Откриване на процедура за избор на омбудсман на територията на Община Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

На провелото се на 05.07.2022 г. заседание на временната Комисия за номинация за избор на обществен посредник на територията на община Благоевград бе взето решение за обявяване началото на процедура по номинация за омбудсман.

            На базата на приетия от Общински съвет Благоевград с Решение 446 по Протокол 17 от 29.10.2021 г., Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Благоевград, комисията състави обявление с правила за допустимост на кандидатите и прие процедура по подбор на кандидатите, както и сроковете за изпълнението ѝ.

            Кандидатите имат 15 дневен срок след датата на публикуване на обявлението-06.07.2022 г., в който да подадат документите си. Документите се приемат в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108.

След изтичане на 15-дневния срок Комисията ще разгледа постъпилите документи от кандидатите и ще проведе събеседване с избраните по документи, след което ще предложи на Общински съвет Благоевград за гласуване до три кандидатури за обществен посредник.

Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 7, ал. 2, от Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Благоевград, Комисията по номинация, избрана с решение № 166 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 29.05.2020 година, обявява:

Процедура по номинация и избор на обществен посредник на територията на Община Благоевград.

            За обществен посредник съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Благоевград се избира пълнолетен, български гражданин, който не е поставен под запрещение, неосъждан, с високи професионални и нравствени качества, с постоянно местоживеене на територията на община Благоевград, със завършено висше образование – специалност „Право“ или „Публична администрация“ и 10 години трудов стаж.

За участие  в  процедурата по номинация  за  обществен  посредник  кандидатите представят:

–    заявление; 
–    автобиография;
–    свидетелство за съдимост;

–    копие от диплома за висше образование;

–    документ, удостоверяващ трудов стаж;

–    концепция за изпълнението на функцията на обществения посредник;

–    удостоверение за липса на задължения към Община Благоевград и удостоверение за наличието или липсата на задължения от НАП;
–    други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.

Документите се подават в стая 108 на Община Благоевград в 15- дневен срок от публикуване на обявата.

След изтичане на 15- дневния срок Комисията по номинация, разглежда постъпилите документи от кандидатите, проверява съответствието им с поставените изисквания и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност и сериозност определя кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване на посочени от тях в заявлението телефонен номер за връзка и имейл адрес.

Кандидатите, поканени за събеседване, представят и аргументират пред Комисията по номинация своите виждания за начина на изпълнението на функцията обществен посредник. По време на събеседването комисията проверява теоретичните и практически познания на кандидатите в областта на местното самоуправление, правозащитната сфера, социалното дело и други релевантни области.

След приключване на събеседванията и на база на личните убеждения на членовете на комисията за показаните от кандидатите личностни и експертни качества, комисията по номинация взема решение, с което предлага на Общински съвет Благоевград за гласуване до три кандидатури за обществен посредник.

Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.

КИРИЛ ИЛИЕВ

Председател на Комисията по номинация

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *