67 заседания на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград са били проведени в периода 1 януари – 30 юни 2022 г.

ТОП НОВИНИ

67 заседания на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград са били проведени в периода 1 януари – 30 юни 2022 г., стана ясно по време на днешното редовно заседание на местния парламент. Отчет за дейността на Общински съвет представи председателят Радослав Тасков, който отбеляза, че за посочения период са били проведени и 12 заседание на Председателския съвет.

Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните комисии, където се водят дискусии и спорове, сблъскват се мнения и позиции, докато се стигне до общо становище, което да е най- правилното и най- полезното за хората, за града и за общината. При необходимост от допълнителна информация на самите заседания на постоянните комисии, присъстват и представители на общинска администрация, които участват в изясняването на въпроси свързани със законността и целесъобразността на внесените предложения. Именно детайлното разглеждане на проектите за решения в постоянните комисии води до внасяне в заседание на Общинския съвет.

По комисии картината на заседанията изглежда така:

1. ПК „Бюджет, финанси и европроекти” 7 – заседания;

2. ПК „Икономика, инвестиционно насърчаване и планиране” 8 – заседания;

3. ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт“ – 9 заседания;

4. ПК „Социална и жилищна политика” – 5 заседания;

5. ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 8 заседания;

6. ПК „ Здравеопазване“ – 6 заседания;

7. ПК „Децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации” – 6 заседания;

8. ПК „Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси” – 5 заседания;

9. ПК „Развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство” – 7 заседания;

10. ПК „Жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки” – 6 заседания.

В периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, Общинският съвет Благоевград е провел 11 заседания, от които 6 редовни и 5 извънредни. Има едно отложено заседание поради липса на кворум. Броят на взетите решения от общинския съвет е 239.

През отчетния период Общински съвет Благоевград прие следните по-важни решения:

– Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация.

– Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2022 година.

– План за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

– Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Благоевград за периода 2021 – 2027 година.

– Годишен план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2022 година.

– Удостояване със званието „Почетен гражданин“, г-жа Даниела Симидчиева.

– Определяне на кандидати за съдебни заседатели на Окръжен съд Благоевград.

– Общинска Програма за намаляване на риска от бедствия.

– Даване на съгласие за настаняване на бежанци от войната в Украйна в социални жилища, изградени по проект: „Изграждане на социални жилища в ІV-ти микрорайон“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0002-C1 от 21.11.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година.

– Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград.

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища в Община Благоевград.

– Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

– Изпълнение на мерките заложени в „Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Благоевград с период на действие 2019-2023 година“.

– Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

– Приемане на декларация относно членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.

– Приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2022 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 г. – 2024 г. на Община Благоевград.

– Преименуване на Общински куклен театър – Благоевград в Общински куклено-драматичен театър – Благоевград.

– Преобразуване на Камерна опера Благоевград от Общински културен институт в Регионален културен институт – Регионална Камерна опера Благоевград.

– Определяне на представител на Община Благоевград за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

– Отмяна на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Благоевград.

– Присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на академик Пламен Карталов.

– Финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на община Благоевград.

– Определяне на представител на Община Благоевград за участие в комисия за изработване на областна аптечна карта.

– Присъждане на звание „Почетен Гражданин“ на Благоевград на Кирил Войнов Михайлов и Спас Лазаров Бащенски.

– Одобряване на последваща оценка, относно изпълнението на Общински план за развитие на Община Благоевград 2014-2020 година.

– Сформиране на първа възрастова група и завишаване броя на децата във втора, трета и четвърта възрастова група в общинските детски градини на територията на Община Благоевград за учебната 2022/2023 г., с по-голям брой деца от определения максимален брой в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

– Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград през 2022 г.

– Придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, продажба на общински имоти, прекратяване на съсобственост;

– Одобряване на устройствени планове и техните изменения на територията на общината или за части от нея по реда на Закона за устройство на територията, урегулиране и застрояване на територии и поземлени имоти в община Благоевград.

– Предложения свързани с кандидатстване по Оперативни програми.

Всички решение на Общински съвет Благоевград са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване. През отчетния период съгласно решение на Общинската избирателна комисия, клетва като общински съветници положиха г-жа Милена Бунцева и г-жа Македонка Шопска.

„Вярвам, че активната работа и комуникация с представителите на гражданското общество и всички институции на територията на общината, ще ни даде възможност да познаваме по задълбочено проблемите в община Благоевград“, каза още Радослав Тасков.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *