симидчиева.
Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 3. Определяне на кандидати за съдебни заседатели на Окръжен съд Благоевград, съгласно писмо с вх. № 11-03-9/07.01.2022 година.
Докл. – Иван Ризов – Председател на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели

 4. Предложение № 60-00-63/16.02.2022 г., относно даване на съгласие управителят на „Биострой“ ЕООД да сключи договори за наем с ОП“Чистота Благоевград“, ОП „Озеленяване Благоевград“ и ОП „Общински приют за безстопанствени животни“ за отдаване под наем на недвижими имоти-собственост на „Биострой“ ЕООД.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

5. Предложение № 60-00-64/16.02.2022 г., относно даване на разрешение на „Биострой“ ЕООД за сключване на договори за наем на дълготрайни активи.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 6. Предложение № 60-00-20/21.01.2022 г., относно придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 7. Предложение № 60-00-21/21.01.2022 г., относно придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

 8. Предложение № 60-00-18/20.01.2022 г., относно приемане на общинска Програма за намаляване на риска от бедствия.
Докл. – Албина Анева – Томова – Председател на КООРСПК

 9. Предложение № 60-00-36/07.02.2022 г., относно предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.419.1.20 по КК на Благоевград, с площ 90,10 кв.м, частна общинска собственост съгласно Акт № 7193/01.09.2017 г., с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ № 1, ет. 5 на „Паркинги и гаражи“ ЕООД.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

10. Предложение № 60-00-37/07.02.2022 г., относно заявление с наш вх. № 69-00-44/17.01.2022 г. от инж. Илия Илиев – управител на „Благоевград инвест 2016“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот – стаи № 501, № 505 и № 512 на V-ти етаж в сградата на Община Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ № 1.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

11. Предложение № 60-00-35/07.02.2022 г., относно предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, представляващ стая № 427 в сградата на Община Благоевград за нуждите на „Благоевград проект 2021“ ЕООД.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

12. Предложение № 60-00-34/07.02.2022 г., относно предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, представляващ стая № 426 в сградата на Община Благоевград за нуждите на „АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ“ ЕООД.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

13. Предложение № 60-00-38/07.02.2022 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-1417/10.12.2021 г. от д-р Борислав Стоянчов – координатор за гр. Благоевград на сдружение СНЦ „Здраве без граници“, за предоставяне под наем на общински нежилищен имот – офис № 1 на втори етаж в сградата на ул. „Тодор Александров“ № 45, частна общинска собственост, съгласно Акт № 2066/20.07.2010 г., с обща площ 28,47 кв.м, в т. ч. 22,00 кв.м полезна площ и 6,47 кв.м спомагателна площ.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

14. Предложение № 60-00-45/11.02.2022 г., относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 3 /три/ броя гаражи, предвидени за изграждане със строителни петна № 84, 85, 86 в поземлен имот с идентификатор №04279.626.10 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ УПИ III-10,11 кв. 27 по плана на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 200, Протокол № 7 от 07.08.2009г. и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

15. Предложение № 60-00-49/11.02.2022 г., относно молба с наш вх. № 53-00-1393/03.12.2021 г. от г-н Красимир Цветанов – председател на сдружение „Югозападен обществено-информационен център“, за предоставяне под наем на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.391.1.19 по КК на Благоевград, частна общинска собственост съгласно Акт № 2105/07.10.2010 г., представляващ офис с площ 44 кв.м, с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 24, вх. Б, ет. 1.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

16. Предложение № 60-00-50/11.02.2022 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-1348/23.11.2021 г. от Емил Кехайов – директор на ЮЗРД на Български спортен тотализатор за предоставяне за безвъзмездно управление на части от общински имоти за поставяне на преместваеми обекти с предназначение за тото-пункт.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

17. Предложение № 60-00-47/01.02.2022 г., относно даване на съгласие да се обяви публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.214.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 24.08.2017 г., предназначение на самостоятелния обект: за офис, адрес: гр. Благоевград, ул. „Янко Забунов” № 5, ет.2, целият с площ 29 кв.м., ведно с мазе-18 кв.м. и съответните идеални общи части на сградата ведно с правото на строеж върху мястото.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

18. Предложение № 60-00-26/01.02.2022 г., относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-22/23.11.2021 г. от Спаско Мирчев Костадинов за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ урегулиран поземлен имот IV-200 /четири – двеста/, в кв. 27 /двадесет и седми/ по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 110/05.05.1987 г., КП одобрен със заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000 г., целият с площ от 717 кв.м /седемстотин и седемнадесет кв.м/.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

19. Предложение № 60-00-30/03.02.2022 г., относно заявление с вх. № 94-00-2783/25.11.2021 г. от Снежка Павлова Бангачева за закупуване на поземлен имот с № 33.157 /тридесет и три точка сто петдесет и седем/, с трайно предназначение на територията: селскостопански фонд, начин на трайно ползване: лозови насаждения (нетерасирани), категория на земята: VI (шеста), целият с площ от 500 кв.м (петстотин кв.м), по плана на новообразуваните имоти на м. ,,Пейчинска чука“, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, одобрен със Заповед № ОА-45/19.03.2004 г.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-33/07.02.2022 г., относно определяне мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване за 2022 г., приемане на Годишен план за паша за 2022 г. и Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ на територията на Община Благоевград за 2022 г.
Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-58/14.02.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-46/11.02.2022 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-54/14.02.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 04279.139.87 по кадастралната карта на Благоевград, от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.139.77, местност “Под черквата” по кадастрална карта на Благоевград с трасе засягащо имоти с идентификатори 04279.59.26 (полски път – общинска собственост) и 04279.139.60 (полски път – общинска собственост).
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-51/14.02.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за захранване на имот № 33.241 в местността „Пейчинска чука“ и имот № 33.430, (образуван от имот № 33.130) в местността „Чуката“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Изгрев, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.500.158 (за друг вид застрояване – частна собственост) и 00134.500.176 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Изгрев, общ. Благоевград и имот № 33.408 (полски път – общинска собственост) по плана на новообразуваните имоти на землище с. Изгрев, общ. Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-40/08.02.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за нови подземни кабели 20kV до поземлен имот с идентификатор 04279.20.34 в местността “Под Грамада-Ш.13“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути, преминаващи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.20.43 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 04279.20.34 (за складова база – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-55/14.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на кабел НН от мачтов трафопост в имот с идентификатор 68792.234.314 по кадастралната карта на землище с. Логодаж, общ. Благоевград за захранване на имот № 532.421 в местността „Валого“ по Плана на новообразуваните имоти на землище с. Логодаж, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 68792.234.314 (пасище, мера – общинска собственост) и 68792.234.715 (полски път – общинска собственост), по кадастралната карта на землище с. Логодаж, общ. Благоевград, имот № 532.426 (полски път – общинска собственост) и имот № 532.427 (трайни насаждения – ползвател община Благоевград) по плана на новообразуваните имоти и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-52/14.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на нов водопровод от съществуващ водопровод РЕ DN 75 до имот с идентификатор 62699.14.7 в местността „Диновица“ по кадастралната карта на землище с. Рилци, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.14.234 (полски път – общинска собственост), 62699.14.2 (полски път – общинска собственост), 62699.9.225 (полски път – общинска собственост) и 62699.9.176 (полски път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

28. Предложение № 60-00-24/01.02.2022 г., относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.66.18, местност „Над междата” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона “Пп” със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29. Предложение № 60-00-48/11.02.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.32.28, местност „Сухия Бунар – Ш.54“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона “ПП“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт.- 2.5;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30. Предложение № 60-00-41/08.02.2022 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.77.9, местност „Валого – краварник“ по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт- 2.5;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Минимална озеленена площ- 20 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31. Предложение № 60-00-14/19.01.2022 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура „Водоснабдяване – водопроводно отклонение” за обект: „Жилищни сгради“ в имот с идентификатор 04279.310.4 по кадастралната карта на Благоевград, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-29/02.02.2022 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 07377.78.28 и 07377.78.30, местност „Дългата нива“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-13/19.01.2022 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.17.11, местност „Валого“ по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60 %; Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. Предложение № 60-00-28/01.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.105.53, местност „Армутлука” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство” и запазване режима на застрояване на съществуващата сграда, съгласно Разрешение за строеж № 224/20.07.2015 г., при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1д”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

35. Предложение № 60-00-25/01.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 62699.22.11, местност „Рефетица” по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

36. Предложение № 60-00-27/01.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.50.26, местност „При спирката” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Жм”;
Височина на застрояване- до 10.00м;
Максимална стойност на Кинт.- 1.2;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Предложение № 60-00-23/01.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.57.3, местност „Авганцов чифлик – Ш.72” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

38. Предложение № 60-00-44/09.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 00134.500.159, местност „Чуката” по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ов”; Височина на застрояване- до 7.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

39. Предложение № 60-00-42/08.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 51.1 по плана на новообразуваните имоти на местност „Вировете”, землище на с. Делвино, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Жм”;
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт.- 1.2;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

40. Предложение № 60-00-39/07.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.3490, местност „Чардако” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Ов”; Височина на застрояване- до 7.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

41. Предложение № 60-00-22/01.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.129.59, местност „Царевоселско шосе – Ш.08“ по кадастрална карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива“ в „за производствени и складови дейности”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

42. Предложение № 60-00-59/15.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 00134.3.7, местност „Кури дере” по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

43. Предложение № 60-00-60/15.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 532.454 по плана на новообразуваните имоти на местност „Валога” землище на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона- „Ов”; Височина на застрояване- до 7.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

44. Предложение № 60-00-57/14.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.28.87, местност „Карамихайлов бунар – Ш.44” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Смфд”;
Височина на застрояване- до 10.00м;
Максимална стойност на Кинт.- 1.5;
Плътност на застрояване- максимум 50%;
Плътност на озеленяване- минимум 30%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

45. Предложение № 60-00-56/14.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 55107.103.1, местност „Гладно поле” по кадастралната карта на с. Падеш, общ. Благоевград, без промяна на предназначението за изграждане на „селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имота, и помещения за обитаване“, при спазване на следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- етажност не повече от два етажа;
Максимална стойност на Кинт.- 0.4;
Плътност на застрояване- максимум 20%
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

46. Предложение № 60-00-53/14.02.2022 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за трасе на техническата инфраструктура за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 00134.30.218, представляващ част от имот с идентификатор 00134.30.211 (друг вид дървопроизводителна гора – държавна частна собственост) от „друг вид дървопроизводителна гора“ в „селскостопански, горски, ведомствен път“ за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 00134.30.2 в местността „Близникуловец“, землище с. Изгрев, общ. Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ


РАДОСЛАВ ТАСКОВ
Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *