52 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) функционират в Благоевградска област

България

Към 31.12.2021 г. в област Благоевград функционират 52 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 935 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намаляват с 3.7%, докато местата в тях бележат увеличение с 1.6%.

В градовете детските ясли са 36 с 1 589 места, а в селата – 16 с 346 места. В община Гърмен няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2021 г. е 23.9%, при 18.2% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (29.5%) и Плевен (25.1%).

През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ в област Благоевград са постъпили 1 419 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 1 554 деца, от които момчета са 789, а момичетата – 765.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2021 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 93.2%, следван от дела на децата на 1 година – 5.7%.

В края на 2021 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Благоевград, е 19.2% и като равнище е по-висок от средния за страната – 16.5%. Най-висока е стойността на показателя в община Кресна (40.4%), а най-ниска в община Якоруда – 6.9%.

Към 31.12.2021 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в областта работят 416 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 185, като 98.9% от тях са медицински сестри (183). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата, е 229 души.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *